ІНТЕГРАЦІЯ СЕРВІСУ ВЕБ КОНФЕРЕНЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНЄ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Шерман Михайло Ісаакович Херсонський державний університет
  • Романенко Владислав Михайлович Херсонський державний університет
  • Лемещук Олександр Ігорович Херсонський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-104-113

Ключові слова:

дистанційна освіта, IT середовище, веб-конференція, веб-сервіс, BigBlueButton, заклад вищої освіти, система керування процесом навчання

Анотація

Стаття присвячена проблемам моделювання, проектування, розроблення та впровадження програмних засобів підтримки функціонування освітньої складової діяльності Херсонського державного університету в нових реаліях змішаного навчання, що зумовлено низкою обмежень внаслідок пандемії COVID-19. Проаналізовано основні компоненти освітньої та управлінської діяльності університету, що реалізуються різними категоріями працівників, проте потребують єдиного інформаційно-комунікаційного простору для виконання своїх функціональних обов’язків. В умовах карантинних обмежень для збереження можливості надання освітніх послуг та функціонування університету в цілому було запропоновано, з врахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, створити цільовий програмний комплекс комунікаційного призначення, що повинен забезпечити можливість взаємодії учасників освітнього процесу та управлінського персоналу і керівництва університету у процесі професійної діяльності. В окреме завдання було виділено забезпечення інтеграції пропонованого програмного комплексу з існуючим інформаційно-комунікаційним середовищем університету.
У статті представлено послідовність розроблення проєкту програмного комплексу для забезпечення безперешкодного освітнього процесу в умовах дистанційної взаємодії його учасників та інтеграція у інформаційно-комунікаційне середовище університету розробленої системи, що забезпечить достатньо широкі можливості використання онлайн конференцій як форми дистанційної групової комунікації освітньої, управлінської або наукової спрямованості із покриттям усіх функціональних потреб кожної цільової групи.
З метою реалізації проекту проведено аналіз потреб користувачів у комунікації освітнього, управлінського та наукового спрямувань. Шляхом аналізу відомостей, наведених у фахових джерелах, та на підставі узагальнення власного досвіду, визначено вичерпний перелік критеріїв, яким має відповідати функціональність сервісу веб конференцій та власне підтримувана онлайн конференція як діяльність дистанційного освітнього процесу. Було досліджено та порівняно функціональність низки сервісів веб конференцій, моделі їх розгортання та підтримки на основі визначених критеріїв для забезпечення безперешкодної дистанційної роботи університету. Було обрано таку модель як програмний веб сервіс на локальному сервері ЗВО або на контрольованому хостингу. У процесі порівняння було звужено коло варіантів, що дозволило обрати технологію з відкритим програмним кодом BigBlueButton як компонент для забезпечення функціоналу веб конференцій. Проаналізовано різні способи інтеграції сервісу веб конференцій у інформаційно-комунікаційну інфраструктуру ЗВО та в якості найбільш придатної з урахуванням існуючої ІТ-структури університету було обрано модель плагіну для взаємодії між сервером BigBlueButton та системою керування процесом навчання Moodle.
Представлено модель програмного продукту, надано послідовність інтеграції з іншими компонентами, що підтримують освітні та управлінські послуги, в межах інформаційно-комунікаційного середовища на прикладі Херсонського державного університету. Запропонована система дозволить забезпечити комунікацію учасників освітнього процесу на інформаційних ресурсах закладів вищої освіти у найбільш зручний та безпечний для учасників освітнього та бізнес процесів спосіб.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Шерман Михайло Ісаакович, Херсонський державний університет

доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та
економічної кібернетики, Херсонський державний університет,

м. Херсон, Україна

Романенко Владислав Михайлович, Херсонський державний університет

здобувач освіти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення кафедри інформатики,
програмної інженерії та економічної кібернетики, Херсонський державний університет,
м. Херсон, Україна

Лемещук Олександр Ігорович, Херсонський державний університет

аспірант кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики,
голова відділу забезпечення академічно-інформаційно-комунікаційної інфраструктури,
Херсонський державний університет,

м. Херсон, Україна

Посилання

Stupak, O. Educational technologies in training future managers. Advanced Education. 15, 2020. P. 97-104.

http://ae.fl.kpi.ua/article/view/200229. https://doi.org/10.20535/2410-8286.200229

Sherman M., Romanenko V., Lemeshchuk O. Integration of web conferencing software complex into Kherson

State University IT-environment. Scientific Collection «InterConf», (51): with the Proceedings of the 9th

International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society (April

-19, 2021). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2021. p.p. 906-911

https://www.interconf.top/documents/2021.04.18-19.pdf (in English)

Moodle.Типи плагінів. <https://docs.moodle.org/dev/Plugin_types> (2021, серпень, 14) (in English)

HTTP Over TLS. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2818> (2021, серпень, 15) (in English)

BigBlueButton official documentation. <https://docs.bigbluebutton.org/> (2021, серпень, 15) (in English)

BigBlueButton plugin within Moodle. <https://moodle.org/plugins/mod_bigbluebuttonbn> (2021, серпень, 15)

(in English)

Карпенко А. В., Юртаєв Д. М. Вища освіта України: проблеми та перспективи. Держава та регіони. Серія:

Економіка та підприємництво. 2015. № 6 (87). С. 96-101.

http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2015/6_2015/22.pdf Reference: (Karpenko A. V., Yurtaiev D.

M. Vyshcha osvita Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Higher Education in Ukraine: Problems and Prospects].

Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. 2015. № 6 (87). S. 96-101) (in Ukranian)

Карпенко А. В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та практика: монографія.

Запоріжжя: ФОП В. В. Мокшанов, 2018. 510 с. https://jmonographs.donnu.edu.ua/issue/view/217 Reference:

(A. V. Karpenko, Rozvytok intelektualʹnykh aktyviv lyudsʹkoho potentsialu: teoriya ta praktyka [The

Development of Intellectual Assets of Human Potential: theory and practice]. (FOP V. V. Mokshanov,

Zaporizhzhya, 2018); ISBN 978-617-7520-52-7) (in Ukranian)

Ценность высшего образования для индивида [Електронний ресурс] / Т. П. Несторенко, О. В. Бордоусов //

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 3(3). С. 171-174. (in

Russian) http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(3)__35 Reference: Tsennost’ vyssheho obrazovaniia

dlia indyvida [Elektronnyi resurs] / T.P. Nestorenko, O.V. Bordousov // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho

universytetu. Ekonomichni nauky. 2015. # 3(3). 171-174. (in Russian)

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(3)__35

Greenlight 2.0. <https://bigbluebutton.org/2018/07/09/greenlight-2-0/> (2021, серпень, 17) (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Шерман, М., Романенко, В., & Лемещук, О. (2021). ІНТЕГРАЦІЯ СЕРВІСУ ВЕБ КОНФЕРЕНЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНЄ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (62), 104–113. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-104-113

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1