ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИТУАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАДАЧ

Автор(и)

 • Совгіра Світлана Василівна
 • Браславська Оксана Володимирівна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-67-150-159

Ключові слова:

підготовка, майбутній учитель, хімія, хімічна освіта, розв’язування, ситуаційнометодичні задачі, задачний підхід, ситуації

Анотація

У статті розкрито проблеми підготовки майбутнього вчителя хімії на основі
розв’язування ситуаційно-методичних задач. Визначено інтерес до питань реалізації задачного
підходу у професійній педагогічній освіті. Узагальнено досвід педагогів-практиків щодо
використання задачного підходу до розв’язування методичних задач. Розкрито сутність задачі як
основної структурної одиниці будь-якої діяльності. Виокремлено вимоги до побудови системи задач: конструюватися має не одна окрема задача, а їх система; при конструюванні системи задач
необхідно прагнути, щоб вона забезпечувала досягнення найближчої і віддаленої навчальної мети;
навчальні задачі повинні забезпечувати засвоєння системи засобів, необхідних та достатніх для
успішного здійснення навчальної діяльності; навчальні задачі мають конструюватися так, щоб
відповідні засоби діяльності, засвоєння яких передбачається у процесі розв᾿язування задач, були
прямим продуктом навчання. Встановлено, що для реалізації задачного підходу ефективними є
методичні задачі (навчальні педагогічні, навчальні методичні, навчально-методичні, навчальнопрофесійні, ситуаційні). Розкрито, що в задачах для підготовки майбутніх вчителів хімії
моделюються типові проблемні ситуації, пов᾿язані з найбільш загальними труднощами у навчанні
учнів. Подано способи створення методичних задач. Доведено відмінність методичних задач від
інших. Встановлено, що методичні задачі можуть виступати в якості засобу зв᾿язку між теорією
та методичною практикою, оскільки в них імітуються (моделюються) типові ситуації, що
виникають у діяльності вчителя і вирішуються ним на основі професійних знань. Подано
узагальнену класифікацію методичних задач за декількома ознаками. Розкрито етапи
розв᾿язування методичних задач. Конкретизовано поняття «ситуаційно-методична задача» та
розкрито її відмінність від інших видів навчальних задач, оскільки в її умові може бути
змодельована реальна ситуація діяльності вчителя з навчання школярів хімії, що вимагає для її
вирішення певних методичних дій, заснованих на хімічних та психолого-педагогічних знаннях.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Совгіра Світлана Василівна

  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри хімії, екології та методики їх навчання
  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
  м. Умань, Україна

 • Браславська Оксана Володимирівна

  доктор педагогічних наук, професор,
  завідувач кафедри географії та методики її навчання
  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
  м. Умань, Україна

Посилання

Березан О. Збірник задач з хімії. Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. 368 с.

Блажко О. А. Підготовка студентів до навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів на рівні

стандарт. Підготовка майбутнього вчителя хімії до впровадження Державного стандарту базової та

повної загальної середньої освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції.

Вінниця:ТОВ «НіланЛТД», 2014. С.36–38.

Блажко О. А., Блажко А. В. Розв’язування ситуаційно-методичних задач як чинник особистіснопрофесійного розвитку майбутнього вчителя хімії профільної школи. Особистісно-професійний розвиток

вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матер. Всеукр. наук.-практ. конференції

з міжнародною участю (14–16 червня 2018 р) Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. С.38.

Блажко О. А., Вороненко Т. І. Формування у майбутніх учителів критичного мислення під час складання

розрахункових задач. Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: зб.

наук. праць. Вип. 6. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2020. С.26-28

Бохан Ю., Форостовська Т., Смітюк Н. Дослідницька діяльність як засіб формування хіміко-екологічної

та еколого-педагогічної компетентностей у природничій освіті. Сучасні інформаційні технології та

інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2019. №53.

С.13–18.

Грабовий А. К. Теоретико-методичні засади вдосконалення експериментально-методичної підготовки

майбутніх вчителів хімії. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2015. III(24).

Issue: 48. С. 34 – 37.

Збірник задач і вправ з хімії: метод. рекомендації до вивчення курсу загальної та неорганічної хімії для

студентів механіко-технологічного факультету денної та заочної форм навчання / Укл.:

О.М. Красовський, В.М. Челябієва. Чернігів: ЧДТУ, 2004. 120 с.

Лаврентьєва О. О. Розвиток методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у

процесі професійної підготовки: теоретико-методичний аспект : монографія. Київ : КНТ, 2014. 456 с.

Лукашова Н. І., Бушуєва Г. В., Кожема А. Г., Соболь Л. В. Використання методичних задач у формуванні

професійно-методичної компетентності майбутніх учителів хімії. Хімічна та екологічна освіта: стан і

перспективи розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. (Вінниця,

листопада 2017 р.). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 75–77.

Лукащук М. М., Марушко Л. П., Янчук О. М., Кадикало Е. М. Розв’язування ситуаційно-методичних

задач як один із підходів до вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів хімії. Педагогіка

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ. 2021.

Вип. 79, Т. 2. С. 18–22.

Новіцька І. В. Формуванні професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін

у процесі розв’язування педагогічних задач: дис. …канд. пед. наук. Житомир, 2015. 198 с.

Самойленко П. В. Формування професійно-методичних умінь з хімії студентів педагогічного

університету у процесі педагогічної практики. Актуальні питання навчання хімії в теорії і досвіді

вчителів : матер. ІV Всеукр. наук.-методичн. семінару з проблем хімічної і біологічної освіти. Чернігів:

ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2006. 80 с.

Самойленко П. В., Білоус О. В. Ситуаційні тестові завдання як засіб діагностики професійнопедагогічних компетенцій студентів-магістрантів педагогічного університету. Вісник Чернігівського

державного педагогічного університету імені ТГ Шевченка. 2009 Вип. 72. С.93–98.

Ярошенко О. Методична підготовка майбутніх учителів: реальний стан і шляхи до вдосконалення. Вища

освіта України. 2004. № 1. С. 69–73.

Ярошенко О., Буяло Т. Хімічні задачі як важливий засіб підготовки студентів до навчання учнів хімії.

Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. Вип. LVІI. Слов’янськ : СДПУ, 2011.

С.111–119.

Завантаження

Опубліковано

2023-07-07

Як цитувати

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИТУАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАДАЧ. (2023). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 67, 150-159. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-67-150-159