Становлення і розвиток Вінницького інструментального заводу як віддзеркалення реалій радянської промисловості (за матеріалами періодичних видань кінця 1940-х – початку 1980-х рр.)

Автор(и)

  • Олена Стадник Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Наталія Кузьмінець Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-35-69-78

Ключові слова:

Вінницький інструментальний завод, промисловість, виробництво, радянська преса, ідеологія, пропаганда, комуністична свідомість

Анотація

 Анотація. Метою статті є висвітлення процесу заснування, становлення та розвитку Вінницького інструментального заводу та показ його діяльності через призму радянської преси. Методологія дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових (аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення) і спеціально-історичних (історико-критичного, історико-порівняльного, проблемно-хронологічного, дискурс-аналізу, опрацювання документів) методів. Дослідження базується на універсальних принципах історизму, науковості, поліфакторності та системності. Наукова новизна роботи полягає у тому, що авторами вперше, на основі аналізу періодичних видань як джерела, розкрито різні аспекти функціонування Вінницького інструментального заводу в системі реалій розвитку радянської промисловості. Висновки. Вміщені на шпальтах радянських періодичних видань матеріали свідчать про безсумнівні позитивні результати у діяльності Вінницького інструментального заводу впродовж його існування. Це знайшло своє виявлення у значних досягненнях підприємства, налагодженні випуску конкурентоздатної продукції, вдосконаленню організації виробництва, його автоматизації, розвитку інфраструктури, покращенні умов праці та життя робітників. Ці досягнення всебічно висвітлювалися на сторінках періодичних видань. Однак радянська преса мала свою специфіку творення інформаційної картини про розвиток економіки СРСР, старанно ретушувала вади командно-адміністративної системи та її несприйнятливість до вимог часу. Шпальти газет наприкінці 1940-х – на початку 1980-х рр. були одним із майданчиків для демонстрації трудового подвигу радянських людей, формували громадську думку про переваги соціалістичного розвитку суспільства. Тим не менш, не зважаючи на заангажованість, пропагандистське забарвлення та шаблонність публікацій, інформація радянських ЗМІ дають змогу оцінити не лише здобутки у діяльності заводу, але й виявити недоліки та допущені прорахунки. Але, на нашу думку, ці хиби варто пов’язувати насамперед із особливостями розвитку загальносоюзної промисловості – слідуванням вказівкам «згори», необхідністю виконання планів чергових п’ятирічок, відставанням СРСР у науково-технічному прогресі, відсутністю ефективного зв’язку науки і виробництва, використанням застарілої техніки та технологій і залучення натомість «людського фактору» для виконання поставлених партійним та державним керівництвом завдань з підвищення продуктивності праці, збільшення кількості продукції та покращення її якості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Стадник, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат історичних наук, доцент (Україна)

Наталія Кузьмінець, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат історичних наук, доцент (Україна)

Посилання

Балтремус, С. (1972). Грані творчості. Вінницька правда, 29 березня, 2.

Баран, В. К., & Даниленко, В. М. (1999). Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті). К.: Альтернативи, 304 с.

Барась, М. (1975). Що дав експеримент. Комсомольське плем`я, 18 березня, 2.

Беккерман, І. (1968). На всі смаки. Вінницька правда, 15 лютого, 4.

Брянський, М. (1968). Руки вправні і сильні. Спортивна газета, 31 жовтня, 3.

Гнатюк, М. (1971). Сюрпризи інструментальників. Вінницька правда, 28 травня, 4.

ДАВіО – Державний архів Вінницької області.

Каганов, Ю. О. (2014). Радянська преса і конструювання масової суспільної свідомості в Україні (1950–1985 рр.) Наукові праці історичного факультету Запорізького Національного університету, Вип. 38. 213–225.

Козаченко, Л. (1965). Жива історія. Комсомольське плем’я, 14 листопада, 3.

Колісник, Ю. (2008). Формування суспільної свідомості журнальною періодикою УРСР (1950-ті – 1980 рр.) Черкаси: Вид-во Ю. Чабаненко, 290 с.

Красноюрченко, О. (1946). Контури Вінницького інструментального. Вінницька правда, 1 травня, 2.

Лаєнко, М. (1969). Лабораторія здоров’я. Комсомольське плем’я, 28 січня, 3.

Листопад, М. (1985). Спорт – цех здоров’я. Комсомольське плем’я, 15 серпня, 4.

Нестеренко, Н. (1999). Розповіді про Вінницький інструментальний завод. Тези доповідей 19-ї Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. 65–66.

Павлівський & М., Мартич М. (1946). Завод народжується. Вінницька правда, 14 серпня, 2.

Паламарчук, Є. (1969). Товариш директор. Вінницька правда, 28 березня, 2.

Рекрут, Я. (1972). Інструментальники вирішили. Робітнича газета, 14 квітня, 3.

Родіна, В. В. (2017). Особенности промышленного дискурса в СССР во второй половине ХХ века. Управленческое консультирование, (11), 104–118.

Рудий, Г. (2017). Газетна періодика УРСР 1950-х років: особливості формування, функціонування, контент. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 48. 645–666.

Слободянюк, А. (1971). Право йти попереду. Радянська Україна, 16 січня, 2.

Смоляк, В. (1995). Є і обсяги, є і прибутки. Панорама, 29 липня, 2.

Стебновская, Г. К. (ред.). (1986). Винницкий инструментальный завод. Исторический очерк. Липовец, 254.

Степовий, Л. Г. (1996). Винницкий инструментальный завод: Исторические очерки (1946– 1996). Хмельницький: Поділля, 297 с.

Тітіка, О. О. (2014). Відбудова і функціонування місцевої промисловості України в 1943–1950 рр.: історичний аспект (автореф. дис… канд. істор. наук: спец. 07.00.01 – Історія України). Черкаси, 20 с.

Толстов, Р. Д. (2008). Економічна реформа середини 60-х років ХХ ст. та подальші кроки удосконалення радянського господарського механізму (1965–1985 рр.). Актуальні проблеми економіки. № 8. 11–22.

Якобчук, Н. О. (2019) Українське суспільство у повоєнний період (1945–1953 рр.): соціальний вимір і повсякденність. Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал Вип.2(24). 99–113.

##submission.downloads##

Опубліковано

21.03.2021

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ПОДІЛЛЯ