МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ МАТLАB УСТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІТ-ІНДУСТРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-35-44

Ключові слова:

моделювання, комп’ютерна модель, оптимізаційна задача, оптимізаційна модель, модель бізнес-процесу, методика використання середовища Matlab, пакет прикладних програм Matlab

Анотація

У статті порушено проблему використання інформаційних технологій у викладанні
математичних дисципліни та важливість вирішення задач моделювання процесів та явищ для
майбутніх фахівців ІТ-індустрії. Зазначено, що серед основних компетентностей, що формуються
у майбутнії ІТ-фахівців, є: знання основних класів і принципів побудови моделей, методів
моделювання систем; ̶вміння вибирати та використовувати методи математичного моделювання
при проектуванні та експлуатації систем, розробляти схеми алгоритмів для дослідження та
проектування технічних, технологічних, організаційних, інформаційних систем; ̶знання та вміння
застосовувати одну або декілька систем моделювання, проектування, мов програмування. При
цьому майбутні ІТ-фахівці мають вміло використовувати інформаційні технології, програмні
продукти для вирішення задач моделювання, а саме повинні мати навички моделювання
різноманітних процесів, явищ, систем, а також вміти реалізувати ці моделі засобами
інформаційних технологій, будувати комп’ютерні моделі.
У статті обгрунтовано доцільність використання пакету прикладних програм Matlab для
викладання математичних дисциплін при підготовці фахівців ІТ-індустрії. Зазначено особливості
та структурні елементи середовища Matlab, функціональні можливості та існуючі бібліотеки для
вирішення задач моделювання. Серед великої кількості представлених бібліотек для візуалізації
моделювання в системі Matlab виокремлено лише кілька, що можуть використовуватись
здобувачами вищої освіти для вирішення задач моделювання, а саме: optimization toolbox, System
identification toolbox, Wavelet toolbox, simulink Також зазначено, що Matlab містить велику
кількість процедур та функцій, необхідних інженеру та науковому працівнику для виконання
складних обчислень та моделювання поведінки технічних, фізичних та економічних систем.
Виокремлено оптимізаційні методи і моделі, наведено ілюстрацію коду, що демонструє базовий
процес прогнозування за допомогою лінійної регресії, виробничу функцію в середовищі Matlab.
Здійснено огляд методики використання Matlab для вирішення задач моделювання бізнеспроцесів. Також зазначено численні переваги середовища Matlab для моделювання бізнеспроцесів, а саме: математична потужність, гнучкість, велика бібліотека функцій, інтерактивне
середовище, візуалізація даних, оптимізація та аналіз результатів, документація.
Метою статті є обґрунтування доцільності застосування пакету прикладних програм Matlab для
викладання курсів математичних дисциплін при підготовці фахівців ІТ-індустрії, зокрема
вирішення задачі моделювання процесів та явищ. У Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ готують фахівців спеціальності 126
«Інформаційні системи та технології» за освітньою програмою «Інформаційні технології у бізнесі»
зазначено як обов’язкову компоненту дисципліну «Моделювання бізнес-процесів». Саме на
прикладі викладання зазначеної дисципліни, продемонстровано виокремлені типи оптимізаційних
задач, методику їх моделювання засобами Matlab. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
розробці методики використання середовища Matlab до проведення лабораторних робіт
дисциплін математичного циклу, зокрема «Моделювання бізнес-процесів», «Дискретна
математика» при підготовці майбутніх фахівців ІТ-індустрії за освітньою програмою
«Інформаційні технології у бізнесі». 

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Добровольська Наталія Вікторівна

    кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна

  • Мерінова Світлана Володимирівна

    кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна

  • Савицька Людмила Анатоліївна

    кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний універсистет, м. Вінниця, Україна

Посилання

Добровольська Н.В., Добровольський О.І., Мерінова С.В. Дидактичний аспект формування цифрової компетентності майбутніх фахівців-економістів при викладанні курсу “Моделювання бізнес-процесів” Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія,теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. 2022. Вип. 66. С.31-38

Цідило І. М, Ковальський Імітаційне моделювання засобами matlab у структурі підготовки інженера-педагога. Наукові записки. Серія Педагогіка №1, 2013. С.31-40

Квєтний Р. Н., Богач І. В.,Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О.М.Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1 : навчальний посібник.Вінниця: ВНТУ, 2012. 193 с

Лазарєв Ю. Ф.Моделювання динамічних систем у Matlab. Електронний навчальний посібник. Київ: НТУУ "КПІ", 2011. 421 c Електронний ресурс.. Режим доступу: https://elprivod.nmu. org.ua/ files/mathapps/mds_matlab.pdf

Основи роботи з системою інженерних та науково-технічних обчислень MATLAB Електронний ресурс.. Режим доступу: https://mte.nure.ua/pdf/studying/zov_itpz_lk6.pdf

Хоменко Ж.М Аналіз можливостей використання середовищ комп’ютерної математики для розв’язку задач оптимізації систем ВІСНИК ЖДТУ. 2018. № 2 (82) С. 173-178.

Довгий Б.П.“Методи економічних обчислень”. Лекції для студентів механіко-математичног факультету К.:, 2022. 134 с

Малярець Л. М., Квальова К.О. Дослідження операцій та методи оптимізації : лабораторниq практикум в середовищі MATLAB Електронний ресурс.. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 123 с.

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ МАТLАB УСТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІТ-ІНДУСТРІЇ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 35-44. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-35-44

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають