Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ

 1. Методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання.
 2. Науково-методичне забезпечення проблем навчання, виховання і розвитку учнів у закладах дошкільної, початкової та середньої освіти
 3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
 4. Інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих.
 5. Інноваційні моделі неперервного фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • Загальні вимоги:
 • Мова рукопису: українська, англійська, німецька, польська.
 • Обсяг основного тексту статті – від 0,5 др. арк. (20000 символів з пропусками) до 1 др. арк. (40 000 символів з пропусками).
 • Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word
 • Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2 см, без колонтитулів та нумерації сторінок.
 • Шрифт основного тексту Times New Roman, звичайний, рядки без переносів.
 • Параметри абзацу:
  • вирівнювання – за шириною;
  • міжрядковий інтервал – 1;
  • відступ першого рядка – 1 см;
  • інтервал між абзацами – 0 мм.
 • Видавниче оформлення структурних елементів статті:
 • Індекс УДК (12 пт, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка).
 • ПІБ автора українською мовою (розгорнуто, вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 10 пт).
 • Науковий ступінь, вчене звання, посада українською мовою (вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
 • Місце роботи: назва установи, населеного пункту, країни українською мовою (вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
 • ORCID ID (вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
 • E-mail (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт).
 • Назва статті (12 пт, напівжирний шрифт, прописні літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру).
 • Анотація мовою статті: слово «Анотація» (напівжирний шрифт, 10 пт). Далі в тому ж рядку – анотація статті (шрифт звичайний, по ширині, 10 пт). Анотація має бути обсягом не менше 1800 знаків.
 • Ключові слова мовою статті: фраза «Ключові слова:» (10 пт, напівжирний, курсив). Далі в тому ж рядку – від 3 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (10 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см).
 • Основний текст статті (шрифт звичайний, 12 пт) повинен складатися з таких розділів:

1. ВСТУП (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

(окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю)

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

 • посилання на джерела подаються у квадратних дужках, наприклад [10];
 • сторінки відділяються комою [3, с. 35] – 3-є джерело 35-а сторінка;
 • у разі цитування кількох джерел одночасно, необхідно перерахувати кожен номер окремо, у своїх власних дужках, через кому або тире: [3; 4; 5; 6] або [3-6].

Мета статті.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

3. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

5. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

 • підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю) оформлюється відповідно до стилю IEEE;

  -джерела нумеруються й організовуються в переліку посилань у порядку їх згадування в тексті порядковий номер зазначається у квадратних дужках перед бібліографічним описом;

  - список використаних джерел рекомендуємо складати з не менш ніж 10 і не більш ніж 30 найменувань (шрифт – 10пт).

  - самоцитування авторів подання за списком використаних ними джерел не може перевищувати 15% від загальної кількості джерел.

  - у списку джерел кількість публікацій у виданнях, що індексуються у Scopus/WoS, рекомендовано не менше 40% від загальної кількості. Автор повинен продемонструвати свою обізнаність у дослідженнях наукової спільноти не тільки у вітчизняному науково-освітньому просторі.

 • бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися за вибором автора з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» або стилем APA (American Psychological Association) style.
 • Назва статті, ПІБ та данні про авторів  англійською мовою (елементи оформляються аналогічно як українською мовою).
 • Анотація англійською мовою: слово «Анотація» (напівжирний шрифт, 10 пт). Далі в тому ж рядку – анотація статті (шрифт звичайний, по ширині, 10 пт). Анотація має бути обсягом не менше 1800 знаків.
 • Ключові слова англійською мовою: фраза «Ключові слова:» (10 пт, напівжирний, курсив). Далі в тому ж рядку – від 3 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (10 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см).

 Примітка: якщо мова статті – англійська, то друга анотація та ключові слова – подаються українською мовою.

 • Перекладений і транслітерований латиницею список використаних джерел:
 • підзаголовок «References (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)» (окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю);
 • перекладений та транслітерований латиницею список використаних джерел (шрифт 10 пт), оформлюється:
 • джерела в переліку посилань нумеруються та організовуються у порядку їх згадування в тексті, порядковий номер зазначається у квадратних дужках перед бібліографічним описом;
 • прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв − транслітеруються латиницею;
 • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
 • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад (in Ukrainian) або (in English);
 • іноземні джерела залишаються без змін.

Назви журналів, конференцій, організацій, видавництв, наукових установ необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланнями:

УМОВИ_ДРУКУ

 • Журнал є щоквартальним.
 • Прийом статей в черговий випуск здійснюється до 31 березня, 30 червня, 31 вересня та 31 грудня  поточного рокуURLhttps://vspu.net/sit/index.php/sit/about/submissions
 • для спілкування з редакцією журналу e-mail: sit@vspu.edu.ua
 • Стаття до друку приймається лише за умови позитивних результатів перевірки на плагіат та сліпого рецензування.
 • Вартість публікації в друкованому примірнику збірника складає 895 грн., в електронному – 695 грн. ОПЛАТУ за публікації просимо надсилати поштовим переказом Любарській Людмилі Андріївні на адресу: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21001 (або передати їй особисто, корп. 1, каб. 221, до 12.00), (тел. моб. 097-494-51-30) але тільки після підтвердження про прийом матеріалів.

Адреса редакційної колегії:

Україна, 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

 • e-mail: sit@vspu.edu.ua 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.