ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Автор(и)

  • Коваль Юлія Андріївна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-53-62

Ключові слова:

екологічна культура, екологічна культура студентів технічного коледжу, екологічна освіта, педагогічні умови, проєкт, проєктна діяльність, технічний фаховий коледж, заклад професійної та фахової передвищої освіти

Анотація

У статті описано педагогічний експеримент й аналіз його результатів щодо
ефективності педагогічних умов формування екологічної культури студентів в освітньому
середовищі технічного коледжу. Констатувальний етап експерименту проводиться з метою
виявлення поточного стану освітнього процесу або певного педагогічного явища та стану його
структурних елементів, які були визначені до експерименту і не змінювались. Цей етап
експерименту включає низку спеціальних дослідницьких методів: вивчення й аналіз педагогічної
документації, передового педагогічного досвіду та незалежних характеристик; анкетування;
бесіди; інтерв’ю; тести. За одержаними результатами робляться загальні висновки про стан
досліджуваної проблеми на цьому етапі наукового пошуку. Запитання носили в основному
проєктний характер, студенти могли моделювати ситуацію та власні дії в ній. Педагогічні
дослідження проведені на констатувальному етапі експерименту, показали, що вихідні рівні
сформованості екологічної культури студентів в експериментальній і контрольній групах
орієнтовно однаково низькі за всіма компонентами екологічної культури. На формувальному етапі
експерименту відбувалося вимірювання рівня сформованості екологічної культури студентів
стосовно виокремлених критеріїв: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, емоційно-вольового,
дієво-практичного, рефлексивно-оцінного. Аналіз результатів педагогічного експерименту
констатував, що застосовування в навчанні запропонованих педагогічних умов позитивно
відбивається на формуванні екологічної культури. В експериментальній групі виявилося
збільшення кількості студентів із високим і середнім рівнями сформованості екологічної культури
здобувачів технічної освіти, що стверджує висунуту гіпотезу.
Результати формувального етапу педагогічного експерименту підтвердили, що обґрунтовані і
впроваджені в навчання педагогічні умови було схарактеризовано та випробувано їх
результативність на формування екологічної культури студентів в освітньому середовищі
технічного коледжу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Коваль Юлія Андріївна

аспірант кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
м. Вінниця, Україна

Посилання

М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. Основи наукових досліджень. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с.

О. І. Башкір. Навчально-методичний посібник «Методологія науково-педагогічного дослідження та

презентація його результатів»: для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії». Харків:

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2020. 93 с.

М. Ф. Бирка. Теорія і практика професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у

післядипломній освіті : монографія. Чернівці : Технодрук, 2015. 440 с.

П. М. Воловик Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці : монографія / за ред. В. Є. Береки. Хмельницький : ХГПА, 2010. 250 с.

О. В. Коляса. Особливості впровадження гіпермедіа технологій в освітній процес закладу вищої освіти.

Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. Том 82. No 2. С. 139–150.

Л. Л. Коношевський, І. Ю. Шахіна. Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ : Навчально-

методичний посібник. Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2011. 200 с. (8)

О. П. Мягченко. Основи екології : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 312 с.

В. В. Овчарук. Експериментально-дослідницька перевірка ефективності реалізації педагогічних умов і

моделі формування здоров’язберігаючої компетентності студентів технічних закладів вищої освіти.

Науково-педагогічний журнал «Обрії». Наукове видання. Івано-Франківськ, 2018. Вип. No 2 (47). С. 94–99.

І. І. Подік. Сервіси Google у навчанні студентів покоління Z. Інформаційні технології і засоби навчання.

Том 60. No 4. С. 264–274.

О. С. Товканець. Стратегічні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у вищій

європейській школі на початку ХХІ століття. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 66, No 4. С. 14–23.

Є. М. Хриков. Методологія педагогічного дослідження : монографія. 2-е доп. вид. Харків: 2018. 294 с.

V. M. Kobysia, A. P. Kobysia. The implementation of blended learning using Google Cloud Platform

International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. No 8(24), Vol. 1, August 2017.

P. 33–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-25

Як цитувати

Коваль, Ю. (2023). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 53–62. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-53-62

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2