ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Автор(и)

 • Тетяна Горохівська
 • Олена Гомонюк
 • Ганна Плахотнюк

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-365-374

Ключові слова:

професійно-педагогічна компетентність; викладач вищої школи; підвищення кваліфікації; технологія самооцінювання професійно-педагогічної діяльності; технології контекстного навчання; технології проектного навчання; інформаційно-комунікативні технології

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз інноваційних педагогічних технологій,
орієнтованих на розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів в умовах підвищення
кваліфікації. Проаналізовано науково-педагогічну літературу, присвячену дослідженню
особливостей використання андрагогічних технологій навчання у межах курсів підвищення
кваліфікації. Зокрема, розглянуто технологію самооцінювання професійно-педагогічної діяльності,
спрямовану на спонукання викладачів до рефлексії та усвідомлення необхідності самооцінювання
власної діяльності як основного мотиву неперервного підвищення її якості, а також компонент
технології самооцінювання – створення електронного портфеля. Визначено і охарактеризовано
низку педагогічних технологій, використання яких забезпечує можливості розвитку компонентів
професійно-педагогічної компетентності викладачів ЗВО: технологія контекстного навчання,
основною характеристикою якої є моделювання мовою знакових засобів предметного і соціального
змісту професійно-педагогічної діяльності; технологія проєктного навчання, що дотримується оптимального балансу між академічними знаннями та прагматичними вміннями; інформаційно-
комунікаційні технології, які інтегрують ідеї інформатизації освітнього процесу, моделювання процесів використання нових інформаційних технологій у професійно-педагогічній діяльності;
технологія модульного навчання, що дає можливість поєднувати рівневу диференціацію і
колективні способи навчання, забезпечуючи його адаптивний характер. Зроблено висновок про те,
що представлені у статті сучасні педагогічні технології відображають авторський підхід до
проєктування логічно структурованої системи педагогічної взаємодії на курсах підвищення
кваліфікації для досягнення результатів щодо розвитку професійно-педагогічної компетентності
викладачів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Тетяна Горохівська

  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти
  Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

 • Олена Гомонюк

  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки
  Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

 • Ганна Плахотнюк

  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри германської філології
  Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна

Посилання

Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з

освітньої політики / Н. М. Бібік, Л. С. Вашуленко, О. І. Локшина та ін. ; під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ :

«К.І.С.», 2004. 112 с.

Гурье Л. И. Технологии развития профессиональной компетентности преподавателя вуза : монография.

Казань : РИЦ «Школа», 2010. 255 с.

Практическая андрагогика : монография. Кн. 2. Опережающее образование взрослых / под ред. д. пед. н.,

проф. В. И. Подобеда, д. пед. н., проф. А. Е. Марона. Санкт-Петербург : ГНУ ИОВ РАО, 2007. 376 с.

Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. Новые педагогические и информационные

технологии в системе образования : учеб. пособ. для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров

/ под ред. Е. С. Полат. Москва :Академия, 2002. 272 с.

Вербицкий А. А. Психолого-педагогические основы образования взрослых: контекстный подход. URL:

http://www.jornal.znanie.org/n1_01/psih_ped_osn.html (дата звернення: 25.08.2019).

Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України М. Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка,

516 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія / С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк,

П. М. Воловик, О. І. Кульчицька, Л. Є. Сігаєва, Я. В. Цехмістер та ін. / за ред. С. О. Сисоєвої. Київ : ВІПОЛ,

502 с.

Биков В. Ю., Мушка І. В. Електронна педагогіка та сучасні інструменти систем відкритої освіти.

Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. No 5. URL:http://www.ime.edu-ua.net/em.html (дата

звернення: 23.06.2019).

Глазова О. П. Інформаційно-методичне професійно-орієнтоване середовище як чинник саморозвитку

педагогічних працівників у міжкурсовий період. Освітологічний дискурс. 2010. No 2. С. 26–36.

Сидоренко В. Науково-методичний супровід професіогенезу педагогічних працівників: інноваційні

напрями, функції, акметехнології. Післядипломна освіта в Україні. 2016. No 2. С. 39–46.

Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения. Каунас: Швиеса, 1989. 271 с.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 60, 365-374. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-365-374

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>