ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Наталія Мирончук

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-282-289

Ключові слова:

риторична компетентність; майбутній учитель початкової школи; бакалавр; фаховий молодший бакалавр; коледж; професійно орієнтована ситуація; синанон-метод

Анотація

На загальнодержавному рівні визнано, що фахівець освітньої галузі повинен володіти
державною мовою, мати сформовані комунікативні здібності й досвід спілкування з урахуванням
життєвих і професійних ситуацій. У статті проаналізовано соціально-професійні запити, сутнісні
характеристики, особливості та методи формування риторичної компетентності майбутніх учителів
початкової школи. На основі аналізу наукових праць з’ясовано, що риторична компетентність
фахівця є інтегративною суб’єктною властивістю, яка поєднує риторичні знання, способи
критичного і творчого мислення, особистісні цінності, уміння і навички красномовства,
комунікативний досвід, особисті якості. Зазначено, що формування риторичної компетентності має
міждисциплінарний характер. Здійснено аналіз навчальних планів і робочих програм підготовки
фахового молодшого бакалавра та бакалавра у коледжах та університетах. З’ясовано, що потенціал
навчальних дисциплін у формуванні риторичної компетентності майбутніх учителів початкових
класів не вповні реалізовано. Визначено, що формування професійної риторичної компетентності

майбутнього вчителя початкової школи відбувається у єдності таких складових: професійно-
мотиваційна спрямованість майбутнього фахівця на оволодіння/розвиток здатності культури та

мистецтва слова; фахові знання і знання основ риторичної культури; комплекс умінь і здібностей
застосування риторичного мистецтва; рефлексивно-оцінні здібності. Наголошено, що засвоєння
теоретичного змісту основ риторичної компетентності має поєднуватися з практичним
застосуванням вправ, прийомів для оволодіння ораторською майстерністю. Запропоновано
використовувати в процесі вивчення фахових дисциплін елементи колективного, групового,
тренінгового і професійно ситуативного навчання. Охарактеризовано роль професійно
орієнтованих ситуацій у формуванні риторичної компетентності майбутніх учителів. Описано
сутність і алгоритм використання синанон-методу в формуванні риторичної компетентності
студентів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Наталія Мирончук

    доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної,
    спеціальної освіти, андрагогіки та управління
    Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Посилання

Горобець С. І. Методика формування риторичної компетентності майбутніх учителів української мови і

літератури у процесі вивчення мовознавчих дисциплін: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський

університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2021. 290 с.

Кучерук О. Розвиток риторичної компетентності студентів-філологів у процесі риторичної освіти.

Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: зб. наук.

праць Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. (Житомир, 23 квітня 2015 р.). Житомир, 2015. С. 50-53.

Усатий А. В. Формування риторичної культури майбутнього вчителя словесника. Педагогічна риторика:

історія, теорія, практика: монографія / ред. О.А.Кучерук. Київ: КНТ, 2016. С. 217-229.

Гудима Т. Риторичні вправи як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх учителів

початкових класів. Лінгвостилістичні студії. 2017. Вип.6. С. 54-60.

Нищета В. Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи: монографія. Київ:

Центр учб. літ., 2017. 337 с.

Толочко С. Формування риторичної компетентності викладачів у післядипломній педагогічній освіті.

Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. (Серія: Педагогічні

науки). 2020. Вип. 8 (164). C. 51-59.

Садова Т. А. Формування риторичної компетентності майбутніх педагогів вищої школи. Young Scientist.

No 10.1 (62.1). С. 97-100.

Симоненко Т. В. Формування риторичної компетентності особистості майбутнього фахівця в умовах

сучасної освітньої парадигми. Вісник Черкаського університету. 2017. No 13–14. С. 130–137.

Конівіцька Т. Я. Риторична складова професійної компетентності майбутніх психологів. Сучасні

інформаційні технології та методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,

проблеми: зб.наук. праць. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2017. С. 109-122.

Туркот Т. І. Синанон-метод як засіб попередження професійного вигорання менеджерів освітньої галузі.

Таврійський вісник освіти. 2016. No 3 (55). С. 51-56.

Мирончук Н. М. Використання інноваційних технологій навчання у професійній педагогічній підготовці.

Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: зб. наук. статей: у 2-х т. / ред. О. В. Гузенко. Суми:

ФОП Цьома С. П., 2020. Т.1. С. 79-83.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-20

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2

Як цитувати

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 60, 282-289. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-282-289