ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

  • Мазайкіна Ірина Олегівна, м. Вінниця, Україна

Ключові слова:

іноземні мови, методика навчання мов, особистість, особистісно-орієнтовані технології навчання, розвиток особистості

Анотація

У статті з’ясовано мету, сутність і основні характеристики особистісно-орієнтованого навчання на сучасному етапі розвитку суспільства. Показано, що суспільно-політичні, економічні та соціальні перетворення, що відбулися в Україні за останнє десятиліття, змінили ціннісні орієнтації в системі освіти. Основною метою особистісноорієнтованої освіти є підтримка людини, розвиток у неї механізмів самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, самоосвіти, самовиховання. У статті визначено можливості використання особистісно-орієнтованих педагогічних технологій у навчанні іноземних мов. Описано специфіку використання в навчанні іноземних мов таких особистісно-орієнтованих педагогічних технологій як: навчальний діалог, дискусія, рольова гра, лінгвокультурологічний коментар, метод проектів, метод «мозкового штурму», портфоліо, мультимедійний проект та ін. Акцентовано увагу на тому, що, окрім розвитку загальномовних, інтелектуальних, пізнавальних здібностей, емоцій і почуттів, потрібно розвивати в учнів ціннісні орієнтації, толерантність, самостійність, соціальну активність, уміння приймати незалежні рішення, здатність до самоосвіти, самотворення та самореалізації в полікультурному середовищі. Показано, що інноваційні педагогічні технології допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей учнів чи студентів, їх рівня навченості, схильностей тощо.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Мазайкіна Ірина Олегівна, м. Вінниця, Україна

аспірант кафедри педагогіки інституту педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 

Опубліковано

2021-03-29

Як цитувати

Мазайкіна, І. (2021). ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 258–263. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2664

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4