КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-49-56

Автор(и)

  • АННА ПАРАНЮК

Ключові слова:

критерії, показники, соціальна компетентність, старшокласники

Анотація

У статті проаналізовано вітчизняний досвід створення критеріальної бази, що стосується сформованості соціальної компетентності різних суб’єктів освітнього процесу. Враховуючи специфіку соціальної компетентності як складного особистісного утворення, вітчизняні дослідники в більшості виокремлюють  ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісний критерії. Складні ієрархізовані критеріальні системи містять  критерії та їх підструктури. У статті зазначається доцільність виокремлення таких показників, як коригування власних дій відповідно до поставленої мети та  інтересів  учасників  взаємодії, вміння збагачення інтеріоризованого соціального досвіду на  основі  самовдосконалення; вміння налагоджувати зворотній зв'язок у спілкуванні засобами мовної та невербальної взаємодії; брати на себе відповідальність за прийняття певних рішень; уміння уникати конфліктних ситуацій та за потреби їх розв'язувати.

 Акцентовано увагу на тому, що соціальна компетентність визначає високий рівень готовності і здатність старшокласників взаємопов’язано вирішувати проблеми саморозвитку і діалогічної взаємодії з соціумом, активну та відповідальну позицію щодо соціально значущої діяльності й вміння аналізу і вирішення проблемних соціальних ситуацій з урахуванням особистісних і соціальних наслідків. У статті пропонується визначати сформованість соціальної компетентності старшокласників за такими критеріями: ціннісно-орієнтаційний, інтелектуально-пошуковий, комунікативно-діяльнісний, особистісно-рефлексивний.

Біографія автора

АННА ПАРАНЮК

t.anna.paranyuk@gmail.com

аспірантка кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників крізь призму ігрової діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2013. Вип. 29. С. 417-422.

Борбич Н.В. Формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів»: автореф. дис. канд. пед. наук. Київ, 2013. 20 с.

Варецька О.В. Теоретичні і методичні засади розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти: дис. на здобуття наук. ступ. доктора пед. наук. Київ, 2015. 614 с.

Галузяк В. М. Показники рефлексивності як критерію особистісної зрілості вчителя. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : зб. наук. ст. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. Харків: ХНПУ; ХОГОКЗ, 2012. С. 25-29.

Грибанова О.Є. Формування соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки в коледжі: дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук. Запоріжжя, 2019. 281 с.

Губарєва Д.В. Формування основ соціальної компетентності у молодших школярів засобами проєктивної діяльності: дис. на здобуття наук. ступ. доктора філософії. Київ, 2021. 355 с.

Даценко Н. Про структуру соціальної компетентності учнів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. 2012. Вип. 6. С. 8-10.

Докторович М.О. Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’ї: автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. пед. наук. Київ: 2007. 19 с.

Дячук В.І. Формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед наук. Миколаїв, Умань, 2019. 20 с.

Жукова О.А. Дидактична система формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій: автореф. дис. на здоб. наук. ст. докт. пед. наук. Тернопіль, 2019. 37 с.

Зарубінська І.Б. Теоретико-методичні основи формування соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю: автореф. дис.. на здобуття наук. ст. докт. пед. наук, Київ: Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2011. 38 с.

Коваленко В.В. Використання WEB-орієнтованих і мультимедійних технологій у формуванні соціальної компетентності молодших школярів: дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук. Київ, 2018. 286 с.

Литвишко О.М. Формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років засобами казки в дошкільних навчальних закладах: дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук. Переяслав-Хмельницький, 2019. 272 с.

Московчук О.С. Формування соціальної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів в умовах студентського самоврядування: дис. на здобуття наук. ступ. доктора філософії. Вінниця, 2020. 330 с.

Сидорук І.І. Теорія і методика формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки: дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук. Тернопіль, 2021. 37 с.

Федоруц М.В. Соціально-педагогічні умови формування соціальної компетентності старшокласників засобами неформальної освіти: дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук. Тернопіль, 2021. 370 с.

Шишова О.М. Психолого-педагогічні чинники розвитку соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку: дис. канд. психол. наук. Київ, 2012. 225 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

ПАРАНЮК, А. (2023). КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ: DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-49-56. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, (75), 49–56. вилучено із https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/article/view/581

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ