ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ЗАСОБАМИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЇХ ОСОБИСТІСНИХ РЕСУРСІВ

DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-114-122

Автор(и)

  • ВЛАДИСЛАВ ШАХОВ
  • ВОЛОДИМИР ШАХОВ

Ключові слова:

професійна самосвідомість, структурні компоненти професійної самосвідомості, Я-концепція, Я-образ, професійна самооцінка, комунікативний самоконтроль, майбутні психологи

Анотація

У статті з’ясовуються особливості динаміки розвитку структурних компонентів професійної самосвідомості майбутніх психологів. Завдяки запровадженій експериментальній програмі актуалізації особистісних ресурсів у студентів-психологів було зафіксовано суттєве підвищення рівня сформованості усіх структурних компонентів: когнітивного, конативного, емоційного та поведінкового, зокрема, було виявленo кiлькiснi та якiснi пoзитивнi змiни показників образу «Я», особливо оцінки й активності, зростання рівня адекватності загальної самооцінки, а також збільшення здатності до ефективного комунікативного самоконтролю, встановлено статистично значуще зростання важливості суспiльнoгo визнання, твopчoстi та впевненoстi в собі як термінальних цінностей студентів-психологів, а також зафіксовано підвищення значущості таких професійно важливих інструментальних цінностей, як теpпимiсть дo думoк інших і пiклування про інших.

Біографії авторів

ВЛАДИСЛАВ ШАХОВ

 https://orcid.org/0000-0002-1069-929

vshahov75@gmail.com

магістр психології,

Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

ВОЛОДИМИР ШАХОВ

https://orcid.org/0000-0003-1535-2802

shahovu2016@gmail.com

доктор педагогічних наук, професор,

Вінницький державний педагогічний університет

 імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

Борисова С. В. Теоретичні основи визначення професійної самосвідомості. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2012. № 11 (246), Ч. ІІ. С. 5–10.

Галузяк В. М. Структурно-функціональні особливості професійної самосвідомості вчителя. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : «Педагогіка і психологія». Випуск 43. Вінниця, 2015. С. 192–197.

Гуревич Р. С., Фрицюк В. А., Костенко Н. І. Підготовка майбутніх учителів до професійного саморозвитку в педагогічних закладах вищої освіти. Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики підготовки фахівців :методологія, теорія, досвід, проблеми».55. 2020, 128-137

Каплінський В. В., Хорунжевський Л.Є, Цуркан Б. М. Німецький та британський досвід підготовки майбутніх учителів у контексті модернізації вищої педагогічної освіти в Європі та Україні. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. ТОВ «Твори». 2020. Вип.63. С. 162 – 167.

Каплінський В. В., Бурлака Н. І., Фрицюк А. В. Роль навчальної дисципліни «Коучинг в освіті» у підготовці магістрів спеціальності «011 освітні, педагогічні науки». Наукові записки ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. ТОВ «Твори». 2020. Вип.64. С.155-162

Каплінський В. В., Фрицюк В. А. Зміст та особливості викладання навчальної дисципліни «Педагогіка творчості». Наукові записки ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Вип.71. 2022. С. 49 – 54.

Коломієць А.М. Особливості професійної підготовки вчителя на сучасному етапі розвитку суспільства. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2011. Випуск 33. С. 83-86.

Лазаренко Н. І. Професійна підготовка вчителів у педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції: монографія. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2019. 365 с.

Римар Л. В. Формування професійної самосвідомості майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01. Київ, 1999. 20 с.

Столярчук О. А. Психологія становлення особистості фахівця в умовах різновекторності універсуму : монографія. Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2018. 294 с.

Татенко В. О. Суб’єктивна парадигма у психології освіти. Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. 2004. № 2. С.11–23.

Чепелєва Н. В. Формування професійної компетентності психолога. Актуальні проблеми психології : Наукові записки інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ : Ніка-Центр, 1999. Вип. 19. С. 271–279.

Шамлян К.М. Професійна самосвідомість викладача-психолога. Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка. 2007. №3 (1). С. 145–149.

Штифурак В.С., Педоренко В.М. Використання проблемного аналізу у процесі фахової підготовки психологів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2021. Випуск 65. С. 165-168.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

ШАХОВ, В., & ШАХОВ, В. (2023). ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ЗАСОБАМИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЇХ ОСОБИСТІСНИХ РЕСУРСІВ: DOI: https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-75-114-122. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, (75), 114–122. вилучено із https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/article/view/590

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ