СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «МОРАЛЬ» І «ВОЛЯ», ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИХОВАННЯ ТА САМОВИХОВАННЯ

Автор(и)

  • Хникін Олександр Вікторович

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-115-122

Ключові слова:

мораль, воля, морально-вольові якості, виховання і самовиховання морально- вольових якостей

Анотація

В статті здійснено аналіз понять «мораль» і «воля» в контексті дослідження
педагогічних умов виховання морально-вольових якостей підлітків в процесі позашкільної роботи
з фізичної культури. Акцентується увага на тому, що виховання особистості не буде успішним без
формування і розвитку її моральних і вольових якостей, а отже без задіяння її духовної на вольової
сфер, без забезпечення балансу між ними. Усвідомлення та внутрішнє прийняття духовних
законів робить людину стійкою, сильною і допомагає здобути владу над собою. На основі аналізу
наукових джерел з проблем моралі, морального і вольового виховання доведено, що логіка їх засвоєння відбувається таким чином: 1) зовнішні впливи, що реалізуються на основі інформації і
поведінки педагога мають бути такими, щоб забезпечити їх сприйняття і усвідомлення; 2) це
створює «зелене світло» для їх переходу у внутрішній план особистості підлітка, розширення та
поглиблення його морального досвіду (моральних почуттів, переконань, орієнтацій та способів
поведінки); 3) в результаті відбувається формування внутрішніх мотивів, прийняття рішень і
моральний вибір особистістю способів подальшої поведінки. Сформовані моральні якості стають
регулятором поведінки людини. Воля людини виражається в тому, наскільки вона здатна
переборювати перешкоди та труднощі на шляху до мети, наскільки здатна керувати своєю
поведінкою, підпорядковувати свою діяльність певним задачам. У статті стверджується, що
вольові якості відіграють особливу роль, тому що вирішення проблеми їх розвитку у сукупності з
моральними якостями потребує неабиякої цілеспрямованості, наполегливості, сміливості,
рішучості, самостійності, емоційної стійкості, самовладання та витримки, здатності до подолання
внутрішніх і зовнішніх перешкод на шляху до досягнення цілей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Хникін Олександр Вікторович

аспірант кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
м. Вінниця, Україна

Посилання

Каплінський В. В. (2019). Система професійного становлення майбутнього вчителя в процесі

загальнопедагогічної підготовки у педагогічних університетах: дис. ... докт. пед. наук. Вінниця. 481с.

Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. (2003). Етика. М.: Гардарики. 358 с.

Ушинський К. (2017). Вибрані педагогічні твори. К.: Освіта. 418 с.

Дем'янюк Т. Д. (2000). Народознавство в школі: досвід, проблеми, пошуки. К. : інформ. вид. центр

«Kиїв». 80 с.

Ільїн І. (2003). Путь к очевидности. М.: Республіка. 431 с. Серія «Мислителі ХХ століття».

Кушнірюк В. М. (2000). Гуманізація міжособистісних стосунків як умова запобігання конфліктам у

педагогічному процесі : дис... канд. псих. наук. К.. 186 с.

Чмут Т. К. (1999). Культура спілкування : навч. посіб. для студ. і викл. вищ. навч. закл. Хмельницький: ХІРУП. 358 с.

Боришевский М. И. (1986). Развитие нравственных убеждений школьников. К. : Знання. 181 с.

Макаренко А. (1999). Книга для батьків. К. : Знання. 327 с.

Сухомлинський В. О. (1998). Батьківська педагогіка. Вибрані твори : в 5 т. К. : Знання. Т. 5. 414 с.

Сухомлинський В. О. (1998). Як виховати справжню людину. Вибрані твори : в 5 т. К. : Знання. Т. 5. 414 с.

Каплинский В. В. (2018) Воспитательное воздействие в системе общепедагогической подготовки

будущого педагога: как обеспечить его успешность. Zbornik prispevkov z medzinarodnej Presovevedeckej

konferencie konanej dria 18. Maja 2018 na Katadre andragogaky, Fakulta humanitnych a prirodych vied

Presovskej university v Presove. URL. Р. 59–71.

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukasova3.

Каплінський В. В. (2013). Проблеми та практичний досвід формування моральної культури особистості.

Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. Вип. 40. С. 111–117.

Каплінський В. В., Асаулюк І.О., Пінаєва О. Ю. (2021). Етика викладача закладу вищої освіти та

формування морально-етичних норм поведінки студентів: навчально-методичний посібник для

самостійної роботи магістрів. Вінниця: ТОВ «Твори». 112 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-25

Як цитувати

Хникін, О. (2023). СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «МОРАЛЬ» І «ВОЛЯ», ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИХОВАННЯ ТА САМОВИХОВАННЯ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 115–122. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-115-122

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3