ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Горохівська Тетяна Миколаївна Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-221-229

Ключові слова:

професійно-педагогічна компетентність;, педагогічні умови;, неперервна освіта,, професійна мотивація;, викладач вищої школи;, педагогічна рефлексія;, технічний заклад вищої освіти.

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз педагогічних умов професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти. Проаналізовано науково-педагогічну літературу, присвячену дослідженню особливостей визначення педагогічних умов професійно-педагогічної компетентності. Зокрема, розглянуто терміни «умова», «педагогічні умови»; означено особливості вивчення педагогічних умов різноманітних явищ професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи; окреслено наявні в науковій літературі підходи до визначення умов підвищення професійно-педагогічної компетентності педагогів. Визначено і охарактеризовано комплекс педагогічних умов, забезпечення яких сприяє розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти: особливості неперервності процесу розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти; формування професійної мотивації до самоосвіти, саморозвитку і самореалізації у професійно-педагогічній діяльності в умовах підвищення кваліфікації; наповнення змісту процесу підвищення кваліфікації викладачів технічних закладів вищої освіти розвивальними технологіями професійної освіти; спонукання викладачів фахових дисциплін до педагогічної рефлексії у професійно-педагогічній діяльності з метою побудови траєкторії власного професійного розвитку. Зроблено висновок про те, що педагогічні умови розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти представляють собою сукупність взаємопов’язаних обставин і форм їхньої реалізації, що забезпечують розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти. Наголошено, що дотримання визначених педагогічних умов сприятиме неперервному, активному і діяльнісному професійному розвитку науково-педагогічних працівників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Горохівська Тетяна Миколаївна, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Посилання

Ільчук В.В., Коломієць А.М. Шляхи підвищення якості науково-педагогічних кадрів. Теорія і практика

управління соціальними системами: зб. наук. праць. 2013. No 3. С. 84–89.

Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. М.:

ИНФРА-М, 2002. – 576 с.

Сучасний тлумачний словник української мови : 50 000 слів / за заг. ред. B.В. Дубічинського. Харків :

Школа, 2006. 832 с.

Демченко С.О. Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін

вищих технічних закладів освіти : автоpеф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04.

Кіровоград, 2005. 20 с.

Семенова В.В. Формирование профессионально-педагогической компетентности учителя в системе

непрерывного образования (на примере Республики Саха (Якутия)): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01.

Якутск, 2004. 180 с.

Тезаурус ЮНЕСКО-МБЛ по образованию. ЮНЕСКО, 1993. 185 с.

Lima С. Licínio, Guimarães Paula European Strategies in Lifelong Learning. A Critical Introduction / edited by

Regina Egetenmeyer. Barbara Budrich Publishers. Opladen & Farmington Hills, 2011. 166 p. URL:

http://dx.doi.org/10.3224/86649444.

Зязюн І.А. Неперервна освіта як основа соціального поступу. Неперервна професійна освіта: теорія і

практика : зб. наук. праць. К. : Вид. центр НТУ “ХПІ”, 2001. Ч. 1. С. 15-23.

Олійник В.В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників

профтехосвіти: монографія. Київ: Міленіум, 2003. 594 с.

Никулина И.В. Мотивация профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы.

Вестник СамГУ. 2008. No 7 (66). С. 303-311.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої

політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. К.: «К.І.С.», 2004. 112 с.

Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального образования:

компетентностный подход: Учеб. Пособие. Москва: Московский психолого-социальный институт, 2005.

с.

Вихрущ В.О. Андрагогічна парадигма: загальнонауковий контекст: монографія. Тернопіль: Крок, 2019.

с.

Лепский В. Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития : монография. М. : Изд-во «Когито-

Центр», 2010. 255 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-11

Як цитувати

Горохівська, Т. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 221–229. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-221-229

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають