The Child Homelessness as a Kind of Social Anomalies in the Zhytomyr Region in 1921-1928s and Ways to Overcome it by the Soviet Authorities
pdf (Ukrainian)

Keywords

social anomalies, Zhytomyr region, New economic policy, Soviet government, child homelessness

How to Cite

Bondarchuk, M. (2020). The Child Homelessness as a Kind of Social Anomalies in the Zhytomyr Region in 1921-1928s and Ways to Overcome it by the Soviet Authorities. Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, 34, 28-36. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2020-34-28-36

Abstract

The purpose of the study is a comprehensive analysis of the measures taken by the relevant Soviet authorities in the Zhytomyr region during the New Economic Policy (NEP) to eliminate the manifestations of child homelessness. Objectives of the study: to determine the main causes of child homelessness and its manifestations in the region during the NEP; to explore the ways and the methods of struggle by the Soviet autorities against them. The methodological basis of the study are general scientific (logical, comparative), special historical methods (problem-chronological). They allowed us to determine this period, in which the problem of child homelessness is studied specifically, in chronological and logical sequence. Comparative analysis was used to study individual phenomena of this process. The study based on the principles of science, historicism and objectivity. The scientific novelty of the study is that for the first time a comprehensive analysis of the problem of manifestations of this problem has been condact in this region in 1921-1928 and ways to combat them. New archival documents on this problem and materials of periodicals of those years were put into scientific circulation. The attempt has been made to give an objective, unbiased assessment of these phenomena and the actions of the Soviet authorities in those years.

Conclusions. The new economic policy of the Soviet state during the 1920's was implemented against the background of increasing manifestations of various social anomalies. The struggle against them took place against the background of the difficult socio-economic situation in which society found itself after the civil war. According to the analysis of archival sources, the Soviet authorities paid great importance to these measures, and first of all to their termination. These problems were caused by various factors, but primarily - the destructive processes in society itself and the struggle of the soviet authorities for the establishment of their power. This also applies to the events and the recent Civil War in the former Russian Empire and the state liberation struggle in Ukraine in 1917-1921. The establishment of the Volyn Commission for Assistance to Children in 1923 helped reduce the development of child homelessness in this region.

pdf (Ukrainian)

References

Букрєєв, Т. (2016). Досвід подолання дитячої безпритульності у другій половині 20-х років ХХ ст. на Півдні України (за матеріалами Херсонщини). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, Вип. 45, т. 1, С. 221–226.

Букрєєв, Т. (2017). Дитячий будинок як «історична необхідність» в період формування радянської тоталітарної системи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. 1(1). С. 88-94

Виноградова-Бондаренко, В. Є. (2001). Виховання безпритульних дітей в Україні в 20-х роках ХХ століття: (Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 – Історія України). Київ, 21 с.

Власюк, І. М. (2014-2015). Державні та суспільні заходи подолання дитячої безпритульності на Волині в 1920-х роках. Гуржіївські історичні читання: Збірник аукових праць. 8–9, С. 100–103.

Власюк, І.М. (2018). Діяльність державних комісій допомоги дітям на Волині у роки НЕПу (1921-1928 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, № 1 (21) (січень-березень), т. 3. С. 66-70.

ДАЖО – Державний архів Житомирської області.

Діптан, І. І. (2008). Спеціальні державні інституції боротьби з дитячою безпритульністю в Українській СРР (1919–1932 рр.): чинники з організації, механізм і результати діяльності. Рідний край. № 2 (19).

Другий зимовий похід. https://uk.wikipedia.org/wiki/2020/10/31

Зінченко, А. Г. (2002). Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х –першій половині 30-х років ХХ століття (автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України). Одеса, 17 с.

Зінченко, А. Г. (2007). Діяльність центральних державних органів з питань подолання дитячої безпритульності у 20–30-х роках ХХ ст. в Україні. Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 10, С. 54–67.

Іваненко, В. В., Іщенко, І. В. (2006). Україна непівська: аналіз соціальних аномалій південного регіону. Моногр.. Дніпропетровськ, 280 с.

Іщенко, І. В. (2001). Жебракування та бродяжництво як соціальні аномалії в Україні періоду непу (1921-1928 рр.): об’єктивні й суб’єктивні чинники поширення. Грані, 1(15) січень-лютий. С. 26-34.

Іщенко, І. В. (2003). Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921–1928 рр.): досвід, протиріччя, уроки (за матеріалами Півдня України) (автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України). Дніпропетровськ, 16 с.

Комар, Є. Г. (2015). Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. XX ст.: (дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України). Київ, 213 с.

Кондратюк, Р. Ю., Самолюк, Д. Я., Табачник, Б. Ш. (2007). Адміністративно-територіальний устрій Житомирщини: 1795-2006 рр.: Довідник: Офіційне видання. Житомир: «Волинь». 620 с.

Лебина, Н. (2015). Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М.: Новое Литературное Обозрение, 488 с.

Лебина, Н. Б. (1999). Повседневная жизнь советского города : нормы и аномалии : 1920–1930 годы. СПб. : Журнал «Нева» : Летний Сад, 316 с.

Маслова, О. Б. (2010). Ликвидация массовой детской беспризорности в Советской России в 1920-е годы: (автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02). Пятигорск, 19 с.

Олянич, Л. В. (2008). Створення та діяльність Всеукраїнського товариства «Друзі дітей» (1924–1936 рр.): організаційний статус, структура та функції. (автореферат... к. істор. наук спец.: 07.00.01 – історія України). Харків, с. 12.

Паращевіна, О. (2005). Діти і голод 1921–1922 рр. в Україні. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. Вип. 14. С. 137-146.

Пашин, В. П. (2006). Советская Россия в 1920-е годы: власть, социальные аномалии, общество: [моногр.]. Курск : Курский гос. технический университет, 296 с.

Пришляк, С. О. (2012). Дитяча безпритульність у 20–30-х рр. ХХ століття. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. №2. С. 54–61.

Стародубець, Г. М., Стародубець, В. О. (2019). «Позбавленці» в соціальній структурі радянського села 1920-х років. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (27), C. 19-25. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2019-27-19-25

Starodubets, G., Vlasuk, I. (2019). Social anomalies in Volyn in the period of nep and the fight against them. East European Historical Bulletin. Drohobych: Publishing House «Helvetica». 13, p. 114-124.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Series: History

Downloads

Download data is not yet available.