«Неприсутні ніколи не мають рації»: міжнародна наукова діяльність українських істориків міжвоєнної Польщі
pdf

Ключові слова

культурна дипломатія, міжнародна наукова співпраця, Наукове товариство імені Шевченка, Український науковий інститут у Варшаві, Друга Річ Посполита

Як цитувати

Тельвак, В., Тельвак, В., & Наконечний, В. (2022). «Неприсутні ніколи не мають рації»: міжнародна наукова діяльність українських істориків міжвоєнної Польщі. Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, (42), 63–69. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-63-69

Анотація

Мета статті – на основі аналізу різнопланової історіографічної літератури всебічно дослідити форми і напрямки міжнародної діяльності українських істориків міжвоєнної Польщі. Методологія дослідження ґрунтується на використанні міждисциплінарного підходу. Виходячи з принципів об’єктивності та історизму, дослідницький акцент зроблено на структурно-функціональному системному аналізі історіографічних фактів і порівняльно-історичному методі. У статті використано евристичні можливості методів періодизації, класифікації і типологізації. Наукова новизна статті полягає у спробі всебічної реконструкції участі українських істориків міжвоєнної Польщі в міжнародній науковій співпраці. Висновки. незважаючи на загалом репресивну культурну політику польських урядів, українські історики в Другій Речі Посполитій в цілому добре адаптувалися до складних політичних і фінансових обставин. Даючи належну відповідь на численні виклики суспільно-політичного та культурного плану, їм вдалося зберегти сформовані на зламі ХІХ-ХХ ст. традиції міжнародної наукової співпраці та, попри постійні фінансові проблеми, гідно презентувати українську вільну соціогуманітаристику на закордонних форумах. В інституційному плані, найбільш активно міжнародну наукову співпрацю налагоджували члени Наукового товариства імені Шевченка та Українського наукового інституту у Варшаві. Ця культурна діяльність особливої національної вагомості набула в 1930-х роках ХХ ст., коли українська соціогуманітаристика під радянською окупацією зазнала нищівних репресій. В цілому, в тогочасних умовах бездержавного існування розгорнута українськими істориками в Другій Речі Посполитій міжнародна наукова співпраця була різновидом культурної дипломатії, реалізуючи важливе завдання утвердження політичної суб’єктності українців.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-63-69
pdf

Посилання

Зашкільняк, Л. (2014). Українська історіографія у міжвоєнній Польщі: шляхи легітимації національної історії. Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи / Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe: Матеріали міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.). Київ, 149-166.

Кордуба, M. (1927). Конференція істориків у Варшаві. Україна, 5, 196-199.

Масненко, В. (2001). Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). К., Черкаси. 440 с.

Портнов, А. (2004). Український Науковий Інститут у Варшаві (1930-1939). Ucrainica-Polonica, 1, 257 – 263.

Портнов, А. (2009). Наука у вигнанні. Наукова і освітня діяльність української еміграції у міжвоєнній Польщі (1919–1939). Харків. 256 с.

Тельвак, В. & Лозинська, І. (2021). Українські історичні інституції у міжвоєнній Польщі: спроба узагальнення. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, 36, 105-111.

Український Науковий Інститут (1935). Український Науковий Інститут за пʼять літ його існування 13.ІІІ.1930 – 13.ІІІ.1935. Варшава. 19 с.

Хроніка (1920). Хроніка Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Ч. 63–64 : Р. 1920, Вип. II–III : Звідомленє за час від 1/7 1918 до кінця 1920 р. Львів: Накладом Товариства. З друкарні Наукового товариства імені Шевченка. 113 с.

Хроніка (1926). Хроніка Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Ч. 67–68 : Звідомленє за р. 1923 від 1.VII. по конець 1925. Львів: Накладом Товариства. З друкарні Наукового товариства імені Шевченка. 176 с.

Хроніка (1930). Хроніка Наукового товариства імени Шевченка у Львові : за роки 1926–1930. Ч. 69–70 : Р. 1929, Вип. І–ІІ : Звідомлення за р. 1926 по кінець 1929. Львів: Накладом Товариства. З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1930. 180 с.

Хроніка (1932). Хроніка. Тризуб, 41 (349), 28.

Хроніка (1937). Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Ч. 73 : за час від 1.І.1935 – 25.XII.1937. Львів: Накладом Товариства. 131 с.

Хроніка (1939). Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Ч. 74 : за час від 26.ХІІ.1937 – 31.ХІІ.1938. Львів – Lwów: Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові / Naukowe Towarzystwo im. Szewczenki we Lwowie. 140 с.

Potocki, R. (1999). Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920–1939). Lublin, 383 s.

Telvak, V., Pedych, V. & Telvak, V. (2021). Historical school of Mykhailo Hrushevsky in Lviv: formation, structure, personal contribution. Studia Historiae Scientiarum. 20, 239–261. doi: https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.009.14040

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.