Comparative characteristics of the level of theoretical and musical training of students of the faculty of physical education and sports in the discipline «Rhythm and choreography».

Authors

 • Тамара Чернишенко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Вікторія Кізім Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Андрій Драчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-81-92

Keywords:

forms of education, distance education, professional training, hythmic and dance activities, higher education institutions

Abstract

Актуальність теми дослідження.
Формування теоретично-музичних знань з
дисципліни «Ритміка і хореографії»
студентів у процесі професійної підготовки
є найважливішим етапом підготовки
висококваліфікованих спеціалістів.
Мета роботи - визначити рівень
теоретично-музичних знань з дисципліни
«Ритміка і хореографія» студентів 1-го
курсу факультету фізичного виховання і
спорту, які отримували знання в online
режимі та порівняти його з даними
студентів, які навчалися в ofline (2016-2017
р.).
Матеріал і методи. У роботі використано
аналіз фахової науково-методичної
літератури та педагогічні методи
дослідження, методи математичної
статистики. Проведення дослідження
передбачало залучення студентів
факультету фізичного виховання і спорту,
спеціальностей «Середня освіта (Фізична
культура)» та «Фізична культура і спорт»
(n=156).
Результати роботи. У статті
проаналізовано ефективність застосування
теоретично-музичного модуля з
дисципліни «Ритміка і хореографія»
студентів різних спеціальностей за
результатами онлайн навчання. Визначено
рівень підготовленості студентів за 8
компонентами теоретично-музичних знань,
зроблена порівняльна характеристика
загальних показників у хлопців і дівчат.
Підсумок результатів рівня теоретично-
музичної підготовленості свідчать, що у
хлопців загальний підсумок знань
відповідає «середньому рівню» у дівчат
«вище середньому». Порівнюючи
результати online (онлайн) з ofline (офлайн)
навчанням виявлено, що у хлопців
відбулось погіршення в середньому на 0,1
бали, а у дівчат від 0,2 до 0,4 бали.
Ключові висновки. Порівняльний аналіз
теоретично-музичних знань студентів
спеціальностей «Середня освіта (Фізична культура)» і «Фізична культура і спорт»
показав, що рівні засвоєння знань
відрізняються, як у хлопців, так і у дівчат
різних спеціальностей. Динаміка змін
показників за час навчання в
дистанційному режимі у хлопців
погіршилась, а у дівчат навпаки
покращилась. Такі результати свідчать про
необхідність подальшого удосконалення
методів теоретично-музичної підготовки
студентів у дистанційному навчанні у
вищих закладах освіти.

Author Biographies

 • Тамара Чернишенко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  Чернишенко Т.М.; orcid.org/0000-0001-9689-5758; tamarra2803@gmail.com;
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  вул. Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

 • Вікторія Кізім, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  Кізім В.М.; orcid.org/0000-0002-8482-9320; kvn2403@gmail.com; Вінницький
  державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
  Вінниця, 21000, Україна.

 • Андрій Драчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  Драчук А.І.; orcid.org/0000-0003-2389-7589; drachukandri@gmail.com; Вінницький
  державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
  Вінниця, 21000, Україна.

References

Асаулюк І.О., Дяченко А.А., Маринчук П. (2020). Теоретична складова ефективності технології професійно-прикладної фізичної підготовки студентів закладів освіти. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Вінниця: Твори. 9 (28). 7-13.

Благова Т.О. (2010). Особливості професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів у системі педагогічної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 50. 72–76.

Благова Т.О. (2011). Хореографічна підготовка вчителя у системі вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 20-х рр. ХХ ст. Витоки педагогічної майстерності: Зб. наук. пр. Полтава. 8. 65–70.

Вільчковська А. (2014). Застосування музики на уроках фізичної культури (з досвіду польських загальноосвітніх шкіл). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 118(1.). 50-53.

Гусаченко Л. (2017). Роль хореографічного мистецтва у формуванні гармонійної особистості в умовах сучасної системи виховання. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти: збірник наукових праць. 5. 274–281.

Дяченко А.А., Костюкевич В.М. (2017). Деякі аспекти застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі фізичного виховання і спорту. Актуальні наукові дослідження в сучасному світі. Переяслав-Хмельницький. 1(21). Ч. 2. 104-107.

Кізім В.М., Чернишенко Т.М. (2011). Дослідження рівня теоретичної та практичної підготовленості майбутніх спеціалістів з фізичної культури засобами ритміки і хореографії. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. Збірник наукових праць викладачів інституту фізичного виховання і спорту. Вінниця: ВДПУ. 44-47.

Кізім В.М. (2014). Дослідження рівня відчуття ритму у студентів інституту фізичного виховання і спорту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт»: Зб. наукових праць /За ред.. Г.М.Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. ЗК(44) 14. 317-321.

Клокар Н. (2012). Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації. Шлях освіти. 4 (46). 38-41.

Кудрявцева С.П., Колос В.В. (2005). Міжнародна інформація: навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Слово». 400 с.

Орлов В.Ф. (2004). Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ. 19 с.

Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Фізична культура і спорт»: навч. посіб / В.М. Костюкевич, О.А. Шинкарук, В.І.Воронова, О.В.Борисова; за заг.ред. В.М. Костюкевича, О.А. Шинкарук. Київ: «Олімпійська література», 2018. 528с.

Роттерс Т.Т. (2002). Ритм – домінуючий компонент взаємодії фізичного та естетичного виховання у музично-ритмічних занять. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2-32. 146-148.

Словник визначень основних музичних, танцювальних і хореографічних термінів та понять з дисципліни «Ритміка і хореографія» (для студентів денної та заочної форм навчання інституту фізичного виховання і спорту педагогічних університетів) / Укладачі: Т.М. Чернишенко, В.М. Кізім. Вінниця, 2015. 67 с.

Сущенко Л.П. (2003). Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.04. Київ. 46 с.

Тодорова В.Г. (2017). Місце хореографічної підготовки у техніко-естетичних видах спорту. Фізична активність, здоров’я і спорт: наук. журн. Львів: ЛДУФК. 3 (29). 52-57.

Чернишенко Т.М. (2007). Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) з дисципліни «Ритміка і хореографія». Молода спортивна наука України. Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 11: У 5-и т. Львів: НВФ «Українські технології». 299-300.

Чернишенко Т.М., Кізім В.М. (2017). Оцінка ритмічної підготовленості студентів факультету фізичного виховання і спорту. Актуальные научные исследования в современном мире: ХХI Междунар. научн. конф., 26-27 января 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. Сб. научных трудов. 1(21), ч.2. 157-162.

Чернишенко Тамара, Кізім Вікторія. (2018). Оцінка теоретично-музичних знань студентів з навчальної дисципліни «Ритміка і хореографія». Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. Науково-методичний журнал. 2. Вінниця: ТОВ «Планер». 61-69.

Хе Сюефей. (2015). Музична підготовка – як складова професійної компетентності майбутнього вчителя хореографії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. 19 (24). 80-86.

Хе Сюефей. (2016). Педагогічні умови вдосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії в процесі фахового навчання. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 47. 117-123.

Published

2022-06-24

Issue

Section

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ