КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЯК ЗАСІБ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-76-39-44

Автор(и)

  • РОМАН ТЕТЕРУК

Ключові слова:

державна атестація магістрів, комплексний державний екзамен, забезпечення якості державної атестації, екзаменаційні завдання

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано комплекс екзаменаційних завдань, що відображає основні компоненти змісту вищої освіти, якими оволодіває майбутній викладач вищого навчального закладу у процесі магістерської підготовки: 1) рівень оволодіння науково-теоретичними та науково-практичними знаннями перевіряється на основі розгорнутої відповіді на відкрите питання з загальнопедагогічних дисциплін; 2) набуття досвіду пошуково-творчої діяльності перевіряється на основі виконання практичного завдання, яке дозволяє співвідносити теоретичні знання з умовами конкретної ситуації. З’ясовано, що вибір саме такої форми практичного завдання обумовлений тим, що є можливість оцінити значущість теоретичних знань та їхню практичну необхідність; перевірити рівень педагогічного мислення та вмінь застосовувати набуті знання в розв’язанні педагогічних ситуацій.

Біографія автора

РОМАН ТЕТЕРУК

fukidit486@gmail.com

аспірант кафедри педагогіки, професійної освіти

та управління освітніми закладами

Вінницького державного педагогічного університету

 імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

Акімова О. В., Каплінський В. В., Хамська Н. Б. Методичні рекомендації до комплексного екзамену для студентів спеціальності «Педагогіка вищої школи» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2015. 49 с.

Галузяк В. М., Сметанський М.І., Шахов В.І. Педагогіка: навчальний посібник. 3-є вид., випр. і доп. Вінниця: ДП «Держ. картограф. фабрика», 2006. 400 с.

Каплінский В. В., Лазаренко Н. І. Методика проведення практичних занять у вищій школі як важлива умова формування методичної компетентності студентів. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагог. і психологія. 2017. Вип. 49. С. 59 – 66.

Каплінський В. В. Основні структурні компоненти змісту освіти в контексті формування загальнопедагогічної компетентності сучасного педагога. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. 2016. Вип. 44. С. 49– 55.

Каплінський В. В., Лазаренко Н. І. Орієнтація вищого навчального закладу на забезпечення якості освіти. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: зб наук. робіт. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. С. 111 – 114.

Каплінський В. В. Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки: теорія і практика: моногр. Вінниця: «Твори», 2018. 492 с.

Каплінський В. В. Система професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки у педагогічних університетах. Дис. д-ра пед. наук. Вінниця, 2019. 482с.

Каплінський В. В. Якість підручників і посібників як важливий чинник професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. 2018. Вип. 53. С. 100 – 107.

Лазаренко Н.І., Коломієць А.М. Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Сер. : Педагогіка. Одеса : ПНПУ, 2016. Вип. 3 (110). С. 47-52.

Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія / О. В. Акімова, В. М. Галузяк [та ін.]. Вінниця : Нілан, 2014. 416 с.

Шахов В. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загальнопедагогічний аспект. Вінниця: Едельвейс, 2007. 383 с.

Lazarenko N. I., Kaplinski V. V. Higher Education in Ukraine: Ensuring the Quality of Education. International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences. Kielce, 2016. P. 98 – 101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА