Інформація для авторів

Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з педагогічних спеціальностей – 011 «Науки про освіту», 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (Наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.); 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» (Наказ МОН України №1290 від 30.11.2021 р.).

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ

 1. Методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання.
 2. Науково-методичне забезпечення проблем навчання, виховання і розвитку учнів у закладах дошкільної, початкової та середньої освіти
 3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
 4. Інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих.
 5. Інноваційні моделі неперервного фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • Загальні вимоги:
 • Мова рукопису: українська, англійська, німецька, польська.
 • Обсяг основного тексту статті – від 0,5 др. арк. (20000 символів з пропусками) до 1 др. арк. (40 000 символів з пропусками).
 • Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS
 • Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2 см, без колонтитулів та нумерації сторінок.
 • Шрифт основного тексту Times New Roman, звичайний, рядки без переносів.
 • Параметри абзацу:
  • вирівнювання – за шириною;
  • міжрядковий інтервал – 1;
  • відступ першого рядка – 1 см;
  • інтервал між абзацами – 0 мм.
 • Видавниче оформлення структурних елементів статті:
 • Індекс УДК (12 пт, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка).
 • ПІБ автора українською мовою (розгорнуто, вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 10 пт).
 • Науковий ступінь, вчене звання, посада українською мовою (вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
 • Місце роботи: назва установи, населеного пункту, країни українською мовою (вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
 • ORCID ID (вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
 • E-mail (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт).
 • Назва статті (12 пт, напівжирний шрифт, прописні літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру).
 • Анотація мовою статті: слово «Анотація» (напівжирний шрифт, 10 пт). Далі в тому ж рядку – анотація статті (шрифт звичайний, по ширині, 10 пт). Анотація має бути обсягом не менше 1800 знаків.
 • Ключові слова мовою статті: фраза «Ключові слова:» (10 пт, напівжирний, курсив). Далі в тому ж рядку – від 3 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (10 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см).
 • Основний текст статті (шрифт звичайний, 12 пт) повинен складатися з таких розділів:

1. ВСТУП (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

(окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю)

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

 • посилання на джерела подаються у квадратних дужках, наприклад [10];
 • сторінки відділяються комою [3, с. 35] – 3-є джерело 35-а сторінка;
 • у разі цитування кількох джерел одночасно, необхідно перерахувати кожен номер окремо, у своїх власних дужках, через кому або тире: [3; 4; 5; 6] або [3-6].

Мета статті.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

3. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

5. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

 • підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю) оформлюється відповідно до стилю IEEE;

  -джерела нумеруються й організовуються в переліку посилань у порядку їх згадування в тексті порядковий номер зазначається у квадратних дужках перед бібліографічним описом;

  - список використаних джерел рекомендуємо складати з не менш ніж 10 і не більш ніж 30 найменувань (шрифт – 10пт).

  - самоцитування авторів подання за списком використаних ними джерел не може перевищувати 15% від загальної кількості джерел.

  - у списку джерел кількість публікацій у виданнях, що індексуються у Scopus/WoS, рекомендовано не менше 40% від загальної кількості. Автор повинен продемонструвати свою обізнаність у дослідженнях наукової спільноти не тільки у вітчизняному науково-освітньому просторі.

 • бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися за вибором автора з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» або стилем APA (American Psychological Association) style.
 • Назва статті, ПІБ та данні про авторів  англійською мовою (елементи оформляються аналогічно як українською мовою).
 • Анотація англійською мовою: слово «Анотація» (напівжирний шрифт, 10 пт). Далі в тому ж рядку – анотація статті (шрифт звичайний, по ширині, 10 пт). Анотація має бути обсягом не менше 1800 знаків.
 • Ключові слова англійською мовою: фраза «Ключові слова:» (10 пт, напівжирний, курсив). Далі в тому ж рядку – від 3 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (10 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см).

 Примітка: якщо мова статті – англійська, то друга анотація та ключові слова – подаються українською мовою.

 • Перекладений і транслітерований латиницею список використаних джерел:
 • підзаголовок «References (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)» (окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю);
 • перекладений та транслітерований латиницею список використаних джерел (шрифт 10 пт), оформлюється:
 • джерела в переліку посилань нумеруються та організовуються у порядку їх згадування в тексті, порядковий номер зазначається у квадратних дужках перед бібліографічним описом;
 • прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв − транслітеруються латиницею;
 • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
 • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад (in Ukrainian) або (in English);
 • іноземні джерела залишаються без змін.

Назви журналів, конференцій, організацій, видавництв, наукових установ необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланнями:

УМОВИ_ДРУКУ

 • Журнал є щоквартальним.
 • Прийом статей в черговий випуск здійснюється до 31 березня, 30 червня, 31 вересня та 31 грудня  поточного рокуURLhttps://vspu.net/sit/index.php/sit/about/submissions.
 • Стаття до друку приймається лише за умови позитивних результатів перевірки на плагіат та сліпого рецензування.
 • Вартість публікації в друкованому примірнику збірника складає 795 грн., в електронному – 395 грн. ОПЛАТУ за публікації просимо надсилати поштовим переказом Любарській Людмилі Андріївні на адресу: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21001 (або передати їй особисто, корп. 1, каб. 221, до 12.00), (тел. моб. 097-494-51-30) але тільки після підтвердження про прийом матеріалів.

Адреса редакційної колегії:

Україна, 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.