ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ»

Автор(и)

 • Добровольська Наталія Вікторівна
 • Мерінова Світлана Володимирівна
 • Добровольський Олександр Ігорович

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-30-37

Ключові слова:

цифрова компетентність, складові цифрової компетентності, дидактичні принципи, формування цифрової компетентності майбутніх економістів

Анотація

У статті порушено проблему формування цифрової компетентності майбутніх фахівців-
економістів. Зазначено, що під цифровою компетентністю розумітимемо здатність адекватно використовувати цифрові технології для виконання професійних завдань та управлінської
діяльності. При цьому складовими цифрової компетентності майбутніх фахівців з економіки, на
нашу думку, можуть бути визначені наступні: вміле використання цифрових технологій, цифрова
безпека, цифрова комунікація, цифрова грамотність. Сучасний економіст не може здійснювати
професійну діяльність без використання сучасних цифрових інструментів. Зрозуміло, що
діджиталізація суспільства передбачає вдосконалення професійної підготовки майбутніх
економістів в умовах інформаційного освітнього середовища закладу вищої освіти.
У статті розглянуто саме дидактичний аспект формування цифрової компетентності майбутнього
економіста. Дидактичні принципи визначено як систему основних вимог, якими слід керуватися
при визначенні методів та форм навчання, які найбільше сприятимуть формуванню цифрової
компетентності майбутніх фахівців економістів, що навчаються за освітньою програмою
«Економічна кібернетика» у процесі викладання дисципліни «Моделювання бізнес-процесів».
Ураховуючи дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, зазначено, що загально
прийнятими дидактичними принципами навчання є такі принципи: принцип зв ́язку теорії з
практикою науковості; cистематичності та послідовності; активності та самостійності; науковості;
наочності; доступності навчання; емоційності навчання, контролю і корекції знань. Метою даної
статті є виокремлення дидактичних принципів у контексті формування цифрової компетентності
майбутніх фахівців-економістів та розкриття їх шляхів реалізації під час викладання дисципліни
«Моделювання бізнес-процесів».
У Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ готують фахівців спеціальності 051
«Економіка» за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка»,
«Економіка бізнесу». Проте, лише в освітній програмі «Економічна кібернетика» зазначено як
обов’язкову компоненту дисципліну «Моделювання бізнес-процесів». Саме на прикладі
викладання зазначеної дисципліни, виокремлені дидактичні принципи детально описані разом
методами та шляхами їх реалізації. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у виокремленні
організаційно-педагогічних умов та специфічних принципів формування цифрової компетентності
студентів майбутніх економістів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Добровольська Наталія Вікторівна

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна

 • Мерінова Світлана Володимирівна

  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна

 • Добровольський Олександр Ігорович

  аспірант 1-го року навчання,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

Посилання

Добровольська Н.В., Добровольський О. І. Розвиток цифрової компетентності майбутніх економістів. зб. наук. пр. Х Міжнар. наук.-практ. конф.Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України, Вінниця, 2022. Ч. 2. С.27-33

Бондар В. І. Дидактика. К., Либідь. 2005. 264 с.

Добровольська Н.В., Яремко С.А. Формування цифрової компетентності майбутніх економістів у

процесі вивчення математичних дисциплін зб. матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної

конференції «Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку

праці» Вінниця: ВСП «ВТЕФК КНТЕУ», 2022. С.231-234.с.

Балюк В. О. Дидактичні принципи формування цифрової компетентності майбутніх фахівців-

економістів. Science Review: Open Access Peer-reviewed Journal. RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland, 2020. 2(29). С. 20–24.

Ничкало Н. Г. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія..Хмельницький: ТУП, 2002.334с.

Кононец Н.В. Функціональна дидактична модель ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін

комп’ютерного циклу у вищій школі. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society.

Vol.2. Warsaw, Poland. 2018. С. 38–41.

Максименко В. П. Дидактика: курс лекцій: навч. посіб. Хмельницький : ХмЦНП. 2013. 222 с.

Житєньова Н.В. Візуальні дидактичні засоби: Створення та використання в освітній практиці.

Навчально-методичний посібник. Х.: Харківський національний педагогічний університет імені Г.C. Сковороди, 2019. 89 с.

Рибалко О. В. Дидактичні засади структурування змісту дистанційного навчання майбутніх

інженерів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і

методика професійної освіти”; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. К., 2004. 33 с.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-25

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ». (2023). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 30-37. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-30-37

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають