Церковні братства в громадсько-політичному та етноконфесійному житті XVI–XVII ст. у світлі української історіографії

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-35-87-96

Ключові слова:

історіографія, ентоконфесійне життя, громадсько-політичні процеси, церковні братства, православ’я, церковна унія, католицтво, Річ Посполита

Анотація

Метою статті є вивчення особливостей висвітлення у працях українських дослідників ХІХ – початку ХХІ ст. участі православних церковних братств, що існували на теренах України, в етноконфесійному та громадсько-політичному житті Речі Посполитої, їх діяльності на користь збереження національної та релігійної ідентичності. Методологію дослідження склали загальнонаукові принципи історизму, всебічності, системності та ін. У роботі використовувались різноманітні загальнонаукові методи, зокрема, аналізу та синтезу, дедукції та індукції, порівняння, систематизації. Застосовувались спеціально-історичні методи як історико-порівняльний, історико-типологічний, історико-хронологічний та ін. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у цій статті вперше у сучасній вітчизняній науці здійснено спеціальний огляд вітчизняної історіографії участі церковних братств у процесах етноконфесійного та громадсько-політичного життя на українських землях в XVI–XVII ст. Висновки: Розглянутий науковий доробок українських та іноземних науковців засвідчує неабиякий інтерес дослідників ХІХ – початку ХХІ ст. до проблем участі православних церковних братств, що існували на теренах України, у етноконфесійних процесах та громадсько-політичному житті XVI–XVII ст. Значний вплив на інтерпретації щодо участі братств у різноманітних процесах внутрішньополітичного, національного та релігійного життя Речі Посполитої здійснювали ідейні переконання окремих вчених. Такими, наприклад, були ідеї москвофільства, через призму яких досліджувало історію багато галицьких науковців. Особливо відчутними є впливи політичної кон’юнктури, що нав’язували дослідникам певні історіографічні шаблони. Зокрема, такі підходи слід відзначити у працях істориків, що працювали під тиском радянської тоталітарної системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Біла, С. (2005). Церковні братства Галичини в дослідженнях Івана Франка // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. ІХ. Дрогобич: Коло, 2005. С. 39–47.

Грищук, М. (2010). Роль Львівського Успенського братства у збереженні української культурно-національної самобутності // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Львів: Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. Книга I. С. 298–304.

Грушевський, М. С. (1907). Історія України-Руси. Київ-Львів, 1907. Т. VI. 670 с.

Зноско, К. (1933). Исторический очерк церковной унии, ее происхождения и характер. Варшава, 1933. С. 150.

Зубрицький, Д. (2006). Хроніка міста Львова. Львів: Центр Європи, 2006. 602 с.

Зубрицький, Д. (1926). Летопись Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1926. С. 27.

Ісаєвич, Я. (1966). Братства та їх роль в розвитку українського культурного життя XVI–XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1966. 252 с.

Історія… (1956). Історія Львова: Короткий нарис. Львів, 1956. С. 29–31.

Капраль, М. (2009). Знахідки і втрати джерелознавчого дослідження про Львівське братство. Рецензія на: Шустова Ю.Э. Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586–1788). Источниковедческое исследование. Москва, 2009. 648 с. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. ХІІІ. Дрогобич: Коло, 2009. С. 365–371.

Капраль, М. (1992). Історіографія Львівського успенського братства // Україна в минулому. Київ-Львів, 1992. Вип.1. С.54–71.

Капраль, М. (2003). Національні громади Львова XVI–XVII ст. (соціально-правові взаємини). Львів, 2003. С.317.

Капраль, М. (1998). Привілеї міста Львова XIV–XVIII ст. (Історико-джерелознавчий огляд) // Привілеї міста Львова XIV–XVIII ст.: Зб. документів. Львів, 1998. С.7–25.

Капраль, М. (2002). Українська громада на вулиці Руській Львова в 1550–1585 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.37. Част.1. Львів, 2002. С.145–160.

Копыстенський, А. (1937). Патриаршая грамота то первого ст.ст. января 1586 г. и ее значения в истории львовского ставропигиона и Галицкой Руси // Времинник. Научно-литературные записки львовского ставропигиона за 1936 и 1937 гг. Львов, 1937. Ч. 2. С. 7.

Крыловский, А. (1904). Львовское ставропигиальное братство. Киев: Типография Императорского университета Св.Владимира, 1904. 578 с.

Крип'якевич, І. (1994). Львівська Русь в першій половині XVI ст.: Дослідження і матеріали. Львів, 1994. 394 с.

Кулиш, П.А. (1874). История воссоединения Руси. Санкт-Петербург : Изд. т-ва «Обществ. Польза»,1874. Т. I. С. 241.

Лабенский, Ф. (1907). К истории Львовской епархии в вторую половину XVII в. // Вестник Народного дома. Львов, 1907. Февраль. № 2. С.25–28.

Лабенский, Ф. (1911). Русские церкви и братства на предградиях Львовских. Материалы по истории Львова. Львов: Ставропигийский институт, 1911. 38 с.

Левицький, О. (1900). Внутрішній стан західно-руської церкви в Польсько-Литовській державі в кінці XVI ст. та унія // Розвідки про церковні відносини на Україні-Русі XVI–XVIII ст. Львів, 1900. С.3–162.

Левицкий, О. (1896). О Брестсткой церковной унии 1596 г. // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. 1896. Кн.11. С.36–39;

Левицкий, О. (1884). Основные черты внутреннего строя западно-русской церкви в 16–17 вв. // Киевская старина. 1884, август. С.627–654;

Левицкий, О. (1897). Причина, вызвавшая Брестскую унию // Киевские епархиальные ведомости. 1897. № 8. С. 408-411

Лукашова, С.С. (2006). Миряне и церков: религиозные братства киевской митрополии в конце XVI века. Москва; Институт славяноведения РАН, 2006. 320 с.

Полонська-Василенко, Н. (1972). Історія України. Мюнхен: Українське видавництво, 1972. Т.1. 592 с.

Полянська-Василенко, Н. (1947). Братства на Україні // Минуле і сучасне. Мюнхен, 1947. 114 с.

Срібний, Ф. (1904). Рец. на кн.: Крыловський А. Львовское Ставропигиальное братство. К., 1904 // ЗНТШ. 1907. Т. 75. Кн. 1. С. 171-195.

Франко, І. (1898). До істориї церковних братств на Галицькій Руси // ЗНТШ. Т.ХХІ. 1898. С.1–5.

Щурат, В. (1906). Два письма еп. Іннок. Винницького. Причинок до істориї западно-рускої Церкви XVII в. // Шематисм всего клира греко-католического епархий соединенных Перемискои, Самборскои и Сяноцкои на рок вод рож. Хр. 1907. Жовква: Вид-во оо. Василіян, 1906. С. XXXVI-XLVIII.

Kapral, M. (2008). Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieky. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. 420 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

21.03.2021

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ