Радянська соціально-політична історія 1920-х рр. та її інтерпретаційна періодизація у працях Роберта Конквеста
pdf

Ключові слова

Р. Конквест, НЕП, воєнний комунізм, революція, селянська війна, голод 1921-1923 рр., Україна, зернова проблема

Як цитувати

Борзов, С. (2023). Радянська соціально-політична історія 1920-х рр. та її інтерпретаційна періодизація у працях Роберта Конквеста. Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, (42), 88–95. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-88-96

Анотація

Мета статті. Дослідити наукові праці американського ученого Р. Конквеста, його фактологічні пріоритети і концептуальні підходи висвітлення радянської соціально-політичної історії  1920-х рр., тлумачення ним її періодизації, порівнюючи  з радянською історіографією. Методологію дослідження становлять класичні методи історичних досліджень (хронологічний, порівняльний, історіографічного аналізу, наукової аналогії). Застосовано комбінований підхід, який поєднує наявність історичного контексту з його критичним історіографічним тлумаченням. Уперше об’єктом комплексного дослідження є науковий доробок історика Р. Конквеста, автора відомих праць – «Великий терор» і «Жнива скорботи», що і зумовлює певною мірою наукову новизну. Інтелектуальну діяльність ученого пов’язують переважно з вивченням проблем Голодомору. Однак поза увагою опинилися його оригінальні інтерпретації суспільно-політичних подій в Україні 1917–1929 рр., становлення і функціонування радянської системи влади, ролі і місця її еліт, тлумачення епохи Непу, масового голоду 1921–1923 рр. Періодизація радянської політичної історії, яку застосував Р. Конквест, розглядається нами в історіографічному ключі. Важливо виділити його наукові інтерпретації подій і явищ, підкреслити авторську концепцію, з’ясувати відмінності у порівнянні з радянською історіографією. Такий підхід видається нам інноваційним. Висновки. Зазначено, що періодизація Р. Конквестом соціально-політичних процесів у 1920-х рр. мала цифрову (класичне датування подій) і суто інтерпретаційну (авторське тлумачення явищ і процесів). Його наукові оцінки воєнного комунізму, Непу, політичної боротьби у ВКП(б) за лідерство і владу – історично достовірні та аргументовані. Ключові хронологічні періоди (1917–1921, 1921–1927, 1928–1929), які названо ученим, логічно та історично взаємопов’язані. Оригінальною та інноваційною є періодизація більшовицької окупації України, сама постановка проблеми та її висвітлення. Радянолог, політолог та історик Р. Конквест відмовився від періодизації соціально-політичної історії 20-х рр., канонізованої радянською історіографією.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-88-96
pdf

Посилання

Conquest, R (1968a). Agricultural Workers in the USSR. New York; Washington: Frederick A. Praeger, 139 p.

Conquest, R (1967). Soviet Nationalities Policy in Practice. London ; Sydnay: Bodley Head, 160 p.

Conquest, R. (1968b). The Great Terror Stalin’s Purge of the Thirties. New York: Macmillan, XIV, 663 р.

John, B. (2016). Dunlop and Norman M. Naimark. In Memorian. Robert Conquest, 1917 –2015. Slavic Review. №1. Vol.75. P.238 –239.

Lorime, F. (1946). The Population of the Soviet Union. Geneva, 40 р.

Merl Stephan (1981). Der Agrarmarkt und die Neue Ökonomische Рolitik. Die Anfänge staatlicher Lenkung der Landwirtschaft in der Sowjetunion 1925–1928. München;Wien: Oldenburg Verlag, 530 s.

The Famine (1927). The Famine in Soviet Russia 1919–1923. The Operations of the American Relief Administration, by H.H.Fisher. New York: The Macmillian Company, 608 p.

Веселова, О.М. (2008). Конквест (Conquest) Роберт. Енциклопедія історії України. Т.5. Київ: Наукова думка. С.26–27

Голод (1993). Голод 1921–1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. С.В. Кульчицький. К.: Наукова думка, 240 с.

Гущин, Н.Я. (1972). Классовая борьба и ликвидация кулачества как класса в сибирской деревне 1926–1933. Новосибирск.

Изменения (1979). Изменения социальной структуры советского общества 1921 – середина 30-х годов / Отв. ред. В.М. Селунская. М.: «Мысль», 343 с.

Конквест, Роберт (2018). Конквест Роберт // Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні. Дрогобич: «Коло», С.203–204.

Конквест, Роберт (2009). Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років. Луцьк: ВМА «Терен», 880 с.

Конквест, Роберт (2007). Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Луцьк: ВМА «Терен».

Крицман, Л. (1926). Героический период русской революции. Опит анализа военного комунизма. Москва, Ленінград.

Мace, J.E. (1983). Communism and the Dilemmas of National Liberation: National Communism in Soviet Ukraine, 1918-1933. Cambridge, Macc.: Harvard Ukrainian Research Institute, XIV, 334 p.

Мейс, Джеймс (2016). Україна: матеріалізація привидів. Київ: ТОВ «Видавництво Кліо», 685 с.

Трифонов, И.Я. (1964). Класы и классовая борьба в СССР в начале НЭПа (1921-1922). Ленинград: Издательство Ленинградского университета.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Сергій Борзов

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.