ІНТЕГРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

 • Андрій Литвин
 • Лариса Руденко
 • Михайло Козяр

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-263-271

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційних технології; освітні технології; інтегрування; заклади вищої освіти; професійна підготовка

Анотація

Статтю присвячено проблемі інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) та педагогічних технологій в освітньому процесі ЗВО, визначенню інтегрованих освітніх
технологій, перспективних для вищої школи, а також рекомендаціям щодо реалізації цього процесу.
Модернізація освітніх технологій на основі ІКТ відбувається шляхом цілеспрямованого
застосування мобільних персональних комп’ютерів, комунікаторів і телекомунікацій,
спеціалізованого обладнання, сучасних девайсів і гаджетів, інтелектуальних систем оброблення
інформації. Зміни пов’язані також зі створенням нових технічних засобів навчання і використанням
електронних способів зберігання інформації та передавання знань і практичних умінь, до яких
відносять електронні підручники і мультимедіа; цифрові бібліотеки й архіви, освітні мережі;
інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові системи тощо. При цьому активне інтегрування
ІКТ з іншими технологіями спонукає до створення та впровадження у ЗВО інноваційних освітніх
технологій. Це, передусім, застосування інтелектуальних систем, що передбачають адаптивні,
проблемно-евристичні методи пошуку та здобуття знань, які відповідають потребам профілю
підготовки та інтересам студентів. Доцільно широко використовувати системи штучного інтелекту,
пов’язані з пошуком, описом, збереженням, накопиченням і передаванням актуальних знань
(технології knowledge representation, cognitive modeling, knowledge reasoning, automated reasoning,
case-based reasoning), а також пов’язані з одержанням важливої інформації з різних джерел і
генеруванням гіпотез (технології data mining, knowledge extraction, information retrieval, knowledge
discovery, hypothesis generation). Освітня технологія, інтегрована з ІКТ, – це цілеспрямований
комплекс взаємопов’язаних форм, методів і прийомів навчання та виховання, реалізованих із
застосуванням комп’ютерно орієнтованих і мережевих систем, що забезпечують досягнення мети і
виконання завдань педагогічної інновації та досягнення очікуваних результатів професійної
підготовки. Їх упровадження дає змогу оперативно оновлювати навчальні курси відповідно до
потреб формування наукового світогляду майбутніх фахівців.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Андрій Литвин

  доктор педагогічних наук, професор,
  професор кафедри практичної психології та педагогіки
  Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна

 • Лариса Руденко

  доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник,
  професор кафедри практичної психології та педагогіки
  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна

 • Михайло Козяр

  доктор педагогічних наук, професор
  ректор Львівсього державного університету безпеки життєдіяльності,
  науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності,
  член-кор. НАПН України, м. Львів, Україна

Посилання

UNESCO World Communication and Information Report 1999–2000. Paris : UNESCO Publishing, 1999. 302 р.

Биков В. Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти.

Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія No2. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання :

зб. наук. праць / Редрада. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова. 2010. No 9(16). С. 9–16.

Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у

професійно-технічних навчальних закладах : монографія. / за заг. ред. Р. С. Гуревича. Вінниця : Планер,

426 с.

Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и

технологический аспекты) ; 3-изд. Москва : ИИО РАО, 2010. 356 с.

Коваль М. С. Система професійної підготовки майбутніх працівників ДСНС України в інформаційно-

освітньому середовищі закладу вищої освіти : монографія. Львів : ПАІС, 2019. 544 с.

Яковлев А. И. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 2001. URL:

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/bce6d4452de1cad0c3256c4d005253d0 (дата звернення:

10.2020).

Ничкало Н. Г. Професійна освіта нової доби. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті :

монографія / за ред. С. О. Сисоєвої. Київ : Віпол, 2001. С. 476–484.

Гуревич Р. С. Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах : монографія. Вінниця : ДОВ

«Вінниця», 2008. 410 с.

Сисоєва С. О. Педагогічні технології. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер,

С. 660–661.

Загвязинский В. И. Теория обучения : современная интерпретация. Москва : Академия, 2001. 192 с.

Степанченко Н. І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання у вищих навчальних

закладах : монографія. Львів : Піраміда, 2016. 652 с.

Марцева Л. А. Професійна підготовка молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в технічних

коледжах : монографія / за ред. Р. С. Гуревича. Вінниця : Тезис, 2015. 438 с.

Литвин А., Перегуда Н. Проєктування педагогічних програмних засобів для професійно-технічних

навчальних закладів : концептуальні засади. Професійно-технічна освіта. 2016. No 4 (73). С. 7–11.

Литвин А. В. Інформатизація освіти і інформаційна складова професійної підготовки спеціалістів у ПТНЗ

: прогностичний аспект. Імідж сучасного педагога. 2012. No 5 (124). С. 51–55.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-20

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2

Як цитувати

ІНТЕГРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 60, 263-271. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-263-271

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>