КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМІНЬ УЧНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-114-122

Ключові слова:

організаційні уміння, дослідницька діяльність, дослідницькі навчальні завдання, критерії, обдаровані учні

Анотація

У статті узагальнено погляди дослідників щодо визначення критеріїв відбору змісту навчання (навчальних програм, предметів, тем, підручників, дослідницьких завдань тощо). Виокремлено і надано характеристику критеріям відбору дослідницьких навчальних завдань для формування організаційних умінь учнів. Наголошено, що дослідницький характер навчання в закладах спеціалізованої освіти підвищує роль організаційних умінь учнів, сформованість яких відображає здатність організовувати спостереження, експериментування, пошуково-дослідницьку, проєктну діяльність у процесі навчання та позанавчальній діяльності. Зазначено, що використання в освітньому процесі дослідницьких навчальних завдань для розвитку організаційних умінь сприяє формуванню в учнів системних знань, творчого мислення, уміння спрогнозувати мету, результат, розробити план пошукових дій, віднайти конструктивні способи практичної діяльності, застосувати варіативну поведінку в освітньому середовищі. Дослідницькі навчальні завдання можуть бути запропоновані у вигляді запитань, гіпотез, алгоритмів, самостійного моделювання тощо. Система пропонованих дослідницьких навчальних завдань повинна сприяти формуванню організаційних умінь учнів, а також оволодінню прийомами алгоритмічної, творчої діяльності. Визначено загальні критерії відбору дослідницьких навчальних завдань: значущість та урахування інтересів учнів; необхідність і достатність для формування організаційних умінь; доступний рівень складності завдання; оптимальність завдань за змістом, часом, відповідність досвіду учнів та реалістичність завдань; варіативність за змістом, характером виконання та спрямованістю на формування різних видів організаційних умінь учнів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Мирончук Наталія Миколаївна

    доктор педагогічних наук, доцент, Житомирський державний університету імені Івана Франка, головний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна

Посилання

Alvior, Mary G. (2015). Seven Criteria for the Selection of Subject Matter or Content of the Curriculum Blog Post.. In Research-based Articles. February 7. URL: https://simplyeducate.me/2015/02/07/7-criteria-for-theselection-of-subject-matter-or-content-of-the-curriculum/

Fitzgerald, C. (2021). How to Select and Deliver Training Material. Oct. 26. URL: https://www.oakinnovation.com/select-training-material

Мороз, П. В., Мороз, І. В. (2018). Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі: метод. посіб. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». 96 с.

Лазаренко, С. В. (2018). Система вправ для навчання анотуванню та реферуванню іноземних громадян на заняттях з української мови. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (69), Issue: 165. Р. 20–23. URL: http://www.seanewdim.com/

Ротозєй, А. (2021). Дослідницькі завдання (проєкти) як засіб розвитку пізнавальної самостійності учнів загальноосвітньої школи. В: Л. Вовк, ред. Молода наука НПУ імені М.П.Драгоманова: зб. праць за матеріалами семінару «Актуальні проблеми педагогіки» для аспірантів. Київ: Вид-во НПУ імені М.П,Драгоманова, c. 30–42.

Черненко, В. (2021). Формування дослідницьких умінь старшокласників у процесі навчання хімії. В: Л. Вовк, ред. Молода наука НПУ імені М.П.Драгоманова: збірник праць за матеріалами семінару «Актуальні проблеми педагогіки» для аспірантів. Київ: Вид-во НПУ імені М.П,Драгоманова. С. 104–123.

Кодлюк, Я. П. (2014). Концептуальні основи побудови підручника для початкової школи, c. 284–292. URL: https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/download/546/553

Lamanauskas, V., & Augiene, D. (2011). Scientific research activity in comprehensive school: a position of upper secondary school students. Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES). P.367–376.

Волощук, І. С., Киричук, В. О., Мадзігон, В. М., Мелешко, В. В., Рудик, Я. М., Шуленок, О. С., та Яременко, Л. А. (2021). Дидактико-методичні засади організації навчального процесу в закладах освіти для інтелектуально обдарованих учнів. Київ: ІОД НАПН України, 70 с.

Стандарт спеціалізованої освіти наукового спрямування. (2019). URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennya-standartu-specializovanoyi-osviti-naukovogo-spryamuvannya

Myronchuk N. M. Theoretical and Methodological Basis of Forming the Organizational Skills of the Scientific Lyceums Students. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. 2022. Vol. 4 (111). P. 94–111. https://doi.org/10.35433/pedagogy.4(111).2022.94-110

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМІНЬ УЧНІВ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 114-122. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-114-122