ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Горохівська
  • Олена Гомонюк
  • Ганна Плахотнюк

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-365-374

Ключові слова:

професійно-педагогічна компетентність; викладач вищої школи; підвищення кваліфікації; технологія самооцінювання професійно-педагогічної діяльності; технології контекстного навчання; технології проектного навчання; інформаційно-комунікативні технології

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз інноваційних педагогічних технологій,
орієнтованих на розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів в умовах підвищення
кваліфікації. Проаналізовано науково-педагогічну літературу, присвячену дослідженню
особливостей використання андрагогічних технологій навчання у межах курсів підвищення
кваліфікації. Зокрема, розглянуто технологію самооцінювання професійно-педагогічної діяльності,
спрямовану на спонукання викладачів до рефлексії та усвідомлення необхідності самооцінювання
власної діяльності як основного мотиву неперервного підвищення її якості, а також компонент
технології самооцінювання – створення електронного портфеля. Визначено і охарактеризовано
низку педагогічних технологій, використання яких забезпечує можливості розвитку компонентів
професійно-педагогічної компетентності викладачів ЗВО: технологія контекстного навчання,
основною характеристикою якої є моделювання мовою знакових засобів предметного і соціального
змісту професійно-педагогічної діяльності; технологія проєктного навчання, що дотримується оптимального балансу між академічними знаннями та прагматичними вміннями; інформаційно-
комунікаційні технології, які інтегрують ідеї інформатизації освітнього процесу, моделювання процесів використання нових інформаційних технологій у професійно-педагогічній діяльності;
технологія модульного навчання, що дає можливість поєднувати рівневу диференціацію і
колективні способи навчання, забезпечуючи його адаптивний характер. Зроблено висновок про те,
що представлені у статті сучасні педагогічні технології відображають авторський підхід до
проєктування логічно структурованої системи педагогічної взаємодії на курсах підвищення
кваліфікації для досягнення результатів щодо розвитку професійно-педагогічної компетентності
викладачів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тетяна Горохівська

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Олена Гомонюк

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Ганна Плахотнюк

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри германської філології
Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна

Посилання

Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з

освітньої політики / Н. М. Бібік, Л. С. Вашуленко, О. І. Локшина та ін. ; під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ :

«К.І.С.», 2004. 112 с.

Гурье Л. И. Технологии развития профессиональной компетентности преподавателя вуза : монография.

Казань : РИЦ «Школа», 2010. 255 с.

Практическая андрагогика : монография. Кн. 2. Опережающее образование взрослых / под ред. д. пед. н.,

проф. В. И. Подобеда, д. пед. н., проф. А. Е. Марона. Санкт-Петербург : ГНУ ИОВ РАО, 2007. 376 с.

Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. Новые педагогические и информационные

технологии в системе образования : учеб. пособ. для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров

/ под ред. Е. С. Полат. Москва :Академия, 2002. 272 с.

Вербицкий А. А. Психолого-педагогические основы образования взрослых: контекстный подход. URL:

http://www.jornal.znanie.org/n1_01/psih_ped_osn.html (дата звернення: 25.08.2019).

Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України М. Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка,

516 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія / С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк,

П. М. Воловик, О. І. Кульчицька, Л. Є. Сігаєва, Я. В. Цехмістер та ін. / за ред. С. О. Сисоєвої. Київ : ВІПОЛ,

502 с.

Биков В. Ю., Мушка І. В. Електронна педагогіка та сучасні інструменти систем відкритої освіти.

Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. No 5. URL:http://www.ime.edu-ua.net/em.html (дата

звернення: 23.06.2019).

Глазова О. П. Інформаційно-методичне професійно-орієнтоване середовище як чинник саморозвитку

педагогічних працівників у міжкурсовий період. Освітологічний дискурс. 2010. No 2. С. 26–36.

Сидоренко В. Науково-методичний супровід професіогенезу педагогічних працівників: інноваційні

напрями, функції, акметехнології. Післядипломна освіта в Україні. 2016. No 2. С. 39–46.

Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения. Каунас: Швиеса, 1989. 271 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-21

Як цитувати

Горохівська, Т., Гомонюк, О., & Плахотнюк, Г. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (60), 365–374. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-365-374

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>