ВИКОРИСТАННЯ ІНШОМОВНОЇ РОЛЬОВОЇ ГРИ ЯК МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Галашова Олена Геннадіївна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-82-89

Ключові слова:

емоційний інтелект, емпатія, емоція, рольова гра, іншомовне спілкування, професійна підготовка, емоційний стан, управління емоціями

Анотація

У статті розглянуто необхідність формування емоційного інтелекту як однієї з
провідних особистісних та професійних властивостей майбутніх фахівців з економіки. Проведено
аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень феномену емоційного інтелекту, на базі якого
визначено доцільність використання іншомовної рольової гри для формування емоційного
інтелекту студентів економічних спеціальностей. Значна увага приділяється проблемі впливу
емоцій на налагодження ділових стосунків та досягнення взаємовигідних цілей. Рольову гру
розглянуто як насичену розмаїттям емоцій діяльність, під час якої виникає спонтанний зворотний
зв’язок між співрозмовниками. Пізнання самих себе, ситуації навколо себе, власних почуттів і
емоцій та емоцій партнерів зі спілкування призводить до усвідомлення значимості контролю та
коригування емоцій для досягнення взаєморозуміння. Особистий досвід автора свідчить, що з
метою формування емпатії та емоційного інтелекту студентів, рольова гра має включати елемент
непередбаченості. Ситуація виклику та непередбаченості виявляє здатність інтерпретувати
значення емоцій, аналізувати причини їх виникнення, впоратися з проявом негативних емоцій у
вербальній та невербальній комунікації. Коригування емоцій відбувається як результат
поглибленого самопізнання, виникнення емпатії у процесі навчального співробітництва й
партнерства. Визначена автором роль викладача у підготовці студентів до вільного обміну
думками, використання іншомовних комунікативних кліше та професійної лексики у процесі
проведення рольової гри передбачає цілеспрямоване поєднання виховних та навчальних методів
для формування емоційного інтелекту як важливої професійної компетенції майбутніх фахівців
економічної сфери діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галашова Олена Геннадіївна

старший викладач кафедри іноземних мов Одеського національного економічного університету
м. Одеса, Україна

Посилання

Mayer J. D., Di Paolo M., Salovey P. Perceiving affective content in ambiguous visual stimuli : a component of

emotional intelligence. Journal of Personality Assessment.1990.Vol. 54. Nо.3,4.Pр.772–781.DOI: https://doi.org/10.1080/00223891.1990.9674037 (дата звернення 27.06.2022 р.)

Гоулмен. Д. Эмоциональное лидерство: искусство управления людьми на основе ЭИ/ Пер.с англ.

Д. Гоулмен, Р. Бояцис, Э. Макки. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005.301с.

Segal J., Smith M., Robinson L., Shubin J. . Improving Emotional Intelligence (EQ) DOI:

https://www.helpguide.org/articles/mental-health/emotional-intelligence-eq.htm

Журавльова Л. П., Шпак М. М. Емпатія як психологічний механізм розвитку міжособистісного

емоційного інтелекту. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(25), Issue: 49,

www.seanewdim.com URL:

http://eprints.zu.edu.ua›file (дата звернення 27.06.2022 р.)

Психологічний словник / авт.-уклад. В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова; за ред.

Н. А. Побірченко.2007.336с.URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf

(дата звернення 27.06.2022 р.)

Андрійко І. Ф. Розвиток емоційного інтелекту на заняттях з іноземної мови // Інновації в освіті: сучасні

підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов Електронний ресурс.: матеріали VII Міжн.

наук.-практ. конференції, м. Ніжин (27-28 вересня 2019 р.). - Ніжин: Видавець ПП ЛисенкоМ.М.,2019.-

С.110-112.

URL: http:/lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1199 (дата звернення 27.06.2022 р.)

Іщенко О. В. Діалогічне мовлення як засіб розвитку емоційного інтелекту при вивченні іноземних мов у

вищих навчальних закладах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія

«Філологія». Острог Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 2(70), червень. С. 84–86.

Понікаровська С.В. Вплив емоційного компоненту на ефективність навчання іноземної мови у немовних

ВНЗ/С.В. Понікаровська // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. –2009.-

No16. –с. 181-187

Характеристика основных активных методов обучения Електронний ресурс. – URL:

http://www.zelgo.ru/mpibos-527-1.html (дата звернення 27.06.2022 р.)

Дзеньдзьора Н. І. Проведення індивідуального заняття за методом рольової гри: навч.-метод. посіб. /

Н. І. Дзеньдзьора // Психологія і педагогіка. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2013. – С. 24 – 25.

Платов, В. Я. Ділові ігри: розробка, організація та проведення: Підручник. / В. Я. Платов. –

М.: Профиздат, 1991. – 156 с.

Зязюн І.А. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За

ред. І. А. Зязюна. — 2-ге вид. допов. і переробл. — К.: Вища школа, 2004. — 422 с. ІSВМ 966-642-238-7

Кошонько Г. А. Розвиток емоційного інтелекту студентів-психологів / Г. А. Кошонько // Збірник

наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та

психологічні науки. - 2013. - No 4. - С. 341-350. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_4_36 (дата звернення 27.06.2022 р.)

Морська Л.І. Новітні технології у навчанні іноземних мов: Навчально-методичний посібник /

Л.І.Морська. - Тернопіль: Астон, 2012. - 236 с.

Петрусевич Ю.А. Види та форми інтерактивних технологій для навчання майбутніх учителів

англійського монологічного мовлення Електронний ресурс. / Ю.А. Петрусевич. – Режим доступу:

http://C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Documents/VchdpuP_2015_131_27.pdf

(дата звернення 27.06.2022 р.)

Якимчук Н.В. Інтерактивне навчання іноземної мови у вищій школі / Н.В. Якимчук // Наукові записки. –

Серія: «Філологічна». - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія». -

Вип.33. - 2013. – С. 245-248.

Яковлева Н. В. Психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар'єрів у процесі вивчення

іноземної мови : автopeф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна

та вікова психологія». – Київ, 2003. - 26 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-25

Як цитувати

Галашова, О. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ІНШОМОВНОЇ РОЛЬОВОЇ ГРИ ЯК МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 82–89. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-82-89

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3