МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА У НАУКОВОМУ ЗРОСТАННІ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА

Автор(и)

  • Ничкало Нелля Григорівна НАПН України

Ключові слова:

методична культура , педагог-дослідник , методологічне дозрівання

Анотація

Введення в науковий обіг понять
«методологічна культура», «методологічне
дозрівання», «методологічне зростання» є
закономірним явищем. Воно зумовлюється сукупністю
взаємопов’язаних потреб людини – духовних,
психофізіологічних, матеріальних, естетичних,
етичних, моральних, творчого розвитку, суспільного
визнання, а також об’єктивного оцінювання
досягнутого. Цей процес відбувається упродовж усієї
життєдіяльності людини, зумовлюється постійними
внутрішніми змінами в її організмі. Зрозуміло, що ці
зміни впливають на духовний, моральний,
загальнокультурний і професійний розвиток
особистості. Особливо наголосимо, що такі динамічні
зміни є потужним рушієм зростання потреб кожної
людини у самовдосконаленні, саморозвитку,
поглибленні своїх знань, вмінь і компетентностей,
піднесенні свого соціально-культурного рівня,
збагаченні внутрішнього світу, своєї емоційно-
почуттєвої сфери.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Ничкало Нелля Григорівна, НАПН України

    доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-
    секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Посилання

Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. – Ростов-

на-Дону: «Учитель», 1999.

Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене й виправлене /

С.У. Гончаренко. – Рівне:Волинські обереги, 2011. – С. 282.

Дубасенюк О.А. Формування методологічної культури молодого дослідника у процесі його наукового становлення у

сфері педагогіки / О.А. Дубасенюк // Професійна освіта:педагогіка і психологія / [за ред. Т. Левовицького, І.Вільш, І. Зязюна,

Н.Ничкало]. (Ченстохова-Київ, 2009). [Вип. XI] – C. 67-74.

Дубасенюк О.А. Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія, практика: монографія / О.А. Дубасенюк. –

Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Я. Франка, 2015. – Т.1.– 400 с; Т.2 – 375 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Зязюн І. Психопедагогічна домінанта професійної дії вчителя // Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny. Pod

redakcja Z.Szarjty, F.Szloska. – Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologia, Eksploatacji – PIB. Radom. 2013.– 875.

Кабанов П.Г. Вопросы совершенствования методологической культуры педагога. – Томск: Издательство ТГУ, 1999. –

с.

Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. / В.Г. Кремень.– К.: Грамота, 2007. – 570 с.

Кремень В.Г., Ільїн В.В. Синергетика в освіті: контекст людино центризму: монографія / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн;

[Національна академія педагогічних наук України].– К.: Педагогічна думка, 2012. – 368 с.

Лаврентьєва О.О. Методологічна культура вчителя: у пошуках концептів професійної діяльності / О.О. Лаврентьєва

//Теорія і практика професійного ставновлення особистості в соціокультурному просторі: монографія / кол. авторів; ред. О.О.

Лаврентьєвої, О.П. Крупського, Є.В. Намлієва. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – С. 170-185.

Завантаження

Опубліковано

2016-05-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА У НАУКОВОМУ ЗРОСТАННІ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА. (2016). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 44, 22-29. https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/3074