ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ НЕБЕЗПЕК В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-76-13-18

Автор(и)

  • АНАТОЛІЙ ІВАНЧУК
  • ІРИНА КРАСИЛЬНИКОВА
  • ОКСАНА МАРУЩАК

Ключові слова:

надзвичайні ситуації; напружений психічний стан; фармакологічні властивості; пізнавальний інтерес; тематична інтеграція

Анотація

У статті представлено результати експериментальної перевірки впливу тематичної інтеграції навчального матеріалу на формування пізнавального інтересу майбутніх учителів до стану психічного напруження та до феноменів зловживання людьми психоактивними речовинами в умовах надзвичайних ситуацій. В якості базових понять окремої інтегрованої теми навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» було зосереджено увагу на нервово-психічному стані людей в умовах надзвичайних ситуацій, фармакологічних властивостях психоактивних речовин, кількісних чинниках ризику формування залежності від психоактивних речовин. Реалізація тематичної інтеграції змісту навчального матеріалу активізує пізнавальні інтереси майбутніх учителів.

Біографії авторів

АНАТОЛІЙ ІВАНЧУК

https://orcid.org/0000-0002-6996-1403

anatolii.ivanchuk@vspu.edu.ua

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

ІРИНА КРАСИЛЬНИКОВА

https://orcid.org/0000-0002-3057-4000

ivs1327@gmail.com

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри  образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

ОКСАНА МАРУЩАК

https://orcid.org/0000-0003-0754-6367

ksanamar77@gmail.com

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

Акімова О. В., Коломієць А. М., Наливайко О. Б. Формування культури безпеки життєдіяльності студентів. Наукові інновації та передові технології. 2023. №4. С. 326–333. URL: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-4(18)-326-333

Важливі навички в період стресу: ілюстроване видавництво. Копенгаген: Європейський регіональний офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я, 2020. 128 с. URL: https://platforma-msb.org/posibnyk-vazhlyvi-navychky-v-periody-stresu/

Гарбарчук В. І. Деякі принципові проблеми теорії інформації на шляху до штучного інтелекту. Штучний інтелект. 2008. №3. С. 28–35. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/6824/38-Gorbarchuk.pdf

Гончаренко С. У., Козловська І. М. Теоретичні основи дидактичної інтеграції у професійній середній школі. Педагогіка і психологія. 1997. № 2. С. 9–18.

Гуревич Р. С., Опушко Н. Р., Костенко Н. І. Роль інтеграції змісту навчання в підготовці вчителя. Science and education: problems, prospects and innovations: Abstracts of II International Scientific and Practical Conference, Kyoto, Japan, 4-6 Nov. 2020. Kyoto, 2020. P. 303–313. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/SCIENCE-AND-EDUCATION-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-4-6.11.20.pdf

Іванчук А. В. Дидактичні умови формування в студентів знань про небезпеки при вивченні навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми. 2013. Вип. 34. С. 286–291. URL: https://vspu.net/sit/index.php/sit/issue/view/109/103

Івашкевич Є. М. Компоненти культури безпечної професійної поведінки педагога в умовах надзвичайних ситуацій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2023. Вип. 67. С. 161–171.

Заболоцька С. Тривога та страхи в період війни та їх вплив на психічне життя людини. Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 322–326. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/31042/1/Zbirnyk_materialiv_konferentsii.pdf#page=325

Курта І. В., Лагун А. Е., Кухарська Н. П. Прогнозування впливів від надзвичайних ситуацій на основі алгоритмів нечіткої логіки. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2023. №27. С. 32–40. URL: https://doi.org/10.32447/20784643.27.2023.04

Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія / О. В. Акімова, В. М. Галузяк [та ін.]. Вінниця : Нілан, 2014. 416 с.

Осипенко С. І. Захист і самопоміч у надзвичайних ситуаціях: посібник. Київ: ДСНС України, 2019. 48 с.

Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: Закон України від 23 лист. 2023 р. № 2899-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text

Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс: посібник з проведення тренінгу / Н. Гусак та ін. Київ, 2017. 174 с. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ 80a7d22c-4733-488a-8b28-0594668b4c9a/content

Пуляк О. В., Ткачук А. І. Пріоритети вивчення теми «Перша психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях» на заняттях з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2022. Вип. 207. С. 271–275. URL: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-271-276

Руська Р. В. Теорія імовірностей та математична статистика в психології: навч. посіб. Тернопіль: ЗУНУ, 2020. 112 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38426/1/ %D0%A2%D0%86%D0%9C%D0%A1_%D0%9F%D0%A1.pdf

Сукач Ю. Г., Бабаджанова О. Ф., Сукач Р. Ю. Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій на стадії проектування об’єктів. Вісник Львівського державного університету безпеки життє¬діяльності. 2017. №16. С. 106–111. URL: https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/ article/view/69

Шмирко В. І., Коробко О. В., Парада О. В., Троян Ю. І. Аспекти психології нестандартної поведінки підлітків в умовах надзвичайної ситуації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2023. Вип. 91. С. 254–258.

Яким Р. С. Безпека життєдіяльності людини: навч. посіб. Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2005. 304 с.

Prajapati R., Sharma B., Sharma D. Significance Of Life Skills Education. Contemporary Issues in Education Research (CIER). 2016. Vol.10, №1. 10(1), P. 1–6. https://doi.org/10.19030/cier.v10i1.9875

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ