МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-122-130

Ключові слова:

інформаційні технології; модель; моделювання; підготовка майбутніх учителів початкових класів; цифрова компетентність; цифрові технології

Анотація

Цифрові освітні технології нині використовуються як засіб оперативної передачі інформації, структурування навчального матеріалу, дієвого способу викладання, засобу побудови розвивального та технологічного освітнього середовища. Однак залишається недостатньо дослідженою проблема вибору методичних рішень, що допоможуть використовувати педагогічні можливості цифровізації в процесі формування цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічних ЗВО. У статті сформульовані та охарактеризовані ключові поняття дослідження: «модель», «моделювання», «модель формування цифрової компетентності». Визначено та охарактеризовано структурні блоки, критерії, показники та рівні формування цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів. Модель формування цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів розглядається як окрема складова діяльності викладача та студентів, спрямована на вирішення загальних завдань. Визначено науково-методичне забезпечення розробленої моделі формування цифрової компетентності, що дозволяє розв’язати проблему діагностики, визначити сильні та слабкі сторони діяльності студентів педагогічного ЗВО з організації освітнього процесу, здійснити перспективне планування. Запропонована у статті модель містить сукупність цільового, методологічного, змістовного, процесуального і діагностичного блоків та їх складових, а саме: мету, принципи, зміст, форми, методи її формування. Вона є відкритою, гнучкою та практико орієнтованою, а її функціонування здійснюється на основі загальних (науковості, цілісності, наступності) та специфічних (єдності групового та індивідуального навчання, єдності теоретичної та практичної діяльності) принципів. Окреслено перспективні напрями подальших досліджень, до яких віднесено експериментальну перевірку ефективності педагогічних умов формування цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічних ЗВО.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Севастьянова Марина Сергіївна

    аспірантка кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Єжова О. О. Сутність організаційно-педагогічних умов педагогічного процесу. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2014. № 3. С. 39–43.

Житник Н. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі ІІ рівня акредитації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Кривий Ріг, 2001. 223 с.

Закон України «Про вищу освіту», 2017. Електронний ресурс.. Доступно: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Клокар Н. Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу. Післядипломна освіта в Україні. 2008. № 2. С. 23-28.

Лодатко Є. О. Моделювання в педагогіці: точки відліку. URL : Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку : е–журнал. 2010. Вип. № 1. httр://іntеllесt–іnvеst.оrg.uа/реdаgоg_еdіtіоns_еmаgаzіnе_ реdаgоgісаl (дата звернення: 04.08.2023).

Лодатко Е. А. Моделювання педагогічних систем і процесів : монографія.. Слов’янськ : СГПУ, 2010. 148 с.

Лодатко Є. О. Моделювання в педагогіці: точки відліку. URL : Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку : е–журнал. 2010. Вип. № 1. httр://іntеllесt–іnvеst.оrg.uа/реdаgоg_еdіtіоns_еmаgаzіnе_ реdаgоgісаl (дата звернення: 04.08.2023).

Лазаренко N. I., Гуревич R. S., Кобися A. P., Кобися V. M., і Опушко N. R. Моделювання підготовки магістрів професійної освіти до діяльності в інформаційно-цифровому середовищі. ІТЗН, Вип. 96, вип. 4, с. 137–151, Вер 2023. https://doi.org/10.33407/itlt.v96i4.5275

Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів: монографія / за ред. С. С. Вітвицької, доктора педагогічних наук, професора. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. 304 с.

Малихін О.В. Методологічні основи визначення дидактичних умов у дослідженнях з теорії навчання (у вищій школі). Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво Могилянська академія». Серія: Педагогіка. 2013. Т. 215, Вип. 203. С. 11–14.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022 – 2032 р.(2022 р.) URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-vishchoyi-osviti-v-ukrayini-na-20222032- roki-286- (дата звернення: 04.09.2023)

Столяренко О. В., Столяренко О. В. Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця: навчально-методичний посібник. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 196 с.

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 122-130. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-122-130