ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ТА РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ»

Автор(и)

  • Добровольська Наталія Вікторівна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-57-32-40

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології, підготовка майбутніх фахівців сфери гостинності, індивідуальна дослідна робота, проектна діяльність, рольові ігри

Анотація

Нині стан комп’ютерної грамотності та комп’ютерної культури майбутніх фахівців сфери гостинності бажає бути кращим, адже робота у сфері послуг вимагає теоретичних та практичних знань про інформаційні системи та технології, навичок роботи з програмними продуктами. Проте, майбутні фахівці готельно-ресторанної справи, як правило лише на першому курсі вивчають дисципліну «Економічна інформатика» та на четвертому курсі за вибором дисципліну «Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі». На вивчення дисципліни «Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі» згідно навчальних планів відведено 180 год. / 6 кредитів, причому 124 год. це самостійна навчальна діяльність. Слід зазначити, що сфера ІТ є досить динамічною галуззю, тому викладання даної дисципліни має бути спрямоване на розв’язання двох завдань: розвиток самостійної активності студентів та інтеграцію відомих знань до нових інформаційних технологій у сфері гостинності.
Метою статті є визначення та теоретичне обґрунтування особливостей методики викладання дисципліни «Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі», а також дослідження педагогічних умов використання проектних методів, індивідуальної дослідницької роботи, ігрових методів навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Використовуючи методи спостереження, природного експерименту та самоспостереження до студентів 4 курсу майбутніх фахівців сфери гостинності, визначили такі показники роботи студентів, як: швидкість виконання завдання, точність слідування алгоритму розв’язання задачі та ознаки творчості при виконанні дослідницької роботи, що є передумовою формування професійних компетенцій.
Зазначимо також, що визначені нами показники роботи студентів значно зростають в процесі використання ігрових та проектних методів при викладанні дисциплін «Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі». Проте в експериментальній групі творчий підхід до виконання дослідницької роботи значно був гірший, оскільки творчість не любить обмежень у часі. Натомість, у не експериментальній групі рівень креативності був значно вищий, проте гіршою була швидкість виконання роботи, точність слідування алгоритму. В цілому за результатами сесії рівень знань в експериментальній групі був значно вищим (якість знань 85%, на відміну від 68%)
Таким чином, використання проектних методів та індивідуальної дослідницької роботи, а також ігрових методів навчання, зокрема рольових ігор, є досить ефективним методом підготовки майбутніх фахівців сфери гостинності нового типу, що сприяє підготовці фахівця, добре підготовленого до трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного середовища. І саме такий підхід до викладання комп’ютерних дисциплін сприяє прискоренню зворотного зв’язку у процесі виконання проектних завдань і спонукання студентів до системного само оцінювання, що сприятиме якості засвоєння знань.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Добровольська Наталія Вікторівна, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

    кандидат педагогічних наук, доцент
    кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем
    Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного
    торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна

Посилання

Ачасова А. Відкриті ГІС для викладачів та студентів. URL : http://www.50northspatial.org/ua/vidkryti-gis-

dlyavykladachiv-ta-studentiv/ (дата звернення: 10.09.2020).

Парус. URL : http://www.parus.com.ua/ (дата звернення: 12.09.2020 )

Євтух М. Б., Волощук І. С. Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку

держави і суспільства. Педагогіка і психологія. 2008. No 1 (58). С. 70 –74.

Poster. URL : https://joinposter.com/ua (дата звернення: 10.10.2020).

Pedler M. The Learning Company. A Strategy for Sustainable Development. Maidenhead : McGraw-Hill,

London, 1991. 224 p.

Beard C. The Power of Experiential Learning. Derby : Saxon Graphics Ltd, 1989. 262 p.

Биков В. Ю. Будова навчального середовища відкритих систем навчання і освіти : зб. наук. пр. К. : Наук.

світ, 2004. С. 11-23.

Кан-Калик В. А., Н. Д. Никандров Педагогическое творчество. М. : Педагогика, 1990. 144 с.

Куцевол О. М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури : дис

... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Куцевол Ольга Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К. : 2007.

с.

Завантаження

Опубліковано

2020-11-16

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ТА РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ». (2020). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 32-40. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-57-32-40

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають