РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА НА ЕТАПАХ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Автор(и)

 • Оксана Голюк
 • Ольга Більська
 • Наталія Пахальчук

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-132-140

Ключові слова:

творча особистість; освітня програма; студентоцентрований підхід; підготовка педагога

Анотація

У статті презентовано досвід реалізації ідеї формування творчої особистості педагога у
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на прикладі
впровадження освітніх програм спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Розкрито механізм та
поетапність модернізації освітньої програми. Зокрема, представлено досвід постановки та
формулювання цілей освітньої програми, розкрито особливості освітньої програми, які вирізняють
її з-поміж інших вітчизняних аналогів та забезпечують конкурентоспроможність випускників на
ринку праці, висвітлено специфіку забезпечення компетентностей та програмових результатів
навчання. Продемонстровано логіку втілення ідеї формування творчої особистості педагога у
контекст цілей освітніх програм. Розкрито досвід вдосконалення освітньої програми в контексті
інтеграції двох спеціальностей. Висвітлено процес вдосконалення освітніх компонент. Відзначено,
що зміст навчальних дисциплін освітніх програм спеціальності 012 «Дошкільна освіта» сприяє
набуттю «м’яких навичок». Розкрито специфіку відбору форми і методів організації навчання і
викладання у закладі вищої освіти з орієнтацією на концепт студентоцентрованості, надання
переваги інтерактивним методам навчання і викладання, використання діалогічних форм та методів.
Приділена увага алгоритму побудови індивідуальної освітньої траєкторії студента. Зокрема,
розкрито процедуру обрання вибіркових дисциплін студентами на різних етапах навчання,
відзначено можливості неформальної освіти, потенціал участі студентів у наукових заходах,
творчих конкурсах та олімпіадах. Автори звернули увагу на роль науково-педагогічних працівників,
які працюють із забезпечення освітніх програм спеціальності 012 «Дошкільна освіта» у забезпеченні
інтенсивного становлення творчої особистості майбутнього педагога. Розкрито специфіку співпраці
зі стейкголдерами, зарубіжними закладами вищої освіти та громадськістю, представлено результати
такої співпраці.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Оксана Голюк

  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Ольга Більська

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Наталія Пахальчук

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

Посилання

Антонова О. Є. Особливості підготовки креативного фахівця: досвід закладів вищої освіти України.

Проблеми освіти: зб. наук. праць ; ІДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ»,

Вип. 91. С. 11-15.

Горбовий А.Ю. Інформаційні та соціальні технології в системі управління вищою освітою. Вдосконалення

фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: збірник тез

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Частина 2. Дубляни, 2020. С. 100-102.

Горностай П.П. Формирование творческой личности педагога - основа гуманистической педагогики.

Итоги XX века: гуманизация образования - проблемы и перспективы: cборн. науч. докл. междунар. науч.-

метод. конференции. Витебск, 1998. С. 121-125.

Довгенко, Я., Яременко, Л., Яременко, Ю. Впровадження дуальної освіти у виші: переваги та ризики.

Економіка та суспільство. 2021. No28. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-29

Журавльов Ю.В. Методика залучення здобувачів вищої освіти для модернізації освітніх програм.

Модернізація вищої освіти в Україні та проблеми управління якістю підготовки фахівців у технічному

університеті: зб. матеріалів університетської. наук.-метод. конф. (Харків, 7-9 квітня 2020 р.) Харків:

ХНУБА, 2020. С. 10-14.

Закон України «Про вищу освіту» (21.11.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Захарченко В.М., Луговий В.І., Рашкевич Ю.М., Таланова Ж.В. Розроблення освітніх програм. Методичні

рекомендації. К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с.

Клімова Г. П., Яригіна Є.П. Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. URL: https://nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/04/metodychni-rekomendacziyi-po-rozrobczi-opp.pdf

Коваленко О.Е., Коваленко Д.В., Брюханова Н.О., Мельниченко О.О. Сучасний підхід до визначення та

формування основних складових освітньої програми підготовки фахівців за спеціальністю 015

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)». Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2017. No56-57. С. 6-1

Завантаження

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА НА ЕТАПАХ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 132-140. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-132-140