PEDAGOGICAL CONTROL OF THE PHYSICAL FITNESS OF YOUNG DANCERS 7-8 YEARS OLD WHO ARE ENGAGED IN SPORTS DANCE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15(34)-105-113

Keywords:

lower school age, choreography, musical training games, dynamics of indicators, flexibility development tests

Abstract

Relevance of the research topic. One of the ways to improve and improve the methodology of training athletes is the implementation of a scientifically based system of fitness control, as it is the basis of effective management of the educational and training process at all stages of multi-year sports improvement. Therefore, the issue of monitoring the sports training of young dancers at the stage of preliminary basic training is an urgent scientific and practical task. The purpose of the research is to study the dynamics of indicators of general and special physical fitness of young dancers at the stage of initial training. Research methods: theoretical analysis and generalization of special scientific and methodical literature; pedagogical observation; pedagogical testing, methods of mathematical statistics. The research was organized and conducted on the basis of the Vinnytsia club "Academy of Ballroom Dance". 37 boys and girls of 7-8 years of age from the group of initial training of the second year year of school took part in the research.Work results. A feature of our experimental methodology is the use of means with methodical approaches implemented in choreographic training, rhythmic exercises, music and dance games and exercises for the development of physical qualities. The analysis of the results shows that there were statistically significant changes in general and special qualities in boys and girls aged 7-8. Conclusions. Therefore, the program developed by us had a positive effect on the improvement of general and special physical fitness according to the tests: "tilting the torso forward from a sitting position", "lifting the torso in 30 seconds", "6-minute run", long jump from a standing position", "shuttle running 4x10m", "bridge", "splits - right, left, lumbar" (p<0.05).

Author Biographies

 • Tamara Chernyshenko

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул.
  Острозького, 32, м. Вінниця, 21001, Україна

 • Liliya Sikorska

  Вінницький
  державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького,
  32, м. Вінниця, 21001, Україна

 • Natalia Prodivus

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, Вінниця, 21001, Україна

 • Serhii Lysak

  Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова, вулиця Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018, Україна

References

Булатова М.М. Фітнес і рухова

активність: проблеми і шляхи рішення.

Теорія і методика фізичного виховання

і спорту. 2007. 1. С.3-7.

Калужна О. Фізична підготовка у

тренувальному процесі спортсменівтанцюристів на етапі попередньої

базової підготовки. Теорія і методика

фізичного виховання і спорту. 2010. 2.

С. 12-16.

Калужна О.М. Взаємозв’язки

фізичного розвитку та фізичної

підготовленості 10–13-річних

спортсменів, які займаються

танцювальним спортом. Фізична

активність, здоров’я і спорт. 2011. 2 (4).

С. 41–49.

Костюкевич В.М., Шинкарук О.А.,

Воронова В.І., Борисова О.В. Основи

науково-дослідної роботи здобувачів

вищої освіти зі спеціальності «Фізична

культура і спорт»: навчальний

посібник. Вид. 2-ге Київ: Олімпійська

література, 2019. 528 с.

Круцевич Т.Ю., Воробйов М.І.,

Безверхня Г.В. Контроль у фізичному

вихованні дітей, підлітків і молоді: навч.

посіб. Київ: олімп. л-ра, 2011. 224 с.

Круцевич Т. Експрес-контроль фізичної

підготовленості дітей та підлітків в

умовах фізкультурно-оздоровчих занять.

Теорія і методика фізичного виховання і

спорту. 2007. 1. С.64-69.

Кушнерчук І.І. Використання

танцювальних вправ на уроках фізичної

культури в 5-х класах як засобу

різнобічного розвитку учнів: автореф.

канд. наук з фіз. виховання та спорту:

спец. 24.00.02. Прикарпатський нац. ун-т

ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2012.

с.

Куєвда А., Акбіров А., Чернишенко Т.М.

Особливості розвитку гнучкості у дівчат

-8 років, які займаються художньою

гімнасткою в групі початкової

підготовки. Збірник наук. праць ХII

Всеукраїнської студентської науковопрактичної конференції. «Фізична

культура і спорт та фізична реабілітація

в сучасному суспільстві». Вінниця: ФОП

Корзун Д.Ю., 2019. С. 91-94.

Москаленко Н.В. фізичне виховання

молодших школярів. Дніпропетровськ:

Інновація, 2014. 372с.

Москаленко Н.В., Демідова О.М.

Спортивні танці для дітей: інноваційні

підходи [Текст]: монографія. Дніпро:

Інновація, 2016. 198с.

Осадців Т. Фізична підготовленість

дітей 7–9 років, які займаються

спортивними танцями. Фізичне

виховання, спорт і культура здоров'я у

сучасному суспільстві. 2008. Т. 3. С.

–278. Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2008_3_85.

Осадців Т.П. Сучасні підходи, щодо

підготовки юних танцюристів на етапі

початкової спортивної підготовки.

Молода спортивна наука України: зб.

наук. праць в галузі фізичної культури та

спорту. Львів: Панорама, 2004. Т.1. Вип.

С. 293-296.

Словник визначень основних музичних,

танцювальних і хореографічних термінів

та понять з дисципліни «Ритміка і

хореографія»(для студентів денної та заочної форм

навчання інституту фізичного виховання і

спорту педагогічних університетів) /

Укладачі: Т.М. Чернишенко, В.М. Кізім.

Вінниця, 2015. 67 с.

Чернишенко Т.М., Кізім В.М.

Хореографічна підготовка як засіб

естетичного виховання молодших

школярів на уроках фізичної культури.

Фізична культура, спорт та здоров’я

нації: зб. наук. праць. Випуск 18. Т. 1.

Вінниця: ТОВ «Планер», 2014. С. 98-102.

Чернишенко Т.М., Стародонова М.С.

Дослідження відчуття ритму дівчат, які

займаються в секції художньої

гімнастики. «Перспективи, проблеми та

наявні здобутки розвитку фізичної

культури і спорту в Україні» ІІ

Всеукраїнська інтернет-конференція

“COLOR OF SCIENCE”, 30 січня 2019

року. Вінниця: ВДПУ, 2019. С. 174-178.

Черніговець Т. Соціалізація молодших

школярів засобами хореографічного

мистецтва. Нова пед. думка. 2011. 2. С.

–173.

Bohuslavska V., Miroshnichenko V.,

Drachuk S., Yakovliv V., Chernyshenko T.

Interactive tools for theoretical training of

kayakers and canoeists aged 13-16. Health,

sport, rehabilitation, 2022. 8(2), 31-41.

Popel S., Azin V., Maksymchuck B.,

Saienko V., Chernyshenko T., Maksymchuk

I. Network Planning at Faculties of Physical

Education and Sport in the Postmodern Era.

MARCH 2023, Volume 14, Issue 1, pages:

-570.

https://doi.org/10.18662/braim/14.1/435.

Published

2023-12-22

Issue

Section

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ