ІГРОВИЙ КОЛОКВІУМ «ЛАБІРИНТ» В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ЗВО

Автор(и)

 • Віра Петрук
 • Ірина Клєопа

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-192-202

Ключові слова:

змішане навчання, дистанційне навчання, інтерактивні технології навчання, ігровий колоквіум, вища математика, технічні заклади вищої освіти

Анотація

В статті розглядаються можливості використання ігрових форм в умовах змішаного
навчання для розвитку складових математичної компетентності майбутніх фахівців з вищою
технічною освітою, а саме, модульний ігровий колоквіум «Лабіринт» для закріплення та контролю
набутих теоретичних знань з вивчених розділів «Лінійна алгебра», «Векторна алгебра та елементи
аналітичної геометрії» 1 навчального модуля у першому семестрі на першому курсі навчання
технічного університету. Апробація розробленого ігрового колоквіуму виявила низку позитивних і
негативних проблем, що виникають під час змішаного навчання, коли воно відбувається
фрагментарно в аудиторіях, а переважно в онлайн. З’ясовано напрями можливого розвитку навичок
самостійно-пізнавальної діяльності, що, насамперед, основана на мотивації студентів до вивчення
фундаментальної дисципліни, спрямованої до набуття математичної компетентності, що є базовою
основою для майбутньої фахової компетентності. Зроблені висновки про те, що змішане навчання
не є ідентичним до дистанційного або заочної форми навчання. В статті подано відомості щодо
розробок, присвячених формуванню і розвитку базового рівня професійної компетентності і
мобільності майбутніх фахівців, зокрема і з використанням ігрових форм навчання, розвиток яких
розпочався у 80-роках минулого століття. Наведено посилання на розробки кафедри вищої
математики Вінницького національного технічного університету (ВНТУ), де накопичений величезний досвід створення та впровадження інтерактивних методів навчання студентів технічних
закладів, що представлено у монографіях, окремих наукових статтях та навчально-методичних
посібниках. Це може бути в нагоді для створення, в сучасних умовах змішаного навчання,
інтерактивних методів і технологій не тільки в процесі викладання вищої математики.
Запропоновано сценарій проведення створеного та впровадженого ігрового колоквіуму «Лабіринт»
під час онлайн-навчання. Наведено результати порівняльного аналізу в споріднених потоках
студентів під час навчання розділів «Лінійна алгебра», «Векторна алгебра та елементи аналітичної
геометрії» у першому семестрі першого курсу наприкінці 1 модуля в ігровій формі запропонованого
колоквіуму «Лабіринт» та звичайного тест-колоквіуму в системі JetIQ ВНТУ.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Віра Петрук

  доктор педагогічних наук, професор кафедри вищої математики
  Вінницький національний технічний університет,
  м. Вінниця, Україна

 • Ірина Клєопа

  аспірант, асистент кафедри вищої математики
  Вінницький національний технічний університет,
  м. Вінниця, Україна

Посилання

Петрук В. А., Гречановська О. В., Сабадош Ю. Г., Метод проєктів у розвитку навичок самоосвіти студентів

технічних ЗВО. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 2019. Вип. 45.

с. 123-131.

Петрук В. А., Сабадош Ю. Г. Розвиток самоосвітньої компетентності студентів технічних ВНЗ під час

навчання іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ-Вінниця, 2018. Вип. 50. С. 57-63. DOI: 10.31652/2412-

-2018-51-338-341

Хом'юк І. В., Петрук В. А. Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових

форм: монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 186 с. - ISBN 966-641-094-X

http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14675

Петрук В. А. Формування базового рівня професійної компетентності у майбутніх фахівців технічних

спеціальностей засобами інтерактивних технологій: монографія. Вінниця : ВНТУ, 2011. — 285 с.

ISBN: 978-966-641-419-2,

Прозор О. П., Петрук В. А. Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного

профілю в процесі навчання вищої математики: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2015.-

с. http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14239

Петрук В. А. Компетентнісно-орієнтований підхід у процесі фундаментальної підготовки майбутніх

фахівців технічного профілю. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в

підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2011. - Вип. 27. - С. 446-450.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2011_27_88

Климова Е. В. Інформатизація освіти: тенденції, вимоги, протиріччя дистанційне навчання - освітнє

середовище XXI століття: матеріали VI Міжнар. наук.-метод. конф., 2007. Мінськ, 2007. c. 8-9.

Биков В.Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп’ютерно-технологічної платформи освіти

і науки України. Матеріали методологічного семінару НАПН України “Інформаційно-цифровий освітній

простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку». 4 квітня 2019 р. / За ред. В.Г. Кременя,

О.І. Ляшенка. К, 2019. c.20-26.

Кларк, Р. Г., Соліман, М. Б., і Сунгайла, Х. Сприйняття персоналом зовнішнього та внутрішнього навчання

та розвитку персоналу. Дистанційна освіта, 5 (1), 1989. с. 84-92.

Тейлор Дж. К. та Уайт В. Дж. Ставлення викладачів до викладання в режимі дистанційної освіти:

дослідницьке дослідження. Дослідження в дистанційній освіті, 3 (3), 1990.с. 7-11.

Гунавардена, Ч.Н.. Інтеграція телекомунікаційних систем для охоплення дистанційними студентами.

Американський журнал дистанційної освіти, 4 (3), с. 38-46.

Козлакова Г.О. Інноваційні процеси у вищій технічній школі: інтеграція до європейського освітнього

простору // Вища освіта України. – К.: Інс-т вищої освіти АПН України. – 2005. – No3. – С. 36-39.

Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва:

Издательский центр «Академия», 2009. 272 с.

Хуторський, А.В. Проблеми дистанційної освіти у середній освітній школі Електронний ресурс. /

А.В. Хуторський, О.С.Полат.- Режим доступу: http://ww w.ioso.ru/ioso/senatus/ meeting280900.htm. -

Дата доступу: 02.05.2020..

Петрук В.А., Клєопа І.А. Дистанційне викладання математики в сучасних умовах пандемії // Тези

доповідей V Міжнародно науково – практична конференція «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND

TECHNOLOGY DEVELOPMENT». Київ, 2021

Петрук В.А., Клєопа І.А. Дистанційне навчання вищої математики студентів технічного університету //

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія,

теорія, досвід, проблеми. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», Вип. 60., 2021. с.290-299.

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-1-465.

Петрук В.А., Прозор О.П. Дистанційний курс з дисципліни: «Вища математика для технічних ВНЗ.

Частина 1» / В.А. Петрук, О.П. Прозор. - Вінниця: Свідоцтво серія ПК No 020706930024-17 2017- с.180.

Сачанюк – Кавецька Н.В., Прозор О.П., Клєопа І.А. Організація контролю навчальних досягнень студентів

за допомогою автоматизованих систем тестування// Фахове видання, стаття: Журнал: Фізико- математична

освіта. Випуск 3(25). Частина 1., 2020. - c. 87-93

Лєсовий В. Ю., Петрук. В. А. Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти

: монографія. Вінниця : ВНТУ, 2017. – 129 с. ISВN 978-9669-641-710-0.

http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/34458

Петрук В.А., Прозор О.П.. Вища математика з прикладними задачами. Частина1: Навчальний посібник.

Вінниця, ВНТУ, - 2018.- 176 с.

Semenikhina, O., Yurchenko, A., Udovychenko, O., Petruk, V., Borozenets, N., & Nekyslykh, K. (2021).

Formation Of Skills To Visualize Of Future Physics Teacher: Results Of The Pedagogical Experiment. Revista

Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(2), 476-497.https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/432

Nataliya Bhinder, Oleh Masliy, Ievgeniia Ivanchenko, Vera A. Petruk, Nataliia Bachynska. Evaluating the

Effectiveness of Using Sport and Traditional Games at the Higher Military Educational Establishments in a

Pandemic and Post-pandemic Period //Ann Appl Sport Sci 9(4): e1061, 2021. (scope)

http://www.aassjournal.com; e-ISSN: 2322–4479; p-ISSN: 2476–4981. orcid.org/0000-0001-7588-6721

Завантаження

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ІГРОВИЙ КОЛОКВІУМ «ЛАБІРИНТ» В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ЗВО. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 192-202. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-192-202

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають