ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-94-102

Автор(и)

  • НАЗАРІЙ НАУМЕНКО

Ключові слова:

дистанційне навчання, змішане навчання, електронне навчання, професійна підготовка

Анотація

У статті аналізуються різні способи дистанційної освіти, що можуть забезпечити впровадження нових форм навчання, побудову безперервної освіти без відриву від основної діяльності людини, підґрунтям яких виступає інформатизація всіх сфер суспільного життя. На основі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних науковців розглянуті етапи становлення дистанційної освіти як інноваційної форми організації навчальної діяльності. Критеріями періодизації розвитку дистанційної освіти обрані економічні й соціальні чинники, пов’язані з розвитком засобів зв’язку. Виокремлено три етапи становлення й розвитку дистанційного навчання: поштове навчання; кореспондентське навчання; електронне навчання. Розглянуті переваги дистанційного навчання: відповідність прискореній динаміці соціально-економічного розвитку суспільства; підтримання принципів відкритої освіти; можливість і необхідність використання інформаційно-комунікаційних технологій; сприяння подальшому розвитку комп’ютеризації освіти; зміна ціннісних пріоритетів у професійній підготовці майбутніх фахівців у бік позитивного ставлення до навчання як до неперервного процесу. Проаналізовані переваги впровадження змішаного навчання у процес підготовки майбутніх фахівців. Запропоноване авторське визначення змішаного навчання як форми професійної підготовки майбутніх фахівців. Окреслені перспективи використання сучасних інформаційних технологій у контексті змішаної форми навчання.

Біографія автора

НАЗАРІЙ НАУМЕНКО

https://orcid.org/0000-0003-0857-8811

vasilevskyi94@gmail.com

аспірант,

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

вул. Максима Берлинського, 9, Київ

Посилання

Алєксєєв О. М. Теоретичні і методичні засади застосування дистанційних технологій навчання дисциплін професійної та практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей: автореф. дис… доктора пед. наук : 13.00.10. / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Київ, 2012. 42 с.

Андрущенко В. П., Луговий В. І. Психолого-педагогічні засади проєктування інноваційних технологій викладання у вищій школі: монографія. Київ: ,,Педагогічна думка”, 2011. 260 с.

Бахмат Н. В. Застосування хмарних технологій у процесі вивчення циклу професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально- економічної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Інформаційні технології в освіті. 2013. Вип. 15. С. 103 – 111/

Бессалова Т.В. Можливості та перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні. ,,Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць. Київ, 2012. Вип. 60. С. 597 – 600.

Биков В. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. Київ: Атіка, 2008. 684 с.

Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г., Рибалко О. В., Богачков Ю. М. Технології розробки дистанційного курсу: навчальний посібник Київ: Міленіум, 2008. 324 с.

Биков В. Ю., Овчарук О. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища: методичний посібник. Київ: Літера, 2019. 128 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/717978/1/Posibn_Ovcharuk-1.pdf (дата звернення: 16.11.2018).

Бойкова В. О. Моделі і методи створення інформаційних технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / ,,Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. Технології”. Херсон , 2001. 24 с.

Відкрита освіта: новітні технології у навчальному процесі та освітньому менеджменті як засіб інтенсифікації розвитку освітньо-наукової системи України. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень: Гуманітарний розвиток, 2012. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/721/

Вдовичин Т. Я., Яцишин А. В. Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального. Інформаційні технології в освіті. 2013. Вип. 16. С. 134 – 140.

Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Гайдур Г. І., Ільїн О. О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. Київ: ДУТ, 2014. 140 с.

Дистанційне навчання в Україні: які висновки карантину й чи готуватися до повтору. URL: https://education.24tv.ua/distantsiyne-navchannya-v-ukrayini-chi-vidkriyutsya-shkoli_n1386122

Жевакіна Н. В. З історії дистанційної освіти. Вісник Львівського університету. Львів, 2003. № 17. С. 135 – 141.

Катасонова Ю. І. Історико-теоретичні аспекти розвитку дистанційного навчання. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2016. № 1 (52), с. 168 – 173.

Катасонова Ю. І. Сучасні підходи до визначення базових понять дистанційного навчання. The 6th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (Opole, April 20 – 23, 2017). Opole, Poland: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. Р. 129 – 131.

Катасонова Ю. І. Сучасні принципи дистанційного навчання у теорії і практиці підготовки майбутніх учителів початкових класів. Vzdelávanieaspoločnosť ii. Medzinárodnýne konferenčný zborník RenátaBernátová, Tetyana Nestorenko (Eds.) Prešovská univerzitavPrešove Pedagogická fakulta. 2017. Р. 77–86. URL:https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9/subor/Katasonova.pdf

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. 2-ге вид., Київ: Знання, 2011. 486 c. с. 352

Кун К. E-Learning – електронне навчання. Інформатика та освіта. 2007. №6. С. 16-18.

Кухаренко В. М. Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті. 2015. № 24. С. 53 – 67.

Кухаренко В.М. Шляхи модернізації дистанційного навчання у постковідний період. Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції: Рівне: РВВ РДГУ. 2022. 234 с. С. 43-45.

Лапінський В. В.Навчальне середовище нового покоління та його складові. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. 2008. № 6 (13). С. 26 – 32.

Національна доктрина розвитку освіти. Освіта. 2002. №26.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Шуневич Б. І. Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання. Вісник Нац. ун-ту ,,Львівська політехніка”. Серія ,,Проблеми української термінології”. 2003. № 490. С. 95–104.

Graham C. R. Blended learning system: Definition, current trends and future direction. Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. Pfeiffer, San Francisco. 2005. P. 3 – 21.

Keegan D., Rumble G. Distance teaching at university level. The Distance Teaching Universities. London: Croom Helm, 1982. P. 15 – 31.

Majumdar A. Blended Learning: Different combinations that work. G- Cube Blog. Learn to succeed. 2014. URL: http://www.gc- solutions.net/blog/blended-learning-different-combinations-that-work

Purnima V. Blended Learning Models. 2002 URL: http://www.learningcircuits.org/2002/aug2002/ valiathan.html

Rossett A., Vaughan F. Blended learning. CEO Epic Group plc, Old Steine, Brighton BN1 1NH. 2003. UR

Taylor J.C. Fifth Generations Distance Education. Proc. of 20th ICDE World Conf. on Open learning and Distance Education. Dusseldroff, 2001.

Toru Iiyoshi, M. S. Vijay Kumar Opening Up Education. The Collective Advancement of Education through Open Technology, Open Content, and Open Knowledge. London: The MIT Press. 2009. 256 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

НАУМЕНКО, Н. (2023). ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-94-102. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, (75), 94–102. вилучено із https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/article/view/588

Номер

Розділ

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА