EDUKACJA EKONOMICZNA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Автор(и)

  • Jan Sikora

Ключові слова:

edukacja ekonomiczna, społeczeństwo informacyjne, gospodarka

Анотація

Przedmiotem artykułu jest problematyka dotycząca edukacji ekonomicznej w
społeczeństwie informacyjnym. Zasadniczą przesłanką dla podjęcia tej kwestii jest przekonanie, że
przemiany cywilizacyjne wynikające z rozprzestrzenienia się technologii IT w zasadniczy sposób wpływają na
sposób funkcjonowania współczesnego człowieka, w tym także w obszarze gospodarowania. Mając na
uwadze, że konieczności ekonomiczne w znacznym stopniu wyznaczają strategie działania ludzi w
warunkach gospodarki kapitalistycznej, uprawnioną jest teza o zasadniczym znaczeniu edukacji
ekonomicznej dla podejmowania racjonalnych decyzji i kształtowania potrzebnych umiejętności w tym
obszarze.
W szczególności, w warunkach gospodarki charakterystycznej dla społeczeństwa informacyjnego można wyróżnić specyficzne zjawiska determinujące kierunki przemian w sposobie rozwiązywania ważnych
dla człowieka problemów. Do tego typu zjawisk można zaliczyć następujące fenomeny:
− źródło produktywności i wzrostu stanowi możliwość generowania wiedzy oraz przetwarzania
informacji,
− aktywność w działalności gospodarczej lokowana jest w coraz większym zakresie w sektorze usług,
− wzrasta znaczenie zawodów, których wykonywanie wymaga zaangażowania dużej ilości informacji i
wiedzy [1].
Wszystkie te zjawiska są elementami globalnej gospodarki, mającej instytucjonalną, organizacyjną i
technologiczną zdolność do działania w czasie rzeczywistym w skali naszej planety. Oznacza to jednocześnie,
że organizacja zasadniczych form produkcji, obrotu i konsumpcji ma zasięg ogólnoświatowy. Zjawiskom
tym towarzyszy globalizacja finansów, która egzemplifikuje się w kapitalizacji znaczącej części bogactwa
światowego przez stosunkowo nieliczna liczbę podmiotów gospodarczych, kreowaniu wyrafinowanych
instrumentów finansowych i rynków dostępnych tylko dla fachowców oraz utrzymywaniu się stopy zwrotu z
kapitału finansowego powyżej stopy wzrostu gospodarczego.
Na tym tle, rozstrzygnięcia dotyczące sposobu funkcjonowania systemu ekonomicznego i znaczenia
tych rozstrzygnięć dla sytuacji jednostki należy rozpatrywać w perspektywie:
− indywidualnej,
− ogólnospołecznej,
− globalnej,
− ekologicznej.
Odniesienia do wymienionych wyżej uwarunkowań z perspektywy wyzwań dla systemów edukacji
stanowią przedmiot analizy zagadnień podjętych w przedmiotowym artykule. 

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Jan Sikora

    Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Посилання

D. Begg: Mikroekonomia. PWE. Wrszawa 2000

M. Castells: Społeczeństwo sieci. PWN. Warszawa 2007,

P. H. Dembiński, S. Beretta: Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości,

H. Rogall: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zysk i S-ka. Poznań 2010,

W. Okoń: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Żak. Warszawa 1998

T. Piketty: Kapitał w XXI wieku. Wyd. Krytyki Politycznej. Warszawa 2015

H. Rogall: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zysk i S-ka. Poznań 2010

P. Sienkiewicz: Analiza systemowa. Bellona. Warszawa 1994

J. Sikora: Edukacja ekonomiczna jako niezbędny składnik wykształcenia ogólnego. WSP. Warszawa 2011

Завантаження

Опубліковано

2018-04-25

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1