ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

 • Людмила Шевченко
 • Марина Сорочан

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-440-450

Ключові слова:

педагогічні умови, майбутні вихователі, інклюзивне навчання, інноваційні технології

Анотація

У статті проаналізовано особливості підготовки майбутніх вихователів до професійної
діяльності в умовах інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, зроблено висновок, що
педагогічні умови формування готовності майбутніх вихователів до інклюзивного навчання у
педагогічних закладах вищої освіти забезпечуються під час: формування інклюзивної
компетентності майбутніх вихователів; наскрізного застосування інноваційних технологій у
процесі викладання дисциплін професійної та практичної підготовки; розроблення та впровадження
тренінгової програми «Формування готовності до організації навчання дітей із особливими
освітніми потребами».
Сформульовано визначення інклюзивної компетентності, яку ми трактуємо як інтегративну
суб’єктно особистісну характеристику, що характеризує здатність вихователів здійснювати
професійні функції в процесі інклюзивного навчання гарантуючи рівні можливості для кожної
дитини в одержанні дошкільної освіти, визначаючи освітні потреби дітей з особливими освітніми
потребами і проектуючи інклюзивне освітнє середовище для їхнього онтогенезу і проліферації.
Обґрунтовано, що важливими складовими педагогічних умов підготовки майбутніх вихователів до
професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання в поєднанні з відповідним чином
сформованим освітнім середовищем педагогічного закладу вищої освіти є: цілеспрямоване
проектування освітнього процесу на основі моделі підготовки майбутніх вихователів до інклюзивного навчання, що включає в якості основних структурних блоків цільовий, змістовно-
процесуальний і діагностичний, а в якості значущих компонентів готовності – мотиваційно-
ціннісний, діяльнісний та рефлексивно-оціночний; сприйнятливість до мінливих вимог стейкхолдерів до складових професійної компетентності випускників при безумовному виконанні
вимог освітніх стандартів; орієнтація на ідеї і положення особистісно-орієнтованого, системного,
інтегративного підходів, які складають основу компетентнісного підходу.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Людмила Шевченко

  доктор педагогічних наук, професор,
  професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті,
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

 • Марина Сорочан

  аспірантка кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник. К. : Либідь, 1997. 376 с.

Пожидаєва, О. В. “Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної

діяльності”, Наукові записки. Сер. Психолого-педагогічні науки. 2012. No 6. С. 133-139.

Панібратська, А. В. “Зміст поняття «педагогічні умови»”. Електронний ресурс.. Доступно:

https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/89-suchasni-tekhnolohiyi-rozvytku-

profesiynoyi-maysternosti-maybutnikh-uchyteliv-25-zhovtnia-2018-r/173-zmist-ponyattya-pedagogichni-umovi. Черв. 11,2021.

Іщенко, В. С. “Педагогічні умови формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців із

документознавства та інформаційної діяльності”. Електронний ресурс.. Доступно:

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5017. Серп. 15,2021.

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій / Пєхота О. М., Будак В. Д.,

Старева А. М. та ін..; за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. К.: А.С.К., 2003. 240 с.

Шевченко, Л. С. “Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів технологій до

інноваційної педагогічної діяльності”. Proceedings of XV International scientific conference «Millennium

science». Morrisville. Lulu Press. Morrisville. 2018. С. 170-173. Електронний ресурс.. Доступно:

http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9088. Серп. 15,2021.

Чередник, А. “Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах

інклюзивного навчання учнів”, Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні Науки. No

(66), вересень 2019. DOI: 10.33310/2518-7813-2019-66-3-255-261.

Бабанский, Ю. К. Избранные педагогические труды. М.: Педагогика, 1989. 560 с.

Стандарт вищої освіти України підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавра – з галузі

знань 01 «Освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта». К., 2017. 38 с.

Косарєва, Г. М. “Основи формування інклюзивної компетентності майбутніх вихователів дошкільних

закладів”, Збірник наукових праць Херсонського державного університету.. Педагогічні науки. 2014. Вип.

С. 330-335.

Бондар, Т. “Формування інклюзивної компетентності в умовах інноваційної парадигми освіти”,

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014. No 7 (41). С. 153-162. Електронний ресурс..

Доступно: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9088. Серп. 13,2021.

Соловей, Т. В., Чайковський М. Є. “Змістовні компоненти професійної компетентності соціального

працівника інклюзивного закладу освіти”. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних

технологій Університету «Україна». Хмельницький. 2013. No 1 (7). С. 220-224. Електронний ресурс..

Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_1_52. Серп. 19,2021.

Колісник, О. В. “Розвиток інклюзивної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної

освіти”. Інклюзивне та інтегроване навчання: стан, проблеми і перспективи: збірник наукових праць.

Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; «Мітра». 2019. С. 90-94.

Чайковський, М. Є. “Теорія і практика соціальнопедагогічної роботи з молоддю з особливими потребами

в умовах інклюзивного освітнього простору” : дис... докт. пед. наук : 13.00.05. Старобільськ. 2016. 570 с.

Хафизуллина, И. Н. “Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе

профессиональной подготовки” : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Астрахань, 2008. 213 с.

Зязюн, I. A. “Сучасні дидактичні моделі i логіка учіння”, Сучасні інформаційні технології та інноваційні

методики у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ-Вінниця : ДОВ

«Вінниця», 2000. С. 4-7.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 60, 440-450. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-440-450

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають