ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ «ШТУЧНОГО КЕРУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА» У ПРАКТИЦІ ПРОФЕСІЙНО- ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Асаулюк Інна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-7-15

Ключові слова:

професійно-прикладна фізична підготовка, «штучно керуюче середовище», засоби, роєктування

Анотація

Актуальність теми дослідження.
Багатоаспектність досліджень у площині
базисного визначення передумов підвищення
ефективності професійно-прикладної фізичної
підготовки (ППФП) студентів уможливлює
окреслення таких пріоритетних векторів:
розширення теоретичного матеріалу як
інформаційного складника занять із фізичного
виховання; формування у студентів прагнення
до сімейного благополуччя й усвідомленого
ведення здорового способу життя; забезпечення
кожного студента інформацією про адаптаційні
резерви організму для усвідомлення
безпосередньої залежності майбутньої
професійної діяльності від стану власного.
Мета статті полягає у інтеграції засобів
«штучного керуючого середовища» у процес
ППФП студентів мистецьких спеціальностей.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення
спеціальної науково-методичної літератури,
інформаційних ресурсів мережі Інтернет і
передового досвіду; узагальнення нормативно-
правової бази, програмно-методичної
документації; абстрагування, контент-аналіз,
конкретизація та класифікація, прогнозування;
педагогічне спостереження.
Результати роботи. Нами розроблена
концепція ППФП студентів музичних
спеціальностей у закладах освіти, складовим
компонентом якої є інформаційно-методичний
проєкт «Пазли здоров’я», як засіб концепції
«штучного керуючого середовища» модуля
теоретичного спрямування. Перевірка
ефективності засобів «штучного керуючого
середовища» у процесі ППФП студентів
спеціальності «Музичне мистецтво» спеціалізацій «фортепіано, оркестрові, струнні
інструменти», «оркестрові духові та ударні
інструменти, народні інструменти» виявилася
важливим методичним складником системи
фізичного виховання студентів і може бути
рекомендована для широкого впровадження в
навчальний процес закладів освіти.

Біографія автора

Асаулюк Інна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Асаулюк І. О.; orcid.org/0000-0001-8119-2726; innaasauliuk@gmail.com; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Посилання

Асаулюк І. О. Практична реалізація концепції професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Випуск 2 (108)19. С. 13–16.

Асаулюк І. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів мистецьких спеціальностей: монографія. Вінниця, 2019. 424 с.

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. Москва: Педагогика, 1989. 192 с.

Бушев А. Б. Обучаемый эпохи масс-медиа. Труды Междунар. науч.-теор. конф. (28–31 октября 2015 года). Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. С. 134–136.

Бишевець Н. Г. Здоров’язбережувальна технологія навчання майбутніх учителів фізичної культури в умовах інформатизації освіти: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. Луцьк, 2018. 219 с.

Випасняк І. П., Шанковський А. З. Мультимедіа технології в процесі фізичного виховання студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017. Вип. 12 (94) 17. С. 12–17.

Голованова Н. Л., Кашуба В. А. Информационные технологии как инструмент повышения профессионально-прикладной физической подготовки учащихся швейного производства. Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: материалы V Международной молодежной научно-практической конференции (УО «Полесский государственный університет», г. Пинск, 31 марта 2011 г.: в 4 ч. Ч. 4. Национальный банк Республики Беларусь и др. Пинск: ПолесГУ, 2011. С. 199–200.

Димова А. Л. Проектирование системы физического воспитания студентов вузов в условиях информатизации образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Москва, 2013. 48 с.

Должикова О. О., Кашуба В. О. Перспективы использования мультимедиа технологий в подготовке специалистов по физическому воспитанию и спорту. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. 2008. № 54. С. 289–299.

Дяченко АА, Асаулюк ІО. Інтерактивні технології підготовки фахівців галузі фізичного виховання. В: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф.; 2016 Груд 8; Хмельницький. Хмельницький: НАДПСУ; 2016. с. 273.

Кашуба ВО, Асаулюк ІО, Дяченко АА. Підвищення ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки студентів на основі використання мультимедійних технологій. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2019;1(107):25-9.

Кашуба В, Дяченко А, Асаулюк І. Інформаційні технології як засіб підвищення мотивації студентів до регулярної фізичної активності. В: Фізична активність і якість життя людини: зб. тез доповідей 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф.; 2019 Черв 11-13; Луцьк. Луцьк: Вежа-Друк; 2019. с. 61.

Лапутин АН. Гравитационная тренировка. Киев: Знание, 1999. 315 с.

Kashuba V, Asaulyuk I, Diachenko A. The Formation оf theoretical knowledge of students in the discipline of "Physical Education" in the process of professional and applied physical training = Формування теоретичних знань студентів із дисципліни «Фізична культура» в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(5):1054-65. eISSN 2391-8306. Доступно: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2547839.

Kashuba V, Asaulyuk I, Dyachenko A. Peculiarities of the unit of practical application of correction technology of the students’ physical condition in the process of vocational and applied physical training = Особливості блоку практичного спрямування технології корекції фізичного стану студентів в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(8):1818-27. eISSN 2391-8306. Доступно: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2549517 http://ojs.ukw.edu.pl/index. php/johs/ article/view/6528.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ