РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ В США

https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-76-51-64

Автор(и)

  • ВАСИЛЬ ГАЛУЗЯК
  • ОЛЕКСАНДР МАКОДАЙ

Ключові слова:

кооперація, взаємозалежність, кооперативне навчання, групове навчання, спільне навчання, навчальна співпраця, уміння міжособистісного спілкування, групова рефлексія, стратегії кооперативного навчання, США

Анотація

Розглянуто історію розвитку теорії і практики кооперативного навчання у Сполучених Штатах Америки. Показано, що кооперативне навчання з’явилося в США у відповідь на потреби соціальної та педагогічної практики і розвивалося під впливом філософії прогресивізму, освітніх реформ і зростаючого інтересу до формування інклюзивного освітнього середовища. Розглянуто наукові витоки кооперативного навчання: «прогресивізм» Дж. Дьюї, соціально-психологічні дослідження К. Левіна і М. Дойча. З’ясовано внесок у розвиток теорії і практики кооперативного навчання ключових представників цього освітнього підходу: Д. Джонсона, Р. Джонсона, Е. Аронсона, Р. Славіна, К. Сміта та ін. Описано три парадигми дослідження кооперативного навчання, в яких акцентується увага на різних аспектах цього феномену: парадигма «ефекту» фокусується на результатах, парадигма «умов» – на контекстуальних факторах, від яких залежить ефективність спільного навчання, парадигма «взаємодії» – на соціальних і когнітивних процесах, що відбуваються під час навчальної співпраці. На основі аналізу педагогічної теорії й освітньої практики виокремлено п’ять основних етапів у розвитку кооперативного навчання в США: 1) етап початкової концептуалізації (1960-1970-ті роки); 2) етап формалізації та структурування (1970-1980-ті роки); 3) етап емпіричних досліджень та перевірки ефективності (1980-1990-ті роки); 4) етап інтеграції та диференціації (1990-2000-ті роки); 5) етап інтеграції в кооперативне навчання сучасних цифрових та інформаційних технологій (2000-ті роки – дотепер). Впродовж зазначених етапів погляди на кооперативне навчання еволюціонували від концептуалізації та формалізації до перевірки на основі емпіричних досліджень та інтеграції в різні освітні та культурні контексти відповідно до нових освітніх потреб.

Біографії авторів

ВАСИЛЬ ГАЛУЗЯК

https://orcid.org/0000-0001-7223-3821

wgaluz@gmail.com

доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

ОЛЕКСАНДР МАКОДАЙ

аспірант кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

Акімова О.В., Сапогов М.В., Гапчук Я.А., Дяченко М.О. Особливості розвитку логічного мислення студентів у процесі змішаного навчання. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). 2023. №15(33). С. 62-70. URL: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-15(33)-62-70

Андрійчук В. Особливості застосування технології кооперативного навчання в освітньому процесі сучасної початкової школи. Нова педагогічна думка. 2022. № 2. С. 74-78.

Байда М. В. Психолого-педагогічні аспекти кооперативного навчання як творчої групової діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2011. Вип. 14. С. 157-161.

Боровик Л. В., Басараба І. О. Методика використання методів кооперативного навчання у формуванні англомовної лексичної компетентності у дорослих. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. Вип. 56. С. 199-209.

Галузяк В. М. Груповий тренінг як засіб розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». 2011. Випуск 35. С. 203-210.

Галузяк В. М. Психологічні концепції формування навчальної мотивації. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2004. Випуск 11. С. 29 – 32.

Галузяк В. М., Сметанський М. І., Шахов В. І. Педагогіка: Навчальний посібник. 5-е вид., випр. і доп. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. 400 с.

Гладун В. В. Кооперативне навчання як засіб демократизації освітнього процесу. Вересень. 2021. № 3. С. 80-89.

Деркач С. П. Методологічні засади кооперативного навчання. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. 2016. № 2. С. 350–354.

Каплінський В.В. Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування. Вінниця : Ніланд ЛТД, 2017. 154 с.

Козубенко К. В. Особливості застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. 2017. Вип. 277. С. 123-129.

Коломієць А., Демченко О., Жовнич О., Колеснік К. Значення групової діяльності під час дитячого експериментування. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 11(11). С. 138 – 149.

Краснов В. В. Кооперативне навчання як технологія формування соціально-особистісних компетенцій у підготовці лікарів. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2013. Вип. 7. С. 109-115.

Куций А. Кооперативне навчання в контексті постнекласичної філософсько-освітньої парадигми та її цінностей. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2021. Вип. 36. С. 95-100.

Лазаренко Н., Коломієць А., Колесник К. Особливості організації групової взаємодії дітей дошкільного віку в процесі експериментування. Дошкільна освіта: світові тенденції. 2022. №2. С. 123-138. URL: https://doi.org/10.31470/2786-703X-2022-2-123-138

Лазаренко Н.І., Коровій Д.М. Змішане навчання в закладах вищої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. Випуск 63. С. 164-171.

Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.]. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. 416 с.

Ратовська С. В. Технології кооперативного навчання як засіб удосконалення підготовки майбутніх педагогів. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2010. Вип. 1.31. С. 158-165.

Сметанський М. І., Галузяк В. М. Формування у школярів позитивного ставлення до учіння. Вісник профтехосвіти. 1995. №1. С. 8-11.

Тишакова Л. Використання технологій кооперативного навчання у вищій школі. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 27(5). С. 104-108.

Федоренко С. В. Кооперативно-інтерактивні методи навчання у формуванні міжкультурної компетентності студентів (з досвіду вищої освіти США). Іноземні мови. 2018. № 2. С. 12-18.

Фрицюк В. А. Професійний саморозвиток майбутнього педагога: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. 364 с.

Шахов В. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загальнопедагогічний аспект. Вінниця: Едельвейс, 2007. 383 с.

Aronson E. The jigsaw classroom. Berkeley, CA: Sage, 1978.

Aronson E. The jigsaw classroom: a personal odyssey into a systemic national problem. Pioneering perspectives in Cooperative Learning: theory, research, and classroom practice for diverse approaches to CL / N. Davidson (Ed.). Routledge, 2021. Р. 146–164.

Cohen E. Designing groupwork: Strategies for the heterogeneous classroom. New York: Teachers College Press, 1986.

Davidson N. Introduction to pioneering perspectives in Cooperative Learning. Pioneering perspectives in Cooperative Learning: theory, research, and classroom practice for diverse approaches to CL / N. Davidson (Ed.). Routledge, 2021. Р. 1–16.

Davidson N., & Worsham T. Enhancing thinking through cooperative learning. New York: Teachers college press, 1992.

Deutsch M. A theory of cooperation and competition. Human Relations. 1949. №2. P. 129-151.

Dillenbourg P., Baker M., Blaye A., & O’Malley C. E. The evolution of research on collaborative learning. Learning in humans and machine: towards an interdisciplinary learning science / E. Spada, & P. Reiman (Eds.). Elsevier, 1996. P. 189–211.

Dillenbourg P., Järvelä S., & Fischer F. The evolution of research on computer-supported collaborative learning. Technology-enhanced learning / N. Balacheff, S. Ludvigsen, T. d. Jong, A. Lazonder, & S. Barnes (Eds.). Springer, 2009. P. 3–19. URL: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9827-7_1

Ellis D. G., Fisher B. A. Small Group Decision Making: Communication and the Group Process. McGraw-Hill: New York. 1994.

Gamson Z.F. Collaborative learning comes of age. Change: The Magazine of Higher Learning. 1994. 26(5). P.44-49.

Johnson D. W., & Johnson R. T. Effects of cooperative and individualistic learning experiences on interethnic interaction. Journal of Educational Psychology. 1981. 73(3). P. 4-44.

Johnson D. W., & Johnson R. T. Learning together and alone: the history of our involvement in cooperative learning. Pioneering perspectives in Cooperative Learning: theory, research, and classroom practice for diverse approaches to CL / N. Davidson (Ed.). Routledge, 2021. Р. 44–62.

Johnson D. W., & Johnson R. T. The socialization and achievement crisis: Are cooperative learning experiences the solution? Applied Social Psychology Annual. 1983. 4. P. 119–164.

Johnson D. W., Johnson R. Learning together and alone: Cooperative, competitive and individualistic learning. Boston: Allyn and Bacon, 1999.

Johnson D. W., Johnson R. T., & Stanne M. B. Cooperative learning methods: a meta-analysis. Minneapolis University of Minnesota, 2000.

Koschmann T. Paradigm shifts and instructional technology: an introduction. CSCL: theory and practice of an emerging paradigm / T. Koschmann (Ed.). Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1996. P. 1–23.

McGraw P., Tidwell A. Teaching group process skills to MBA students: A short workshop. Education + Training. 2001. 43. P. 162-170.

Reeve J. Motivating others: Nurturing Inner Motivational Resources. Boston, MA: Allyn and Bacon. 1996.

Sharan Y., & Sharan S. Design for change: a teacher education project for cooperative learning and group investigation in Israel. Pioneering perspectives in Cooperative Learning: theory, research, and classroom practice for diverse approaches to CL / N. Davidson (Ed.). Routledge, 2021. Р. 165–182.

Slavin R. E. Comprehensive approaches to cooperative learning. Theory into Practice. 1999. 38(2). P. 74–79.

Slavin R. E. Cooperative learning. Review of Educational Research. 1980. 50(2). P. 315–342.

Slavin R. E. Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. Boston, MA: Allyn and Bacon. 1995.

Slavin R. E. When does cooperative learning increase student achievement? Psychological bulletin. 1983. 94(3). P. 4-29.

Slavin R.E. Education for all. Exton, PA: Swets and Zeitlinger, 1996.

Smith B.L., MacGregor J.T. What is collaborative learning? A. Goodsell, M. Maher, & V. Tinto (Eds.), Collaborative learning: a sourcebook для higher education. University park, PA, 1992.

Smith K. A. Cooperative learning: Making «group work». Using active learning in college classes: A range of options for faculty. New direction for adult and continuing education / Sutherland T.E. & Bonwell C.C. (Eds.). 1996. No.67. P. 71-82. San Francisco: Jossey-Bass.

Stevahn L. The legacy of Morton Deutsch: theories of cooperation, conflict, and justice. Pioneering perspectives in Cooperative Learning: theory, research, and classroom practice for diverse approaches to CL / N. Davidson (Ed.). Routledge, 2021. Р. 17–43.

Webb N. M. Student interaction and learning in small groups. Review of Educational Research. 1982. 52(3). P. 421–445.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ