МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ONLINE КОМПЛЕКС. PROFESSIONAL LESSONS – ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Автор(и)

  • Протопопов Валерій Володимирович, м. Київ, Україна Державний навчальний заклад «Київський центр професійно-технічної освіти»

Ключові слова:

інноваційно-освітнє середовище, комплекс навчальних матеріалів, цифрові освітні ресурси

Анотація

Створення інноваційно-освітнього середовища, для впровадження в навчальний процес мультимедійних, інформаційних матеріалів є важливим елементом становлення й удосконалення процесу навчання. Мультимедійний online комплекс. PROFESSIONAL LESSONS – динамічний ресурс, який поєднує в собі всі необхідні функція для використання навчальний цифрових матеріалів в шкільній, професійно-технічній й вищій освітах. Етапи по актуалізації, алгоритмізації й становленню інформаційно – освітнього середовища тривають, й немає чіткої моделі такого середовища. Комплекс відтворює в собі важливі структурні елементи які слугують загальними компонентами для втілення моделі інформаційно – освітнього середовища. Комплекс відтворює в собі важливі структурні елементи які слугують загальними компонентами для втілення моделі інформаційно – освітнього середовища. Процес навчання потребує дотримання чіткої системи проведення уроку й навчального процесу, але прогресивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій потрібен для інтегрованого та інноваційного навчання. Технологічні рішення проекту містять низку важливих блоків й моделей якими можливо користуватися під час проведення уроку. Пошукова, науково-дослідницька й проектна діяльності потребують великого обсягу інформаційних матеріалів. Для створення й розвитку проектів можливо використовувати комплекс, й система загально обміну цими матеріалами послужить середовищем для обміну досвідом. Колективна робота необхідна для втілення й реалізації проектів загально призначення. За допомогою комплексу розроблено 6 пошуково-дослідницьких проектів, які на сьогодні використовуються в Україні.

Creating is innovative - educational environment for the introduction into the educational process of a multimedia and information materials are an important element the formation and increased training. Online media complex. PROFESSIONAL LESSONS – the dynamic a resource that combines all the the necessary functions for using digital educational materials into the school, vocational and higher education. The complex plays a critical structural elements which serve common components to implement a model of information - educational environment. The learning process requires adherence to a clear system of the lesson and learning process, but the progressive development of information and communication technologies required for integrated and innovative learning. Technological solution project contains a number of important blocks and models that may use during the lesson. Search, research and design activities require a large volume of information materials. To create and develop projects may use a complex system and general exchange of these materials serve as a medium for the exchange of experience. Teamwork is necessary for the implementation of projects and for general purposes. With complex developed 6 search and research projects that are currently used in Ukraine.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Протопопов Валерій Володимирович, м. Київ, Україна , Державний навчальний заклад «Київський центр професійно-технічної освіти»

викладач, майстер виробничого навчання Державного навчального закладу «Київський центр професійно-технічної освіти»

Опубліковано

2021-03-22

Як цитувати

Протопопов, В. (2021). МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ONLINE КОМПЛЕКС. PROFESSIONAL LESSONS – ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 81–85. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2604

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2