ФОРМУВАННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ У СПІЛЬНИХ ДІЯХ ФУТБОЛІСТІВ

Автор(и)

  • Войтенко Сергій Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Рогаль Ірина Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Чхань Аліна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Войтенко Діана Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

футбольні команди, спортивна діяльність, психолого- педагогічне консультування.

Анотація

Актуальність теми. Розвиток рівня мотивації у
спільній діяльності на досягнення високих
спортивних результатів є одним з основних
завдань футбольних команд, адже успіхи в цьому
виді спорту залежать не тільки від високого рівня
функціональних можливостей, але й від
психологічних особливостей футболістів. Мета
дослідження -перевірити ефективність програми
«формування рівня мотивації у спільній
спортивній діяльності футболістів 16-17 років».
Матеріал і методи. Дослідження проводилося на
базах 4-х футбольних команд КЗ ВОДЮСШ з
футболу Вінниччини, (по 18 гравців, віком 16-17
років). Програма розрахована на 28 годин.
Методи дослідження: аналіз наукової літератури,
педагогічне спостереження; анкетування,
психолого-педагогічне консультування, техніко-
тактичні вправи, експертна оцінка, методи
математичної статистики. Результати
дослідження та ключові висновки. Після
впровадження програми відбулися позитивні
зміни у показниках мотивації до успіху у спільній
діяльності футбольних команд. Показники
середніх значень збільшилися в
експериментальної групи: «А» на 6,86; «Б» на 5,7;
«Г» на 5,73 одиниці. У контрольної групи «В»
показники майже не змінилися (до 18,2 після –
18,5). Мотивація до уникнення невдачі у спільній
спортивній діяльності засвідчила зниження
показника у команд експериментальної групи:
«А» на 4,5; «Б» на 3,29; «Г» на 3,62 одиниці. У
контрольної групи «В» середнє значення майже
не змінилося (до – 17,51, після – 17,16).
Зафіксовано найбільші зміни за методом
«психолого-педагогічного консультування» в
експериментальній групі «А», де приріст
показника «мотивації до успіху» збільшився від
17,02 до 23,88 одиниць, а також зниження
показника «мотивація до уникнення невдачі» від
17,65 до 13,15 одиниць.

Біографії авторів

Войтенко Сергій, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Войтенко С. М.; orcid.org/0000-0003-0025-1064; serhii.voitenko@vspu.edu.ua;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул.
Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Рогаль Ірина, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Рогаль І. В.; orcid.org/0000-0001-6670-9117; i.rohal@vtei.edu.ua; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Чхань Аліна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Чхань А. А.; orcid.org/0000-0003-0025-1064; chkhanalina@vntu.edu.ua; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Войтенко Діана, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Войтенко Д. С.; orcid.org/0000-0002-5108-9776; voytenkosm@ukr.net; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Посилання

Вознюк Т.В, Свірщук Н.С, Галайдюк М.А. (2021). Формування внутрішньої мотивації до рухової діяльності учнів середніх класів при вивченні варіативного модуля «Баскетбол». Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вінниця. 11(30). 15-27.

Войтенко С.М. (2022). Засоби регуляції спільної діяльності спортивних команд: Монографія. Вінниця: ВДПУ. 211 с.

Войтенко С.М. (2015). Методика підвищення групової ефективності спортивних команд : навч.-метод. посіб. Вінниця: ОЦ ВНАУ. 122 с.

Войтенко С.М. (2019). Психологічні основи формування групової ефективності в малих групах. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Житомир, 8 (27). 329 – 336.

Войтенко С.М, Перепелиця М.О, Свірщук Н.С. (2020). Соціально-психологічні умови становлення суб’єктності малих груп (спортивних команд). Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». 2. 113-120.

Гринь О.Р. (2015). Психологічне забезпечення та супровід підготовки кваліфікованих спортсменів: навч. посіб. Київ : Олімпійська література, 276 с.

Журавлев А.Л, Нестик Т.А. (2010). Психология управления совместной деятельностью: новые направления исследований. М.: Ин-т психологии РАН. 248 с.

Ильин Е.П. (2008). Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 560 с.

Кенани Слим Бен Рида. (2005). Индикаторы психологического климата спортивной команды [автореферат]. Киев. 21 с.

Колосов А.Б. (2007). Когнітивний ресурс підвищення стрес-стійкості кваліфікованих спортсменів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 232 с.

Костюкевич В.М. (2016). Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки. 2-е изд., дополненное и доработанное. Киев : КНТ. 683 с.

Ложкін Г.В, Драчук А.І, Костюкевич В.М. (2006). Психологічний клімат спортивної команди: навч.-метод. посіб. Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського. 113 с.

Проценко Г.В. (2010). Стиль спілкування тренера як фактор успішності сумісної діяльності у спортивній команді (на прикладі юних волейболісток) [автореферат]. Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. Київ. 20 с.

Самойлов Н.Г, Казаков Д.А. (2012). Роль потребностно-мотивационных ориентиров волейболисток в сплоченности команды и успешности их спортивной деятельности. Слобожан. наук.-спорт. вісн. 1. 166 – 170.

Технології психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: кол. моногр. [Т.В. Петровська, В.І. Воронова, О.Р. Гринь та ін.]; за заг. ред. Т.В. Петровської. Київ.: Видавець Позднишев, 2021. 166 с.

Шериф Сархан. (2012). Детерминанты психологической сплоченности в спортивной команде : (на примере футбола) [автореферат]. Киев. 18 с.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ