Церковні братства в громадсько-політичному та етноконфесійному житті XVI–XVII ст. у світлі української історіографії

Автор(и)

  • Василь Менько Дрогобычский государственный педагогический университет им. И. Франко

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-35-87-96

Ключові слова:

історіографія, ентоконфесійне життя, громадсько-політичні процеси, церковні братства, православ’я, церковна унія, католицтво, Річ Посполита

Анотація

Метою статті є вивчення особливостей висвітлення у працях українських дослідників ХІХ – початку ХХІ ст. участі православних церковних братств, що існували на теренах України, в етноконфесійному та громадсько-політичному житті Речі Посполитої, їх діяльності на користь збереження національної та релігійної ідентичності. Методологію дослідження склали загальнонаукові принципи історизму, всебічності, системності та ін. У роботі використовувались різноманітні загальнонаукові методи, зокрема, аналізу та синтезу, дедукції та індукції, порівняння, систематизації. Застосовувались спеціально-історичні методи як історико-порівняльний, історико-типологічний, історико-хронологічний та ін. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у цій статті вперше у сучасній вітчизняній науці здійснено спеціальний огляд вітчизняної історіографії участі церковних братств у процесах етноконфесійного та громадсько-політичного життя на українських землях в XVI–XVII ст. Висновки: Розглянутий науковий доробок українських та іноземних науковців засвідчує неабиякий інтерес дослідників ХІХ – початку ХХІ ст. до проблем участі православних церковних братств, що існували на теренах України, у етноконфесійних процесах та громадсько-політичному житті XVI–XVII ст. Значний вплив на інтерпретації щодо участі братств у різноманітних процесах внутрішньополітичного, національного та релігійного життя Речі Посполитої здійснювали ідейні переконання окремих вчених. Такими, наприклад, були ідеї москвофільства, через призму яких досліджувало історію багато галицьких науковців. Особливо відчутними є впливи політичної кон’юнктури, що нав’язували дослідникам певні історіографічні шаблони. Зокрема, такі підходи слід відзначити у працях істориків, що працювали під тиском радянської тоталітарної системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Василь Менько, Дрогобычский государственный педагогический университет им. И. Франко

старший викладач (Україна)

Посилання

Біла, С. (2005). Церковні братства Галичини в дослідженнях Івана Франка // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. ІХ. Дрогобич: Коло, 2005. С. 39–47.

Грищук, М. (2010). Роль Львівського Успенського братства у збереженні української культурно-національної самобутності // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Львів: Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. Книга I. С. 298–304.

Грушевський, М. С. (1907). Історія України-Руси. Київ-Львів, 1907. Т. VI. 670 с.

Зноско, К. (1933). Исторический очерк церковной унии, ее происхождения и характер. Варшава, 1933. С. 150.

Зубрицький, Д. (2006). Хроніка міста Львова. Львів: Центр Європи, 2006. 602 с.

Зубрицький, Д. (1926). Летопись Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1926. С. 27.

Ісаєвич, Я. (1966). Братства та їх роль в розвитку українського культурного життя XVI–XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1966. 252 с.

Історія… (1956). Історія Львова: Короткий нарис. Львів, 1956. С. 29–31.

Капраль, М. (2009). Знахідки і втрати джерелознавчого дослідження про Львівське братство. Рецензія на: Шустова Ю.Э. Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586–1788). Источниковедческое исследование. Москва, 2009. 648 с. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. ХІІІ. Дрогобич: Коло, 2009. С. 365–371.

Капраль, М. (1992). Історіографія Львівського успенського братства // Україна в минулому. Київ-Львів, 1992. Вип.1. С.54–71.

Капраль, М. (2003). Національні громади Львова XVI–XVII ст. (соціально-правові взаємини). Львів, 2003. С.317.

Капраль, М. (1998). Привілеї міста Львова XIV–XVIII ст. (Історико-джерелознавчий огляд) // Привілеї міста Львова XIV–XVIII ст.: Зб. документів. Львів, 1998. С.7–25.

Капраль, М. (2002). Українська громада на вулиці Руській Львова в 1550–1585 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.37. Част.1. Львів, 2002. С.145–160.

Копыстенський, А. (1937). Патриаршая грамота то первого ст.ст. января 1586 г. и ее значения в истории львовского ставропигиона и Галицкой Руси // Времинник. Научно-литературные записки львовского ставропигиона за 1936 и 1937 гг. Львов, 1937. Ч. 2. С. 7.

Крыловский, А. (1904). Львовское ставропигиальное братство. Киев: Типография Императорского университета Св.Владимира, 1904. 578 с.

Крип'якевич, І. (1994). Львівська Русь в першій половині XVI ст.: Дослідження і матеріали. Львів, 1994. 394 с.

Кулиш, П.А. (1874). История воссоединения Руси. Санкт-Петербург : Изд. т-ва «Обществ. Польза»,1874. Т. I. С. 241.

Лабенский, Ф. (1907). К истории Львовской епархии в вторую половину XVII в. // Вестник Народного дома. Львов, 1907. Февраль. № 2. С.25–28.

Лабенский, Ф. (1911). Русские церкви и братства на предградиях Львовских. Материалы по истории Львова. Львов: Ставропигийский институт, 1911. 38 с.

Левицький, О. (1900). Внутрішній стан західно-руської церкви в Польсько-Литовській державі в кінці XVI ст. та унія // Розвідки про церковні відносини на Україні-Русі XVI–XVIII ст. Львів, 1900. С.3–162.

Левицкий, О. (1896). О Брестсткой церковной унии 1596 г. // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. 1896. Кн.11. С.36–39;

Левицкий, О. (1884). Основные черты внутреннего строя западно-русской церкви в 16–17 вв. // Киевская старина. 1884, август. С.627–654;

Левицкий, О. (1897). Причина, вызвавшая Брестскую унию // Киевские епархиальные ведомости. 1897. № 8. С. 408-411

Лукашова, С.С. (2006). Миряне и церков: религиозные братства киевской митрополии в конце XVI века. Москва; Институт славяноведения РАН, 2006. 320 с.

Полонська-Василенко, Н. (1972). Історія України. Мюнхен: Українське видавництво, 1972. Т.1. 592 с.

Полянська-Василенко, Н. (1947). Братства на Україні // Минуле і сучасне. Мюнхен, 1947. 114 с.

Срібний, Ф. (1904). Рец. на кн.: Крыловський А. Львовское Ставропигиальное братство. К., 1904 // ЗНТШ. 1907. Т. 75. Кн. 1. С. 171-195.

Франко, І. (1898). До істориї церковних братств на Галицькій Руси // ЗНТШ. Т.ХХІ. 1898. С.1–5.

Щурат, В. (1906). Два письма еп. Іннок. Винницького. Причинок до істориї западно-рускої Церкви XVII в. // Шематисм всего клира греко-католического епархий соединенных Перемискои, Самборскои и Сяноцкои на рок вод рож. Хр. 1907. Жовква: Вид-во оо. Василіян, 1906. С. XXXVI-XLVIII.

Kapral, M. (2008). Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieky. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. 420 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

21.03.2021

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ