ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ

DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-69-75

Автор(и)

  • АЛЛА МЕЛЬНИК

Ключові слова:

теоретичні засади, дослідницька компетентність, компетентнісний підхід, трансдисциплінарність, освітній процес

Анотація

У статті представлено характеристику теоретичних аспектів проблеми розвитку дослідницької компетентності в майбутніх викладачів вищих навчальних закладів у період магістерської підготовки. Доведено, що педагогічна підготовка магістрів виступає в органічній єдності загального, особливого й одиничного, зумовленої особливостями майбутньої професійної інноваційної діяльності, необхідністю поєднання фахової, педагогічної та науково-дослідної діяльності. Визначено однією з провідних світових тенденцій університетської освіти інтеграцію дослідницької та освітньої складових, схарактеризовано навчально-дослідницький нексус. Визнано пріоритетом професійної підготовки магістрів – розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця, який продукуватиме якісні зміни в суспільному та науковому житті, володітиме нестандартним мисленням та застосовуватиме новітні підходи.

Біографія автора

АЛЛА МЕЛЬНИК

https://orcid.org/0000-0003-0598-9084

al_la_melnik@ukr.net

аспірантка,

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

м. Вінниця, вул. Острозького, 32

Посилання

Акімова О.В., Сапогов М.В., Мельник А.Б. Категорія творчого розвитку викладача в контексті різних освітніх парадигм. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2022. № 69. С.45-52.

Архипова, С. П. Формування дослідницької компетентності майбутніх магістрів соціальної роботи у процесі професійної підготовки. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. 2018. №15. URL: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3043

Бартош О П. Інтеграція дослідницької складової до процесу навчання майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 2023. Випуск 1(52). С.19-22

Бондаренко Л.І. Діагностика сформованості дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки.). 2017 Випуск 7(312), Ч.2. С. 11-18

Бондаренко. Л.І. Технологічні аспекти формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи. Науковий вісник Донбасу. 2013. №2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_2_16

Вітвицька С.С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. С. 302-347.

Каплінський В. В., Бурлака Н. І., Фрицюк В. А. Роль навчальної дисципліни «Коучинг в освіті» у підготовці магістрів спеціальності 011 освітні, педагогічні науки. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2022. № 64. С.75-77.

Пометун, О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. 2014. С. 66–72.

Пpiмa P. M. Teopeтикo-мeтoдичнi зacaди фopмyвaння пpoфeciйнoï мoбiльнocтi мaйбyтньoгo фaxiвця пoчaткoвoï ocвiти. (Дис. д-ра пед. наук). Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. 2010. Одеса. 457 с.

Сапожников С. В. Деякі аспекти формування дослідницької компетентності студентів закладів вищої освіти України у процесі фахової підготовки. Фізико-математична освіта (ФМО). 2019.Випуск 3(21) С.123-127

Теліженко, Л., Панкратова, В. Трансдисциплінарність як новий тип вироблення наукового знання. Збірник наукових праць. ΛΌГOΣ. 2019. URL: https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v3.08

Jenkins A., Healey M. Institutional strategies to link teaching and research. UK: Higher Education Academy, 2005. 68. Р.21

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

МЕЛЬНИК, А. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ: DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-69-75. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, (75), 69–75. вилучено із https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/article/view/584

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА