Соціально-економічні та соціокультурні трансформації в подільському селі в 1950–1960-х рр. (на матеріалах села Мельниківець)
pdf

Ключові слова

колгоспи, культурно-освітні установи, повсякденне життя, Поділля, селянство, соціально-економічний розвиток, соціально-побутове забезпечення

Як цитувати

Мельничук, О., & Поліщук, А. (2022). Соціально-економічні та соціокультурні трансформації в подільському селі в 1950–1960-х рр. (на матеріалах села Мельниківець). Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, (42), 44–53. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2020-42-44-53

Анотація

Метою статті є, на прикладі конкретного мікроісторичного дослідження, обгрунтувати соціально-економічні та соціокультурні трансформації в подільському селі у 1950 – 1960-х рр. Методологія дослідження включає як спеціально-історичні, так і міждисциплінарні методи. Серед спеціальних методів слід вказати передусім на метод історіографічного аналізу, завдяки якому розкрито стан наукового вивчення проблеми. Проблемно-хронологічний метод дозволив поділити досліджувану тему на вузькі проблеми та розглянути їх в хронологічному порядку. Порівняльні спекти трансформацій в подільському селі в повоєнний період виконані в контексті порівняльно-історичного методу. Наукова новизна визначається тим, що означена тема не була предметом спеціального наукового дослідження, а також спробою автора розкрити проблему на матеріалах конкретного мікроісторичного дослідження. Висновки. Смерть вождя та зміна політичного керівництва поклали край сталінській аграрній політиці, що базувалася на адміністративному позаекономічному примусі, ігноруванні основних економічних законів та цілеспрямованому постійному викачуванні матеріальних ресурсів із сільського господарства. Реформи аграрного сектору першої половини 1950-х рр., які були покликані зменшити командно-адміністративний вплив на керівництво колгоспів та збільшити ініціативи останніх щодо масштабів планування та вирощення продукції,  в цілому сприяли піднесенню сільського господарства та деякому покращенню становища колгоспного селянства на Поділлі. Зростання врожайності зернових дало змогу не лише активізувати розвиток тваринницької галузі та придбати необхідну сільськогосподарську техніку, але й акумулювати певну частку грошей на виплату зарплат колгоспникам. В той же час, політика укрупнення колгоспів не тільки не призвела до корінних змін в організації та технології виробництва, але й мала довгострокові руйнівні наслідки. Об’єднані господарства ставали малокерованими, колгоспники – більш відчуженими один від одного. Спостерігалося звуження елементів колгоспної демократії та відчуження селянства від землі. Певні успіхи колгоспного будівництва та деяке покращення матеріального добробуту селян не позначилися на поліпшенні культурно-освітньої сфери подільського села. Сільські школи та клуби, що розглядалися як центри впровадження в селянське середовище комуністичної ідеології і моралі та були покликані змінити світогляд і вплинути на духовне життя селянства, тривалий час перебували у непридатних приміщеннях, які не відповідали санітарно-гігієнічним нормам. Будівництво нових освітніх та культурних  установ держава пропонувала здійснювати за кошти колгоспів або ж самих селян. Нерідко селяни скаржились на недостатній рівень медичного обслуговування. Фельдшерсько-акушерські пункти знаходились у непристосованих приміщеннях, бракувало досвідчених фахівців, виділених коштів не вистачало на закупівлю медикаментів. В другій половині 1960-х рр. було активізовано роботу із розбудови інфраструктури та благоустрою подільського села. Однак, через відсутність державних дотацій, успіхи були незначними. Переважна частина населених пунктів не мали доріг із твердим покриттям. Будинки сільських мешканців тривалий час залишалися неелектрифікованими. Забезпечення селян продовольчими та промисловими товарами здійснювалось за залишковим принципом. Спроби ж селян покинути село і виїхати до міста не мали успіху, оскільки колгосп не був зацікавлений у втраті робочої сили.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2020-42-44-53
pdf

Посилання

АВНРДА – Архівний відділ Немирівської районної державної адміністрації.

Бондарчук, П. М. (2012). Релігійна свідомість віруючих УРСР (1940–1980-і роки): повсякденні прояви, трансформації. Київ: Інститут історії України НАН України, 322 с.

ДАВіО – Державний архів Вінницької області.

Даниленко, В. М. (відп. ред). (2015). Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: Колективна монографія. Київ: Інститут історії України НАН України, 698 с.

Даниленко, В. М. (відп. ред). (2022). Українське суспільство в 1960–1980-х рр. Історичні нариси. Київ: Інститут історії України НАН України, 959 с.

Кагальна, М. В. (2013). Матеріальне забезпечення селянства УРСР у період хрущовської "відлиги” крізь призму повсякдення (1953-1964 рр.). Архіви України. 2. С. 70-78.

Ковпак, Л. (2003). Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945–2000 рр.). Київ: Інститут історії України НАН України, 250 с.

Кривчик, Г. Г. (2001). Українське село під владою номенклатури (60-80 рр. ХХ ст). Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету, 192 с.

Кузьменко, В. М. (2017). Повсякденне життя сільських жителів УРСР в другій половині 1940-х – 1960-х роках за матеріалами Чернігівської області: дис… канд. іст. наук : 07.00.01 – Історія України. Київ, 265 с.

Лисак, В. Ф. (2013). Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності (1950 – 1960-ті рр.). Донецьк : Схід. видавн. дім, 341 c.

Лісовська, О. (2009). Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки XX ст.: дис... канд. іст. наук : 07.00.01. – Історія України. Черкаси, 215 с.

Лубко, І. (2002). Спроби аграрних перетворень М. Хрущова та їх вплив на українське село (1953-1964 рр.): дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. Донецьк, 236 с.

Марчук, В. В. (2007). Особисті підсобні господарства в соціально-економічному житті України (ІІ пол. 40-х – середина 60-х рр. ХХ ст.): дис… канд. іст. наук : 07.00.01 – Історія України. Запоріжжя, 231 с.

Мельничук, О. А. & Мельничук, Т. А. (2020). Повсякденне життя колгоспного селянства Поділля у повоєнний період (1944-1953) (на матеріалах колгоспу «Червоний промінь» с. Мельниківці) Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 32. С.52-63. doi: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2020-32-52-63

Мельничук, О. А. (2021). Мельниківці крізь сивину століть: історико-краєзнавчий нарис. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня», 332 с.

Нікілєв, О. Ф. (2011). Сфера культурно-побутового обслуговування Українського села у 1950-ті – середині 1960-х рр. у вимірі повсякденності. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія. 19. С.94-99.

Романюк, І. (2005). Українське село в 50-ті - першій половині 60-х рр. XX століття. Вінниця : Книга-Вега, 256 с.

Халецька, Л. (2011). Сільське населення України в роки хрущовської “відлиги”: рівень та якість життя : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 – Історія України. Київ, 282 с.

Хоменко, С. Ю. (2015). Побут і дозвілля українського села в 60-х - 80-х рр. XX століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 – Історія України. Переяслав-Хмельницький, 219 c.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Олег Мельничук, Анна Поліщук

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.