РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ STREAM-ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/

Ключові слова:

іти дошкільного віку; логіко-математична компетентність; логічне мислення; засоби STREAM-освіти; технологія Ірини Стеценко «Логіки світу»

Анотація

В даній статті розкрито важливість формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку як однієї із ключових компетентностей, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. Визначено її структурні компоненти, індикатори сформованості. Охарактеризовано основні логічні операції (аналіз, синтез, класифікація, узагальнення, порівняння, систематизація, серіація). Описано можливості впровадження елементів сучасного інтеграційного напряму STREAM-освіти в освітній процес закладів дошкільної освіти. Проаналізовано програмові завдання чинних освітніх програм та Альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» щодо розвитку логічного мислення дошкільників. Класифіковано засоби STREAM-освіти за спрямованістю на: дослідження (діалоги-дослідження, ігри-дослідження, бесіди-дослідження, загадки-дослідження, ігри-пошук, ігри-прогнозування), пригадування, або спогад (ігри-пригадування, діалоги-спогади, бесіди-спогади), розмірковування (ігри-міркування, діалоги-роздуми (розмірковування), досліди-порівняння, ігри-порівняння), асоціація та фантазія: діалоги-фантазії, ігри-фантазії, ігри-асоціації) та розкрито їх можливості для здійснення діяльності не за зразком і прикладом вихователя, а самостійно, шляхом спроб та помилок, через практичне застосування. Зосереджено увагу на використанні технології Ірини Стеценко «Логіки світу» для розвитку логічного мислення дітей молодшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти. Описано досвід використання технології «Логіки світу» під час організації освітнього процесу в групі дітей молодшого дошкільного віку закладу дошкільної освіти «Золота рибка» міста Ковеля Волинської області.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Слюсарук-Літвін Світлана Сергіївна

    доктор філософії зі спеціальності 011 Освітні педагогічні науки, викладачка, Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради, м. Володимир, Україна

  • Здробілко Катерина Валеріївна

    здобувачка фахової передвищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради, м. Володимир, Україна

Посилання

Пагута Т. І. Розвиток логіко-математичних компетентностей старших дошкільників засобами ігрових методик. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. 2017. Вип. 2. С. 98-106. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2017_2_16

Підлипняк І. Ю. Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку: особливості освітньо-виховного процесу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Вип. 2. С. 194-197. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2017_2_50

Пойда С. А. STEM, STEAM, STREAM як основа політехнічної освіти сучасного школяра. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Вінниця: ВНТУ, 2016. С. 414–418. 4. Крутій К. Л., Грицишина Т. І. STREAM-освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного мислення. Дошкільне виховання. 2016. №1. С. 37.

Стеценко І. Б. Обґрунтування необхідності переходу від STEM-освіти до STREAM-освіти в дошкільному віці. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2016. №8. С. 3134. URL : file:///C:/Users/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA/Downloads/k omp_2016_8_8.pdf

Стеценко І. ЛЕГО-конструювання як компонент STREAM-освіти для дошкільників. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2016. №5. С. 37–41. 37.

Крутій К. STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дітей перешкільного віку. Запоріжжя: ЛІПС, 2019. 148 с.

Стеценко І. Б. Логіки світу (навчання з трьох років): Зошит для розвитку мислення дітей 3-4 років (перший рік навчання). Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2019. 56 с.

Ємчик О. Г. Педагогічні умови логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 32. С. 203–207.

Базовий компонент дошкільної освіти. URL : https://mon.gov.ua/storage/ app/media/rizne/2021/ 12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf.

Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження / Упоряд.: О. Г. Косенчук, І. М. Новик, О. А. Венгловська, Л. В. Куземко. Харків: Ранок, 2021. 240 с.

Логічне мислення: що це таке? Логічні операції, форми і закони мислення. Як навчитися мислити логічно? Подарунок: веб-сайт. URL : https://podarynok.com.ua/log-chne-mislennya-scho-ce-take-ponyattyayak-rozvinuti-log-chn-operac-formi-zakoni-mislennya-yak-navchitisya-misliti-log-chno/

Пагута Т. І. Методика формування елементарних математичних уявлень дошкільників: Навчальнометодичний посібник. Львів: Новий Світ-2000, 2020. 298 с.

Білан О. І. Українське дошкілля: Програма розвитку дитини дошкільного віку. Тернопіль: Мандрівець, 2017. 256 с.

Дитина : Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проєкту В. О. Огнев`юк; авт. кол.: Г. В. Бєлєнська, О. Л. Богініч, В. М. Вертугіна та ін..; наук. ред. Г. В. Бєлєнська. Київ: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2020. 440 с.

Освіта і піклування / Education & Care: Програма освіти дітей раннього та дошкільного віку / В. А. Воронов, К. В. Ковальчук, Н. В. Піканова, О. Д. Рейпольська, С. О. Сисоєва, К. Ю. Станкевич. Київ: ФОП В. Б. Ференець, 2021. 130 с.

Безсонова О. Дві сторони медалі, або Які освітні інновації впровадити в дитячому садку. Виховательметодист дошкільного закладу. 2021. №9. С. 26-28.

Крутій К. Л., Стеценко І. Б. Блоково-тематичне планування освітньої діяльності з дітьми молодшого дошкільного віку за альтернативної програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт». Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС», 2018. 128 с.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ STREAM-ОСВІТИ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 71, 100-107. https://doi.org/10.31652/