The January uprising of 1863-1864 in the memoirs of August Ivansky
pdf (Ukrainian)

Keywords

Polish nobility, January Uprising, Kyiv Governorate, August Ivansky, memoirs, ego-documents

How to Cite

Tereshchuk, A. (2024). The January uprising of 1863-1864 in the memoirs of August Ivansky. Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, 47, 126-134. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2024-47-126-134

Abstract

The purpose of the article is to analyze the memories based on the memoirs and other sources of August Ivansky, namely to focus on the period of his life associated with the events of the January Uprising. Show how he was involved in organizing the resistance, what happened to him during the uprising itself and how the consequences of his participation in these events affected his later life. The methodological basis of the research is general historical methods (analysis and synthesis), as well as the principles of scientificity, historicism, and objectivity. The scientific novelty is that the article analyzes the everyday life of a Polish nobleman during the January Uprising. The life of prisoners in the Kyiv fortress is shown through the eyes of a Polish nobleman. The article is part of a broader study of the history of everyday life of men of noble families of the Kyiv province in the 19th century. Conclusions. Memories, memoirs, diaries, and other ego-documents are very important in recreating everyday life. Their analysis makes it possible to more comprehensively investigate and highlight various aspects of everyday life. The memoirs of August Ivanskyi are filled with various descriptions and interesting characteristics of the events of the 1960s, which are important in the context of the study of everyday history. In the article, based on memoirs and other sources, which eliminated factual inaccuracies, a segment from the life of August Ivanskyi dedicated to the January Uprising was reproduced. His participation in the preparations for the uprising, imprisonment and exile are detailed in the memoirs. However, Augustus tries not to describe the course of the uprising, referring to the work of other participants in those events, such as Tadeusz Bobrovsky. Memories, memoirs, diaries, and other ego-documents are very important in recreating everyday life. Their analysis makes it possible to more comprehensively investigate and highlight various aspects of everyday life. The memoirs of August Ivanskyi are also a valuable source for reproducing the everyday life of a Kyiv region nobleman in the second half of the 19th century.

pdf (Ukrainian)

References

Epsztein, T. (1998). Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II poł. XIX w. Instytut historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: DiG, 233 s.

Epsztein, Т. (2005). Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX wieku. Warszawa, Wydawnictwo Neriton Instytut Historii PAN, 589 s.

Horoch, M., Jarosieński, P. (1962-1964). Polski Słownik Biograficzny Tom X. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład narodowy imienia Ossolińskich wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 640 s..

Iwański, A., senior. Pamietniki, 1832–1876. Iwański, A., junior. Wspomnienia, 1881–1939. (1968). Slowo wstepne Jaroslawa Iwaszkiewicza. Opracowal Waclaw Zawadzki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 573 s.

Jakubiak, K., Nawrot-Borowska, M. (2016). Rodzina polska w XIX wieku jako środowisko wychowawcze i jej funkcja edukacyjna. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 4 listopad 2016, T. 19, nr 2, s. 15–46. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.2.001

Kieniewicz, S. (1979). Przedmowa wydawcy, Bobrowski Tadeusz Pamiętnik mojego życia, Warszawa,T. 1. 506 s.

Mędrzecki, W. (2007). Polacy z Ukrainy Naddnieprzańskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 126 s.

Micel, M. (1995). Uczestnicy Powstania Styczniowego na Ukrainie w kijowskiej twierdzy Kosyj Kaponir. Niepodległość i Pamięć 2/1 (2), s. 65-80.

Siedlecki, М. (2021). Wątek odestki w Pamiętnikach Augusta Iwańskiego, ojca i syna. Wydawnictwo Prymat. Białystok – Odessa 2021, 330 s.

Stępień, S. Micela, M. (2022). Powstańcy styczniowi więzieni w twierdzy kijowskiej zarysy biogramów. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Przemyśl. 312 s.

Бовуа, Д. (1998). Битва за землю в Україні 1863-1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах, пер. З.Борисюк. Київ: Критика, 334 c.

Бовуа, Д. (2022). Трикутник Правобережжя. Царат, шляхта і народ 1793-1914 рр. пер. З. Борисюк. Київ: Кліо. 872 с.

Бовуа, Д. (2023). Повстання в Україні. Не для українців. Український історичний журнал, 3. 48 -68. https://doi.org/10.15407/uhj2023.03.048

Гончарова, О. Кривошея, І. (2022). Участь польської шляхти в Уманській сільськогосподарській виставці (26 серпня – 3 вересня 1910 р.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 41. С. 9-17. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-41-9-17

Гудь, Б. (2006). Польсько-український етносоціальний антагонізм на Київщині, Волині і Поділлі ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі української історіографії. Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 21-22. Spotkania polsko-ukraiskie. Pod redakcj Stefana Kozaka. Warszawa: Uniwersytet Warzawski. S. 39-53.

ДАКО - Державний архів Київської області.

Чернецьки, Є. (2006). “Правобережний гербівник Том 1 Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського повітів” Біла Церква, 160 c.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Anton Tereshchuk

Downloads

Download data is not yet available.