Масова безпритульність дітей України в роки Голодомору-геноциду 1932–1933 рр.
pdf

Ключові слова

діти, Голодомор-геноцид, безпритульність, бездоглядність

Анотація

Мета статті. На основі комплексного аналізу архівних джерел, опублікованих документів і матеріалів, а також сучасних досліджень істориків, висвітлити явище масової дитячої безпритульності в Україні в роки Голодомору-геноциду, організованого російським комуністичним режимом у 1932–1933 роках. Проаналізувати діяльність органів держаної влади та створених ними комісій у наданні допомоги безпритульним дітям і  подоланні цього трагічного соціального явища. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових (аналізу і синтезу), спеціально-історичних (проблемно-хронологічного, історико-системного) методів та принципів науковості й історизму. Наукова новизна роботи полягає в тому, що автором вперше здійснено спробу системного аналізу організованих владою масової дитячої безпритульності й смерті в роки Голодомору-геноциду. Висновки. Можемо стверджувати, що практично вся діяльність державних органів щодо подолання масового голоду й безпритульності дітей та підлітків у роки Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. зводилась до подолання вуличної безпритульності як соціального явища, шляхом вилучення дітей з вулиці, розміщення їх в непристосованих приміщеннях (майже не було інтернатних установ), повернення до родин, чи передачі на колективний та індивідуальний патронат. Лише частково такі заходи сприяли поліпшенню становища мізерної частини дітей, але докорінно вирішити цю проблему не могли. Окрім того, сталінський режим і не ставив перед собою таких першочергових завдань. Адже головною причиною зростання безпритульності були масовий голод селян України, спричинений його антилюдською політикою, спрямованою на ліквідацію українського селянства масовими репресіями й терором, пограбуванням продовольства, так званим розкуркуленням, що передбачало фізичне знищення селянина-господаря і його нащадків.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-35-39-48
pdf

Посилання

Артамонов, П. (1929). Задачи борьбы с детской беспризорностью и детдом (К партсовещанию по вопросам народного образования). Народное просвещение, 1, 78–89.

Бернарде Шоу… (2015). Бернарде Шоу, ласкаво просимо у пекло! До 82-х роковин відвідання Бернардом Шоу СРСР. День, 31 липня – 1 серпня.

Брицький, П. П. (2013). Голодомори в радянській Україні. Чернівці: Чернівецький національний університет, 310 с.

Букрєєв, Т. Б. (2013). Створення та функціонування Всеукраїнського товариства «Друзі дітей» у 1920-ті роки. Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (сс. 27–34). Херсон.

Веселова, О. М., Марочко, В. І., Мовчан, О. М. (2000). Голодомори в Україні: 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Злочини проти народу. 2-е вид., доп. Київ, Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 274 с.

Герасименко, М., Удовиченко, В. (Упоряд.). (2014). Геноцид в Україні 1932–1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475. Київ: ТОВ Друкарня «Бізнесполіграфа», 560 с.
ДАК – Державний архів м. Києва.

Досвід боротьби… (1932). Досвід боротьби з дитячою безпритульністю. Друг дітей, l7, С. 19.

Зінченко, А. Г. (2002). Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття: автореферат дисертації кандидата історичних наук: 07.00.01. Одеса, 17 с.

Конквест, Р. (1993). Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор: пер. з англ. Київ: Либідь, 280 с.

Кульчицький, С. В. (відп. ред.). (2012). Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя. Київ: Інститут історії України НАН України, 786 с.

Кульчицький, С. В., Шаталіна, Є. П. (1989). Становище дітей на Україні у 1931–1933 роках. Документальна розповідь. Київ: Ін-т історії АН УРСР, 26 с.

Марочко, В., Мовчан, О. (2008). Голодомор 1932–1933 років в Україні: Хроніка. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 294 с.

Марочко, В.І. (відп. ред.). (2008). Національна книга пам′яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Місто Київ. Київ: Фенікс, 584 с.

Панібудьласка, В. Ф. (ред.). (1997). Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали: довідник (Ч.2). Київ: Вища школа, 704 с.

Пиріг, Р. Я. (1993). Наслідки тоталітаризму початку 1930-х років на Київщині. Золоті ворота, 4, 46–67.

Пиріг, Р. Я. (Упоряд.). (1990). Голод 1932–1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ: Політвидав України, 605 с.

Пиріг, Р. Я. (Упоряд.). (2007). Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 1128 с.

Про організацію… (1932). Про організацію системи роботи у справі допомоги дітям. Постанова ВУЦВК і РНК УРСР. Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України, 33, С. 2–4.

Ревегук, В. (2016). Полтавщина. Протибільшовицький Рух опору 20–30-х років ХХ століття: Нариси історії. Полтава: Полтавський літератор, 306 с.

Сергійчук, В. І. (2016). Голодомор 1932–1933 років як геноцид українства. Видання четверте, доповнене. Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 320 с.

Сергійчук, В. І. (2018). Ушанувати всіх невинних убієнних. Голос України, 88.

Улянич, В. І. (2004). Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1923–1933 роках. Київ: ДП «Експрес-Поліграф», 82 с.

Хорошевський, А. Ю. (відп. ред.). (2008). Національна книга пам′яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Харківська область. Харків: Фоліо, 1023 с.

ЦДАВОУ – Центральний державний архів вищих органів влади і управління України.

ЦДАГОУ – Центральний державний архів громадських об’єднань України.

Шаповал, Ю. (наук. ред.). (2007). Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів 1932–1933 роки. Харків: Фоліо, 255 c.

Шкварук, В. (1999). Голодомор 1932–1933 годов на Черниговщине (Историко-публицистическое исследование). Из. второе доп. Чернігів: Нова хвиля, 98 с.

Шугальова, І. (2019). «Друзі» із каменем за пазухою (до історії створення та діяльності в роки Голодомору Всеукраїнського товариства «Друзі дітей»). Scriptorium nostrum, 1. С. 205–222. Режим доступу: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/23/24

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.