ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Гриб’юк Олена Олександрівна Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-138-148

Ключові слова:

дослідницьке навчання, імерсивні технології, рівні інтелектуального розвитку, комп’ютерно орієнтована методична система дослідницького навчання, порівняльні дослідження, інтелект, обдарованість, комп’ютерна гра, когнітивний розвиток

Анотація

У дослідженні наводяться психофізіологічні аспекти феномену присутності дитини у віртуальному середовищі в процесі дослідницького навчання, аналізуються відповідні фактори і показники впливу. Мета експериментального дослідження полягає в досягненні ґрунтовного розуміння феномену присутності дитини та психофізіологічного впливу комп’ютерної техніки у віртуальному середовищі в процесі дослідницького навчання дітей. Розроблено класифікацію комп’ютерних ігор Open RPG, Open Action, Global Strategy, в тому числі з використанням імерсивних технологій, рейтинговий список популярних серед дітей комп’ютерних ігор в рамках експериментального дослідження, відповідно, здійснено порівняльну характеристику із врахуванням особливостей використання комп’ютерних ігор у процесі дослідницького навчання. Особлива увага приділяється експериментальному дослідженню впливу комп’ютерних ігор з використанням імерсивних технологій на психофізіологічний стан і розвиток інтелекту дітей в процесі дослідницького навчання. У процесі дослідження особлива увага зверталася на поведінку сенсорної системи дитини, яка має здатність підлаштовуватися під оточуюче середовище. На підставі результатів діагностики з використанням методики ТБЗЗ у кібергравців (юнаків і дівчаток) було виявлено патологічні особливості в енцефалограмах. Досліджено існування кореляційних зв’язків між перевагами у ставленні дітей до використання комп’ютерних ігор, в тому числі імерсивних технологій і рівнями інтелектуального розвитку дітей. Встановлено необхідність здійснення добору інформаційних ресурсів для підвищення креативності, мотивації і рівня інтелектуального розвитку дітей, що призводить до підвищення ефективності дослідницького навчання. Результати виявилися значущими на рівні достовірності р  0,05. Показники обдарованості дітей, які проживають в різних соціокультурних середовищах, відрізняються в контексті участі в полісистемних процесах. Отримані в процесі експериментального дослідження дані використовувалися для здійснення аналізу найбільш актуальних в процесі дослідницького навчання учнів предметів природничо-математичного циклу інформаційних ресурсів КОМСДН.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Гриб’юк Олена Олександрівна, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України

кандидат педагогічних наук, доцент, старший дослідник, провідний науковий співробітник,
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна
ORCID ID: 0000-0003-3402-0520

Посилання

Hrybiuk O.O. The phenomenon of social networks: the paradox of dependence and variability modeling. Intercultural Communication. Volume 1/2. 2017, Józefów– Warszawa. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2017. S. 123-143. ISSN – 2451-0998. E-ISSN 2543-7461.

Baranov E.G. The nature and psychological content of information psychological impact. National Psychological Journal. 4, 25-31, 2017.

Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. Москва: Алгоритм, 2002.

Зелинский С.А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание. Средства массовой коммуникации, информации и пропаганды как проводник манипулятивных методик воздействия на подсознание и моделирования поступков индивида и масс. Санкт- Петербург: СКИФИЯ, 2008.

Солдатова Г.У. Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования. М.: Фонд Развития Интернет, 2013. 144 с.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Москва: ЧеРо, Изд-во МГУ, 1997.

Кабаченко Т.С. Методы психологического воздействия: учебное пособие. Москва, 2000.

Шейнов В.П. Манипулирование сознанием. Минск: Харвест, 2010.

Гриб’юк О.О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток молодого покоління. “Science”, the European Association of pedagogues and psychologists. International scientific-practical conference of teachers and psychologists “Science of future”: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. Prague (Czech Republic). Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Prague, Vol.1, 2014. S. 190-207.

Гриб’юк О. О. Дослідницьке навчання учнів предметів природничо-математичного циклу з використанням комп’ютерно орієнтованих методичних систем. Монографія. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 858 с.: іл.

Дэвид Дойч. Структура реальности. РХД Москва-Ижевск. 2001. С. 13.

Grüsser SM, Thalemann R, Griffiths MD.Excessive computer game playing: evidence for addiction and aggression? Cyberpsychol Behav, 2007 Apr. 10(2). P. 290-2.

Grüsser SM, Thalemann R, Griffiths MD. Excessive computer game playing: evidence for addiction and aggression? CyberPsychology & Behavior, 2007. 10. P. 290–2.

Fromm E. The Anatomy of Human Destructiveness, New York: Henry Holt, 1992.

Kalmus V. Making Sense of the Social Mediation of Children’s Internet Use: Perspectives for Interdisciplinary and Cross-cultural Research. In Medienwelten im Wandel: Kommunikationswissenschaftliche Positionen, Perspektiven und Konsequenzen, edited by Wijnen, Christine W., Trültzsch, Sascha, Ortner, Christina, 2012.137–49. Vienna: Springer.

Гриб’юк О. Дослідження розвитку інтелекту: Особливості дослідницького навчання учнів з різними рівнями розвитку інтелекту в закладах загальної середньої освіти України та Польщі. Технології розвитку інтелекту. Том 4, №3(28), 2020. DOI: http://doi.org/10.31108/3.2020.4.3.4

Hrybiuk O. Improvement of the Educational Process by the Creation of Centers for Intellectual Development and Scientific and Technical Creativity. In: Hamrol A., Kujawińska A., Barraza M. (eds) Advances in Manufacturing II. MANUFACTURING 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2019. P. 370-382. Springer, Cham Online ISBN978-3-030-18789-7.

Hrybiuk O. Problems of expert evaluation in terms of the use of variative models of a computer-oriented learning environment of mathematical and natural science disciplines in schools, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt Nr 79, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (WPP), 2019. S. 101-119.

Enoki H., et al., Photosensitive fits elicited by TV animation: An electroencephalographic study, Acta Paediatrica Japonica, 40:626-630, 1998.

Ishida S., et al., Photosensitive seizures provoked while viewing "Pocket Monsters," a made-for-television animation program in Japan, Epilepsia, 39:1340-1344, 1998.

Niijima S-I., et al., Clinical electroencephalographic study of nine pediatric patients with convulsion induced by the TV animation, Pocket Monster, Acta Paediatrica Japonica, 40:544-549, 1998.

Porciatti V. et al., Lack of cortical contrast gain control in human photosensitive epilepsy, Nature Neuroscience, 3:259-263, 2000.

Radford Benjamin Pokémon Panic of 1997. Skeptical Inquirer (травень 2001). Дата звернення: 27.05.2021.

Takada H., et al., Epileptic seizures induced by animated cartoon, "Pocket Monster," Epilepsia, 40:997-1002, 1999.

Takahashi T. and Tsukahara, Y., Pocket Monster incident and low luminance visual stimuli: Special reference to deep red flicker stimulation, Acta Paediatrica Japonica, 40:631-637, 1998.

Olds J. Pleasure center in the brain. Scientific American.195: 105-16, 1956.

Olds J. Self-stimulation of the brain. Science 127: 315-24, 1958.

Психологическая энциклопедия: пер. с англ. / под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха; науч. ред., пер. на рус. яз. А. А. Алексеева. 2-е изд. Москва и др.: Питер, 2003.

Гриб’юк О.О. Перспективи впровадження варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу у загальноосвітніх навчальних закладах України. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей, 2016. С. 184-190.

Гриб’юк О.О. Когнітивна теорія комп’ютерно орієнтованої системи навчання природничо-математичних дисциплін та взаємозв’язки вербальної і візуальної компонент. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.36, Том IV (64): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2015. С. 158-175.

Гриб’юк О.О. Віртуальне освітнє середовище як інноваційний ресурс для навчання і дослідницької діяльності студентів. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми». Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2013. Режим доступу: http://www.psytir.org.ua/Tezy/2013_05/2013_05_20.htm

Гриб’юк О.О. Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики в контексті підвищення якості освіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.31, Том IV (46): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2013. С. 110-123.

Юнг К. Г. Психология бессознательного. М.: Когито-Центр, 2010. 352 с.

Pearson C., Marr H. What story are you living? A workbook and guide to interpreting results from the PMAI instrument. 1st ed. Гейнсвилл: Center for Applications of Psychological Type, 2007. 163 p.

Pearson C. Awakening the heroes within: Twelve archetypes to help us find ourselves and transform our world. 1st ed. N. Y.: HarperOne, 1991. 352 p.

Pearson C. The hero within: Six archetypes we live by. 2nd ed. San Francisco: Harper & Row, 1989. 210 p.

Ницше Ф. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М.: РИПОЛ-Классик, 1997. С. 142.

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. М: Интербук, 1990.

Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта. Собр. соч. в 10 т. Т. 10. Статьи. М.: Гослитиздат, 1961. С. 346-392.

Гриб’юк О.О. Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики учнів загальноосвітнього навчального закладу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2017. №19(26), 2017. С. 90 – 98.

Державні санітарні правила і норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах» (ДСанПіН 5.5.6.009-98). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0009588-98#Text.

Гриб’юк О.О. Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу. Наукові записки. Випуск 7. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. Кіровоград.: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. С. 38 – 50.

Hrybiuk О.О. The Variativ Model for Research Training for Math Students using Computer-oriented Methodical System. Information Technologies and Learning Tools. (Vol 77. No 3. 2020. pp. 39-65).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Гриб'юк, О. (2021). ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (62), 138–161. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-138-148

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2