ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО

Автор(и)

  • Горохівська Тетяна Миколаївна
  • Демчук Богдан Андрійович

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-132-141

Ключові слова:

навчальний проєкт, метод проєктів, етапи проєктної діяльності, види проєктних технологій, післядипломна педагогічна освіта, підвищення кваліфікації, викладач вищої школи, професійне самовдосконалення

Анотація

У статті висвітлено особливості проєктної діяльності в системі підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників ЗВО. Проаналізовано науково-педагогічну літературу,
присвячену визначенню, сутності та змісту дефініції «метод проєктів», що досліджується
авторами як педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних професійних знань,
а на застосування системи навчально-пізнавальних прийомів, які надають можливість вирішення
тієї чи іншої проблеми в результаті самостійних і колективних дій викладачів (слухачів курсів
підвищення кваліфікації) та презентації результатів їхньої роботи. Розглянуто типологізацію
навчальних проєктів відповідно до ознак (домінуюча діяльність, предметно-змістова галузь,
характер координації, тип продукту, характер контактів тощо). Визначено та охарактеризовано
етапи проектування: початковий, етап розробки, етап реалізації проєкту, завершення проєкту.
Окреслено основні вимоги до використання проектної технології в умовах підвищення
кваліфікації. Встановлено, що виконання проєктів у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних
працівників ЗВО представляє собою сукупність прийомів, дій слухачів для досягнення
поставленої мети – вирішення значущої для них проблеми й оформлення результатів у вигляді
кінцевого продукту. Представлено досвід кафедри педагогіки та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка» в контексті використання проєктного
навчання в рамках курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.
Зроблено висновок про те, що проєктне навчання має творчий, дослідницький, розвивальний,
випереджальний характер, забезпечує неперервність розвитку професійно-педагогічної
компетентності науково-педагогічних працівників ЗВО. Підкреслено доцільність системного
впровадження проєктного навчання в післядипломній педагогічній освіті викладачів, оскільки, з
одного боку, воно змінює позицію слухача з об’єкта навчання, який отримує навчальну
інформацію в готовому вигляді, на активного суб’єкта учіння, а з іншого – змінює позицію
педагога системи підвищення кваліфікації з транслятора змісту навчання на організатора
інформаційних комунікацій і експерта.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Горохівська Тетяна Миколаївна

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти,
Національний університет «Львівська політехніка»,
м. Львів, Україна

Демчук Богдан Андрійович

магістрант спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Національний університет «Львівська політехніка»,
м. Львів, Україна

Посилання

Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: Логос, 2002.

с.

Проектні технології навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів : довідник / Глущенко

О. В., Романов Л. А., Пащенко Т. М., Пятничук Т. В., Шимановський М. М. за заг. ред. Л. А. Романова.

Житомир : «Полісся», 2019. 126 с.

Косович О. В. Проектна діяльність як одна з форм інноваційних методичних технологій навчання.

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота».

Випуск 22. С. 76–78.

Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах : монографія /

В. М. Аніщенко, М. В. Артюшина, Т. М. Герлянд, Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова, М. М. Шимановський та ін.; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої. Житомир: «Полісся», 2019. 208 с.

Полат Е., Петрова И., Бухаркина М., Моисеева М. Что такое проект? Відкритий урок. 2004. No 5-6. С 10–17.

Безпалько О. В. Соціальне проектування : навчальний посібник.

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2615/1/O_Bezpalko_ SP_IL_KUBG.pdf

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія / С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк,

П. М. Воловик, О. І. Кульчицька, Л. Є. Сігаєва, Я. В. Цехмістер та ін. / за ред. С. О. Сисоєвої. Київ :

ВІПОЛ, 2001. 502 с.

Чобітько М. Педагогічне проектування в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки.

Освіта і управління. 2004. Т .7. No 2. С. 121-126

Кримський С. Б. Проект і проектування в сучасній цивілізації. Метод проектів: традиції, перспективи,

життєві результати: практико-зорієнтований збірник. Київ : Департамент, 2003. С. 6–15.

Кулешова В. В. Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів технічних дисциплін у

системі післядипломної освіти: монографія. Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. 442 с.

Kryshtanovych M., Kryshtanovych S., Stepanenko L., Brodiuk Y., Fast A. Methodological approach to

determining the main factors for the development of creative thinking in students of creative professions.

Creativity Studies. 2021. Vol. 14, No. 2. Р. 391–404.

Горохівська Т. М., Гомонюк О. М., Плахотнюк Г. М. Використання інноваційних педагогічних

технологій у процесі розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів в умовах підвищення

кваліфікації. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:

методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 60. С. 365–374.

Гурье Л. И. Технологии развития профессиональной компетентности преподавателя вуза : монография:

РИЦ «Школа», 2010. 255 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-18

Як цитувати

Горохівська, Т., & Демчук, Б. (2023). ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 132–141. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-132-141

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають