ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

 • В’ячеслав Осадчий
 • Олена Василюк

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-106-115

Ключові слова:

вища професійна освіта; здоров’язбережувальна компетентність; викладач іноземної мови, професійна компетентність

Анотація

Проблема важливості здоров'я сучасної людини обумовлює необхідність включення
викладачів і студентів як учасників освітнього процесу у здоров’язбережувальну діяльність під час
навчальної та професійної діяльності. Особлива роль у цьому процесі відводиться викладачу, який
має вирішувати питання та здійснювати дії, що пов'язані із зміцненням та збереженням власного
здоров'я та здоров’я студентів. Специфіка діяльності викладача іноземної мови, що пов’язана із
тривалою і кропіткою роботою над великими обсягами текстової інформації, спонукає до
з’ясування питання щодо здоров’язбережувальної компетентності як важливої складової його
професійної компетентності. Питання вимагає розкриття та дослідження всіх його аспектів також у
зв’язку із тим, що переважна більшість наукових досліджень присвячені формуванню
здоров’язбережувальної компетентності учителів закладів загальної середньої освіти, а не
викладачів закладів вищої освіти. У ході здійснення наукового пошуку було з’ясовано поняття
здоров’я, що визначається як характеристика стану та гармонійного функціонування всіх складових
індивідуального здоров’я людини (фізичного, психічного, соціального, духовного), позитивної
взаємодії організму з оточуючим середовищем, що забезпечує його збереження й зміцнення.
Визначено соціальну природу здоров’я, у зв’язку із чим, на нашу думку, викладач має вплив на
процес здоров’язбереження на макрорівні, мезорівні та мікрорівні. Окреслено поняття
«здоров’язбереження», «культура здоров’язбереження», «здоров’язбережувальні технології». На
основі аналізу цих понять, уявлень про природу здоров’я та його структуру, а також аналізу
трактувань здоров’язбережувальної компетентності учителя закладів загальної середньої освіти та
специфіки діяльності викладача іноземної мови з’ясовано сутність і поняття «здоров’язбережувальна компетентності викладача іноземної мови». Це уможливлює подальші наукові пошуки щодо шляхів формування здоров’язбережувальної компетентності викладача
іноземної мови.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • В’ячеслав Осадчий

  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики
  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,
  м. Мелітополь, Україна

 • Олена Василюк

  аспірантка кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи
  ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
  м. Дніпро, Україна

Посилання

Безкопильний О. О., Матусевич А. М. Здоров’язбережувальна компетентність як важлива складова

професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи в основній школі. Наукові

записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. 2017. Вип. 3.

С. 107-111.

Вдовиченко Ю. Здоров’язбережувальна компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва і

хореографії. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und

Muster. 2021. Band 2. С. 32-33. https://doi.org/10.36074/logos-09.04.2021.v2.08.

Успенська В. М. Здоров’язбережувальна компетентність учителя з основ здоров’я та шляхи її розвитку.

Вісник післядипломної освіти. 2010. No 2. С. 140-149.

Новописьменний С., Дмитренко Н. Формування базових компетентностей майбутніх учителів основ

здоров’я. Українська професійна освіта. 2019. No 5. С. 83-90.

Плачинда Т., Желєзнова Т. Здоров’язбережувальна компетентність вчителів основної школи. Актуальні

проблеми вищої професійної освіти : збірник наукових праць. К. : НАУ, 2021. С. 63-64.

Мельник Ю.Б. Класифікація «здоров’я» на підґрунті системного підходу. Вісник Харківського

національного університету серія «Валеологія: сучасність і майбутнє». 2011. No 951 C. 76-81.

Boorse C. Health as a Theoretical Concept. Philosophy of Science. 1977. Vol. 44 (4). С. 542– 573.

https://doi.org/10.1086/288768.

Жáра Г. І. Соціальні аспекти формування індивідуального здоров’язбереження вчителя у сучасному

освітньому вимірі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні

науки. Фізичне виховання та спорт. 2015. No 129 (3). C. 132-135.

Осадча К., Осадчий В., Круглик В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій під час епідемій: спроба

аналізу. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2020. No 8(1). С. 62-82.

https://doi.org/10.32919/uesit.2020.01.06.

Палічук Ю. І. Педагогічні здоров’язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного

профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2011. 23 с.

Корж Г. І. Розвиток ціннісного ставлення до власного здоров’я у майбутніх фахівців з цивільної безпеки :

дис. доктора філософії : 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Львів, 2020. 232 с.

Башавець Н. А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної

орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів. Науковий вісник Південноукраїнського

національного педагогічного університету ім. КД Ушинського. 2011. No 1-2. С. 212-222.

Бишавець Н. Г. Здоров’язбережувальна технологія навчання майбутніх учителів фізичної культури в

умовах інформатизації освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання

(фізична культура, основи здоров’я). Луцьк, 2018. 23 с.

Желєзнова Т. П. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі

післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Кропивницький, 2019. 23 с.

Кочерга Є. В. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів хімії в закладах післядипломної

освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Киїів, 2021. 21 с.

Малишева Л. С. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової

школи в освітньому процесі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і

методика професійної освіти. Одеса, 2018. 24 с.

Миронюк Т. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології

засобами інноваційних технологій в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу : автореф.

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Умань, 2017. 20 с.

Ландо О. А. Управління формуванням здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів

початкової школи у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія та

методика управління освітою. Киїів, 2015. 21 с.

Осадча К. П. Формування працеохоронної компетентності майбутніх учителів в умовах змішаного

навчання. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 40. Т. 2. С. 291-297.

Лехолетова М. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у

процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.05 – соціальна педагогіка. Київ,

22 c.

Ткачук О. Г. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів в освітньому процесі

з фізичного виховання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Київ,

274 с.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2

Як цитувати

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 106-115. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-106-115