СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І МОВНА ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

 • Столяренко Олена Вікторівна
 • Столяренко Оксана Василівна
 • Московчук Ольга Сергіївна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-69-172-180

Ключові слова:

соціальна компетентність, мовна освіта, мовленнєві уміння, риторичні уміння, полемічні уміння, невербальна комунікація, майбутні фахівці

Анотація

Сучасний освітній процес неможливо уявити без педагога як носія і передавача основних знань, як особистості, що здійснює вагомий вплив на формування світоглядної позиції молоді, на її ставлення до себе, до оточуючих людей та світу. У статті акцентовано увагу на деяких проблемах мовної культури у підготовці майбутніх фахівців, адже комунікативна взаємодія людей відбувається переважно у вербальній (словесній) формі – в процесі мовного спілкування. Обґрунтовано значущість невербальних засобів спілкування як складника мовленнєвої культури особистості для процесу комунікації, підкреслено необхідність використання мовцем цих засобів для більшої переконливості мовлення і позитивного його впливу на співрозмовника. Для соціально компетентного фахівця специфічною знаковою системою в невербальній комунікації є контакт очей, який є основним засобом візуального спілкування; жести, що свідчать про чесність, відкритість, доброзичливість людини; посмішка, яка є невід’ємним елементом публічної самопрезентації. Наголошено на тому, що соціально компетентний фахівець, який дотримується загальноприйнятих норм і користується всіма формами і засобами спілкування, легко вступає в контакт з іншими людьми, виходячи при цьому з позитивних комунікативних установок. Визначено сформованість соціальної компетентності студентів за комунікативнодіяльнісним критерієм. Звернено увагу на розвиток мовленнєвих, риторичних і полемічних умінь майбутніх педагогів. Розроблено серію тестових завдань, які дали змогу оцінити сформованість у студентів мовленнєвих умінь. Визначено рівні точності мовлення поязаних з дотриманням лексичних і стилістичних норм; рівні сформованості риторичних умінь майбутніх фахівців; рівні сформованості полемічних умінь: уміння аргументовано доводити свою позицію, демонструючи високий рівень техніки ведення дискусії, вміння спростовувати аргументи опонентів, дотримуючись правил ведення полеміки, уміння ставити запитання і відповідати.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Столяренко Олена Вікторівна

  доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Столяренко Оксана Василівна

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

 • Московчук Ольга Сергіївна

  доктор філософії, старший викладач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. Львів: Світ, 1990. 226 с.

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. К: Академія, 2004. 342 с.

Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 329 с.

Герасимчук А.А., Тимошенко О.І. Етика й етикет сучасного бізнесу – запорука економічної безпеки

підприємств: Навч.посібник. К.: Вид-во Європейського у-ту, 2007. 285 с.

Московчук О. С. Формування соціальної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних

закладів в умовах студентського самоврядування : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії:

спец.. 011 «Освітні, педагогічні науки». Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського.

Вінниця, 2020. 330 с.

Радевич-Винницький Я.К. Етикет і культура спілкування. Львів: СПО-ЛОМ, 2001. 220 с.

Стахів М. Український комунікативний етикет: навчально-методичний посібник. К.: Знання, 2008. 245 с.

Томан Іржі. Мистецтво говорити. К.: Політвидав, 1989. 293 с.

Хміль Ф. Ділове спілкування : навч. посіб. К.: Академвидав, 2004. 280 с.

Холковська І.Л. Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія,

теорія, досвід, проблеми: Збірник наук. пр. Випуск 50. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018.

С. 405-409.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2011.

с.

Завантаження

Опубліковано

2023-10-23

Як цитувати

СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І МОВНА ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. (2023). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 69, 172-180. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-69-172-180

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають