Religious life of the Podillya village in measurement of Soviet everyday life in the 20-s of the twentieth century
pdf (Ukrainian)

Keywords

church, peasantry, Podillya, religion, spirituality, worldview

How to Cite

Stadnyk, O., & Kuzminets, N. (2020). Religious life of the Podillya village in measurement of Soviet everyday life in the 20-s of the twentieth century. Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, 31, 79-87. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2019-31-79-87

Abstract

The purpose of the article is to analyze the role of religion in the daily life of the Podolsk village in the 20's of the twentieth century. , characterization of the process of social adaptation of the peasantry in the conditions of Soviet reality, revealing the peasantry's attitude to the anti-religious policy of the Bolshevik authorities.
The methodology of the research is based on problematic and microhistorical approaches and on the principles of scientific, objectivism, historicism and non-confessionality. Their complex application made it possible to focus on the problem of Podilsky village's attitude to religion, its role in everyday life of peasant environment. Thanks to the methods of analysis and synthesis it was possible to carry out the selection of facts, formulate generalizations and conclusions; descriptive, problem-chronological and critical methods were used to compare the information received from different sources. The scientific novelty of the work is based on a detailed analysis of the impact of religion on the everyday life of the Ukrainian village on the example of one of its regions - Podillya. The article investigates the origins of his religiosity, confirms the thesis that the Orthodox Church has always occupied a special place in the life of all sections of the Ukrainian village. Issues of relations between the Podil peasantry and the Bolshevik authorities were further developed, and the content of concepts and terms related to the religious life of the Ukrainian village in the 1920s was improved. Conclusions. In the 1920's. religion occupied a special place in the everyday life of the Ukrainian village and was a significant means of influencing the public consciousness. Therefore, the fight against religion was important for the introduction of a lifestyle that was tied to the Bolshevik-Soviet system. The authorities did their best to displace church structures from peasant life. The anti-Church policy, which had its specificity in the Podillya, was aimed at weakening the position of the Orthodox Church, displacing it from public and daily life. As part of anti-religious activities, the Bolshevik leadership exerted political, moral and physical oppression - restrictions on the rights of believers, harassment of worshipers, intimidation and violence. However, neither anti-religious propaganda, nor mass anti-religious campaigns, nor forceful methods have ensured the achievement of depriving the village of faith and abandoning religious beliefs. The peasantry was openly opposed to the atheism, and religion continued to be a determining factor in everyday life in the countryside.

pdf (Ukrainian)

References

Андрущак, Р. І. (2017). Теоретичні основи радянської антикатолицької політики 20-х рр. ХХ ст. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. Вип. 25. 284-288. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2017-25-284-287

Бойко, О. (2012). Економічний тиск як один з елементів антицерковної політики радянської влади в Україні у 20 – 30-х роках ХХ ст. Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, Число 6: Насилля влади проти свободи сумління, Львів, 320 – 336.

Галевич, Д. (2001) Незаарештовані листи: Листи священика з України до Нічеччини. 1922 – 1938. Київ : Видавничий Дім «Козаки», 128 с.

ДАВіО – Державний архів Вінницької області

Дровозюк, С. І. (2005). Національно-культурне та духовне життя українського селянства у 20–30-х рр. ХХ століття: історіографічний нарис. Вінниця : О. Власюк, 364 с.

Жилюк, С. І. (упоряд.). (2003). Червоний терор проти духовенства і віруючих на Східній Волині (Житомирщині) у 20 – 30-х рр. ХХ ст. Архівні документи і матеріали. Рівне: Волинські обереги, 152 с.

Зінченко, А. Л. (1993). Благовістя національного духу (Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. ). Київ : Освіта, 256 с.

Зінько, Ю. А. (2015). Заходи радянської влади в боротьбі з релігійними впливами на Вінниччині у 1920-1930-х рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 23. 48-51. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2015-23-48-50

Ігнатуша, О. М. (2004). Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Запоріжжя: Поліграф, 440 с.

Киридон, А. М. (2005). Час випробувань. Держава, церква, суспільство в радянськійУкраїні 1917 – 1930-х років.Тернопіль: Підручники і посібники, 384 с.

Кожевников, И. Г. (1923). Все на борьбу с засилием церкви! Рабоче-крестьянская газета, 29 квітня, 3.

Кульчицкий, С. В. (1988). Становление основ социалистического уклада жизни советского крестьянства УССР. Київ: Наукова думка,180 с.

Кульчицький, С. В. (ред.). (1999). Україна між двома війнами (1921 – 1939 рр.). Україна крізь віки.( в 15 т., Т. 1). Київ: Вид. дім «Альтернативи», 336 с.

Кузьмінець, Н. П. (2017). Більшовицький наступ на різні релігійні конфесії на Поділлі на початку 1920-х років. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25. 181-186. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2017-25-181-186

Лар’яновський, І. С. (2006). Релігієзнавство. Конспект лекцій. Одеса: Одакс, 57 с.

Нестуля, О. О. (1995). Доля церковної старовини в Україні 1917 – 1941 рр. – ч. 1. 1917 – середина 20-х років. Київ.: Вид-во інституту історії України НАН України, 280 с.

Панасюк, М. П. (2019). Антицерковна діяльність радянської влади як невід’ємна складова політики формування комуністичного суспільства в 20-х роках ХХ ст. (на матеріалах Поділля). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 29. 71-75. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2019-29-71-75

Пащенко, В. О. (1993). Держава і православ’я в Україні 20 – 30-ті роки. Київ: Б. в., 188 с.

Присяжнюк, Ю. П. (2002). Українське селянство ХІХ – ХХ ст.: еволюція, ментальність, традиціоналізм. Черкаси: Відлуння-плюс, 120 с.

Савчук, Т. Т. (2010). Дозвілля православного духовенства в 20-х рр. ХХ ст. Історичний архів, Наукові студії: Збірник наукових праць. Миколаїв: Вид-во НДУ ім. Петра Могили, Вип. 5, 56–60. http://istarhiv.chdu.edu.ua/article/view/70825

Ткаченко, Б. (1994). Під чорним тавром. Документи, факти, спогади.Лебедин: ВВ «Білий лебідь», 464 с.

ЦДАВОУ – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

ЦДАГОУ – Центральний державний архів громадських об’єднань України

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Series: History

Downloads

Download data is not yet available.