ОСВІТНІЙ ВЕБСАЙТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/

Ключові слова:

дистанційне навчання; освітній вебсайт; освітні вебресурси; початкова школа; учителі початкових класів

Анотація

Інформатизація та цифровізація освітньої сфери сприяє розширенню підходів і методів професійної підготовки учителя початкових класів. В умовах пандемії, спричиненої поширенням коронавірусу Covid-19 і введенням воєнного стану, зумовленого повномасштабним вторгненням агресора, довготривалих перебоїв у постачанні електроенергії, особливий акцент ставиться на дистанційне навчання і різноманітні форми, методи, засоби його здійснення. Серед засобів навчання привертає увагу такий вебресурс, як вебсайт, що володіє значним освітнім потенціалом для організації дистанційного навчання на усіх освітніх рівнях та викладання дисциплін у закладах вищої освіти. У статті здійснюється аналіз можливостей використання освітніх вебсайтів у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації дистанційного навчання, описано види, функції, основні характеристики та вимоги до освітніх вебсайтів. Розглянуто досвід використання авторського освітнього вебсайту «Дистанційне навчання у початковій школі» в процесі навчання студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» під час викладання методик навчання предметів інформатичної освітньої галузі та інших дисциплін. Описано структуру (блоки «Навчальнометодичні матеріали», «Учневі», «Батькам», посилання на блог) і наповнення вказаного вебсайту, обґрунтовано його переваги (зручність, простота, гнучкість, доступність, індивідуалізація, інноватизація освітнього процесу тощо) у підготовці майбутніх фахівців – учителів початкових класів до організації дистанційного навчання. Використання освітнього вебсайту у підготовці майбутніх учителів початкових класів сприяє формуванню когнітивного, операційного компонентів готовності учителів до організації дистанційного навчання у початковій школі, розвитку інформаційно-цифрової компетентності та цифрової грамотності студентів спеціальності «Початкова освіта», підвищенню мотивації до дистанційного навчання, набуття ціннісного ставлення до дистанційної освіти як рівнозначної і ефективної форми навчання й вимоги часу та обставин.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Білик Юлія Петрівна

    аспірантка кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Шахіна І. Ю., Грига Н. В. Впровадження дистанційного навчання в освітній процес як шлях до розвитку освіти. Гуманізація найкоротший шлях до особистості : матеріали ІІ Всеукраїнської науково практичної майстерні (Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, 25 вересня 2020 року) Кременчук: Методичний кабінет. 2020. С. 282–286. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/ article/view/5195.

Топольник Я. Освітні інтернет-ресурси як засіб підтримки наукової та професійної діяльності. Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. 2017. № 1(2). С. 73–75.

Саламаха О. Є. Використання освітніх інтернет-ресурсів у процесі фізичного виховання студентів, що займаються таеквондо. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 2. С. 131–133.

Гаврілова Л. Г. Елементи дистанційної освіти у підготовці майбутніх учителів початкових класів і музики: використання веб-сайту як електронного освітнього ресурсу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. № 4 (38). С. 323–331.

Ребуха Л., Брик Р. Інформаційно-освітній простір закладу освіти: структурно-функціональні особливості освітнього веб-сайту. Гуманітарні студії: історія та педагогіка. № 2. С. 103–114. URL: http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/56.

Кононец Н. В., Балюк В. О. Інформаційні системи створення електронних освітніх ресурсів для реалізації ресурсно-зорієнтованого навчання студентів економічних спеціальностей. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: наук. журнал. Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2020. № 2 (131). С. 52–59.

Стеценко Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2010. 17 с.

Тітов С. В., Тітова О. В. Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології. Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. 2015. Вип. 47. С. 127–134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2015_47_16.

Ніколаєску І. О. Сучасні освітні веб-сайти як засіб професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. Вип. 1 (38). С. 190–193.

Івашньова С. В. Формування структури і контенту персонального сайту педагогічного працівника. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer27/77.pdf.

Боднар Л. В. Методичні рекомендації щодо створення Інтернет-сайту освітнього закладу. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Одеса, 2019. 52 с.

Буряк О. О., Саприкіна Т. Г. Значення веб-сайтів навчального закладу задля формування єдиного інформаційного освітнього простору. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (20-21 березня 2014 року). Ялта : РВНЗ КГУ, 2014. Ч. 1. С. 48–52.

Кравцов Д. Аналіз і реалізація модуля для обробки множинних дизайнів для сайтів та електронних підручників. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2020. № 2 (9). С. 287–294. URL: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/831.

Бігич О. Б. Освітній сайт як засіб формування у студентів філологів компетентності в іспаномовному аудіюванні. Іноземні мови. 2015. № 2. С. 50–54.

Храбуст С., Лісіна С. Освітні сайти як нові методи дистанційного навчання. Інформація, комунікація, суспільство 2020: Матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2020. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 85–86. URL: http://ics.skid-lp.info/ics_2020Proceedings.pdf.

Власенко К. В., Сітак І. В., Чумак О. О. Освітній сайт як засіб формування інформатичної компетентності студента. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.Серія: «Педагогічні науки». 2019. № 16. URL: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3095.

Білик Ю., Коломієць А., Коломієць Т. Особливості організації дистанційного навчання в початковій школі в умовах воєнного стану. ScienceRise: Pedagogical Education. 2023. № 2(53), P. 26–32. URL: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2023.281208.

Варданян А. О. Інтерактивний сайт як засіб ресурсно-орієнтованого навчання студентів-майбутніх лікарів. URL: http://repository.pdmu.edu.ua/bitstream/123456789/4112/1/interaktyvnyi_sait.pdf.

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

ОСВІТНІЙ ВЕБСАЙТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 5-15. https://doi.org/10.31652/