Індексування журналу

Збірник наукових праць включено до наукометричних баз:

Index Copernicus

Google Scholar

Національна бібліотека ім. Вернадського

Academic Resource Index

Scientific Social Community